دانشکده داروسازی

نام: 

نگهبانی

محل خدمت: 

واحد حراست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۱۷

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

حراست فیزیکی

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۱۷