لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۵۱ عباسعلی بختیار بیمارستان شهید مدرس انبار ملزومات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۷۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۵۲ سهیلا بختیاری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۸۴ ۷۵۸۴
۳۵۳ زهره بختیاری دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی کارشناس آزمایشگاه ۳۷۹۲۷۱۳۳ ۷۱۳۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۵۴ خانم بختیاری نیا شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان بهورزی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۵۵ خانم بخشی بیمارستان حضرت زهرا اورژانس ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۱۵ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۵۶ علی اکبر بدخشان شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان تدارکات ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۰۹
۳۵۷ سرکار خانم بدر السادات رجایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۵۸ دکتر شیرین السادات بدری دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۸ ۷۰۶۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۵۹ اعظم بدل زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت منشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ۳۷۹۲۳۲۵۹ ۳۲۵۹
۳۶۰ زهره بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس باروری سالم ۳۶۶۲۱۱۱۰ ۱۷۴
۳۶۱ محمد تقی بدیعی دانشکده پزشکی انبار مسئول انبار ۹۰۲۵
۳۶۲ حسن بدیعی دانشکده داروسازی کارگزینی کارشناس کارگزینی ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۶۶۸۰۰۱
۳۶۳ هادی بدیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی امور تبلیغات و طراحی ۳۰۳۲
۳۶۴ جناب آقای محمد براتی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس ستاد شاهد ۳۷۹۲۸۰۶۹ ۸۰۶۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۵ محمد علی براتی معاونت دانشجویی وفرهنگی کمیته انضباطی امور کمیته انضباطی ۹۱۲۲
۳۶۶ مهرداد براتی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول حضور وغیاب ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۶۷ قدرت اله براتی دانشکده دندانپزشکی اداره اموال مسئول اداره اموال ۵۵۱۱
۳۶۸ کریم براتی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن شبکه ۵۸۷۵۲۰۲۳ ۹
۳۶۹ محمد حسن برادران اصفهانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول روابط عمومی ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴ ۱۳۵ ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴
۳۷۰ آقای براهیمی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان حراست مسئول ۵۳۲۲۰۰۳۳ ۲۱۵ ۵۳۲۲۰۰۳۳
۳۷۱ خانم برجيان معاونت توسعه مدیریت ومنابع امين اموال ۳۷۹۲۳۹۷۷ ۳۹۷۷ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۳۷۲ خانم برزانی معاونت درمان معاونت درمان پرسنل دبیرخانه ۲۱۶
۳۷۳ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۳۷۴ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۳۰۸ ۳۳۰۸
۳۷۵ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۳۷۶ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۷۷ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۷۸ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۳۷۹ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۳۸۰ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۸۱ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۲ آقای بمانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی-روابط عمومی ۳۷۴۲۱۱۰۵ ۱۱۸ ۳۷۴۲۱۱۰۵
۳۸۳ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۱ ۸۰۴۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۸۴ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۳۸۵ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۳۸۶ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۳۸۷ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۳۸۸ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۳۸۹ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۰ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۱ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۲۳ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۳۹۲ آقاي بهرامي معاونت توسعه مدیریت ومنابع گلخانه ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۳۹۳ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۳۹۴ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۳۹۵ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۳۹۶ سوزان بهرامی دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۳۹۷ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۳۹۸ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری مدیر اقتصاد درمان ۲۸۵
۳۹۹ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۴۰۰ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶

صفحه‌ها