آزاده

نام: 

دکتر حمید

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۲۲

سمت: 

هیات علمی فیزیوتراپی

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۲۲