درخشنده

نام: 

ف

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۲۲۱

سمت: 

مسئول کلینیک شکاف لب و کام

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۲۱