ابناوی

نام: 

ف

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۴۸

سمت: 

هیات علمی گفتار درمانی

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۴۸