-

نام: 

-

محل خدمت: 

واحد حراست

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۲۵

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

سرپرست حراست

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۲۵