امین الرعایا

نام: 

مهین

محل خدمت: 

دفتر ریاست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۴۶۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۵۹۷

سمت: 

رئیس دفتر ریاست

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۶۳