اله دادی

نام: 

اصغر

محل خدمت: 

حوزه معاونت درمان

سمت: 

کارشناس حوزه معاونت درمان

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۴۲