رحیمی

نام: 

دکتر حمید

محل خدمت: 

حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی

سمت: 

معاون آموزش پزشکی عمومی

شماره تلفن داخلی: 

۹۱۲۴