نعمت بخش

نام: 

دکتر مهدی

محل خدمت: 

دانشکده پزشکی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۴۶۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۴۶۶

سمت: 

رئیس دانشکده

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۰۰-۹۰۰۱