ابطحی

نام: 

دکتر سید محمد

محل خدمت: 

حوزه ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

-

سمت: 

مدیر داخلی

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۹۰