اله وردی

نام: 

مهران

محل خدمت: 

حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی

سمت: 

مسئول آموزش اینترنی

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۷۱