امینی

نام: 

گیلدا

محل خدمت: 

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

سمت: 

کارشناس گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۲۳