نیلفروش

نام: 

محمد حسین

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۴۴

سمت: 

هیات علمی گروه شنوایی شناسی

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۴۴