تیموری

نام: 

دکتر سمیه

محل خدمت: 

مجموعه مراکز تحقیقاتی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۶۵

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

کارشناس تحقیقات سیتسم های نوین دارورسانی

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۶۵