اصلانی

نام: 

دکتر ابوالفضل

محل خدمت: 

گروه فارماسیوتیکس

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۱۱۲

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

عضو گروه

شماره تلفن داخلی: 

۷۱۱۲