صادقی

نام: 

دکتر مسعود

محل خدمت: 

گروه فارماکوگنوزی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۱۲۹

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

عضو گروه

شماره تلفن داخلی: 

۷۱۲۹