انوری

نام: 

دکتر رویا

محل خدمت: 

حوزه معاونت درمان

سمت: 

کارشناس حوزه معاونت درمان

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۴۲