-

نام: 

-

محل خدمت: 

پایگاه بسیج دانشجویی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۲۱

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

مسئوول بسیج

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۲۱