پروازیان

نام: 

اصغر

محل خدمت: 

گروه فارماکوگنوزی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۱۳۳

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن داخلی: 

۷۱۳۳