آزادی

نام: 

حمید رضا

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۴۹

سمت: 

مدیر گروه کاردرمانی

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۴۹