لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۴۰۱ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۴۰۲ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۴۰۳ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۴۰۴ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۴۰۵ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۴۰۶ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۴۰۷ خدیجه بهرامیان دانشکده پزشکی گروه جراحی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۳۳
۴۰۸ مرتضی بهرامیان دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۱۹
۴۰۹ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۴۳
۴۱۰ خانم بهرامیان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس MMT ۲۹۵
۴۱۱ جناب آقای بهروز عمانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد امور قرار دادها ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۴۱۲ جناب آقای مهندس بهزاد حیدریان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول روابط عمومی شبکه ۳۶۶۱۷۳۳۲ ۲۵۲ **
۴۱۳ آقای بهزادفر معاونت درمان معاونت درمان مسئول امور اداری ۳۶۶۲۹۹۳۱ ۲۷۷
۴۱۴ دکتر بهشتی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا اورژانس پزشک مقیم ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۸۰ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۱۵ حامد بهمن زیاری معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۳۰۴۵
۴۱۶ محبوبه بهمن زیاری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان نظارت بر درمان ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۷ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۴۱۷ محمد جواد بهمن زیاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی روابط عمومی ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۴۱ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹
۴۱۸ هاجر بهمنش بیمارستان شهید مدرس حقوق و مزایا ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۵ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۴۱۹ سرکار خانم بهناز فیروز فر معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ۳۷۹۲۸۵۲۸ ۸۵۲۸ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۴۲۰ سرکار خانم بورونی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۶۶ ۳۸۶۶
۴۲۱ علی بوسعیدی دانشکده دندانپزشکی خدمات مسئول خدمات ۵۵۲۹
۴۲۲ جواد بيننده بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا بيمه(تامين) ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۸۲ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۲۳ آقای بکرانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان تحقیق و توسعه ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۲۵
۴۲۴ مهندس بکرانی معاونت درمان معاونت درمان مسئول اداره تجهیزات پزشکی ۲۳۶
۴۲۵ مریم بگ علی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول آموزش کار کنان ۳۶۶۱۷۳۷۱ ۲۲۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۲۶ خانم بیابانگر بیمارستان شهدای لنجان رخشویخانه ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۲۷ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۲۷ خانم دکتر بیات معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد بیماریهای واگیر و غیر واگیر ۲۴۹
۴۲۸ حوری بیاتی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۱۴
۴۲۹ سعید بیاتی دانشکده دندانپزشکی بخش ترمیمی -اندو تخصصی پرستار ۵۵۳۶
۴۳۰ سرکار خانم بیرانوند حوزه ریاست اداره، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه کارشناس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ۳۶۶۸۶۳۶۱ ۹۵۹۶ ۳۶۶۸۸۸۶۴
۴۳۱ نوبت گیری درمانگاه تخصصی بیمارستان اشرفی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان اشرفی درمانگاه ۳۳۶۲۴۰۴۰ ۳۶۱۴۵۵۱
۴۳۲ دکتر بیژن بینا دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۷۹۲۳۲۷۵ ۳۲۷۴ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۴۳۳ اقای مجید بینا معاونت بهداشتی انبار کارمند - ۳۱۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۴۳۴ الهام السادات بیننده دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهشی کارشناس معاونت پژوهشی ۵۵۱۲-۵۵۶۹
۴۳۵ خانم بیژنی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره آمور آزمایشگاهها ۲۳۰
۴۳۶ حسینعلی بیگی دانشکده پزشکی انبار انباردار ۹۰۲۵
۴۳۷ خانم بیگی بیمارستان شهدای لنجان آی سی یو ۵۲۲۳۰۸۰۵ ۲۴۹ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۳۸ علی بیگی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس درآمد ۳۶۶۲۱۸۶۶ ۲۰۴ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۳۹ دکتر تابش بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا پزشک مقیم قلب ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۴۵ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۴۰ امیر تاج دانشکده پزشکی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس ۳۶۷۰۰۰۹۲ ۹۰۶۴
۴۴۱ رضا تاجمیر ریاحی معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انضباطی دانشجویان مسئول شورای انضباطی ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۴۴۲ مریم تاجمیر ریاحی دانشکده داروسازی واحد آموزش کارشناس آموزشی ۳۷۹۲۷۰۰۴ ۳۷۹۲۷۰۰۴ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۴۴۳ سرکار خانم تاجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی دریافت و پرداخت ۳۷۹۲۸۶۳۰ ۸۶۳۰
۴۴۴ اعظم تبریزچی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارگزینی ۱۵۱
۴۴۵ مهندس تبعیدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه مدیر ۳۶۶۸۴۶۵۰ ۴۰۰۰ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۴۴۶ فهیمه تجدد مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول سلامت دهان و دندان ۱۱۲
۴۴۷ هاجرالسادات تحویلیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حقوق و مزایا - ۱۴۷
۴۴۸ دکتر مهدی تذهیبی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۴۸ ۳۲۴۸ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۴۴۹ جناب آقای مرتضی ترابی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۸ ۸۰۳۸ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۴۵۰ علی ترابی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره تغذیه مسئول تغذیه ۳۹۵۴

صفحه‌ها