اسمعیل

نام: 

دکتر نفیسه

محل خدمت: 

حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۷۰۰۰۹۲

سمت: 

معاون دانشجویی فرهنگی

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۶۴