طاهری

نام: 

نوید

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۴۹

سمت: 

هیات علمی گروه فیزیوتراپی

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۴۹