اوتیسم

نام: 

کلینیک

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۶۶

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۶۶