مهدی نژاد

نام: 

نگین

محل خدمت: 

گروه فارماکوگنوزی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۱۳۵

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۷۱۳۵