فرشته نژاد

نام: 

ن

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۲۲۹

سمت: 

مرکز تحقیقات اسکلتی عضلانی

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۲۹