لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ سرکار خانم لیلا بابا بید آبادی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس ردیف های اعتبارات ۳۷۹۲۹۶۵۵ ۹۶۵۵
۲۷۰۲ فیروزه لیلائیون مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر بهداشت خانواده ۳۲۳۰۰۷۰۲
۲۷۰۳ سرکار خانم مائده السادات احمدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارگزین ۳۷۹۲۸۵۳۹ ۸۵۳۹
۲۷۰۴ زهرا مالوردی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۲۷۰۵ فاطمه مالکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۱۵۰۳۰
۲۷۰۶ آقای مالکی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره دندانپزشکی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۳۹
۲۷۰۷ حسنعلی ماندگار دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مسئول سایت کامپیوتر ۳۷۹۲۳۲۲۰ ۳۲۲۰
۲۷۰۸ سیما ماندگار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری بهیار ۳۴۵۹۳۹۱۸
۲۷۰۹ سوسن مانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان ماما ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۲۷۱۰ اقای مانیان معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۸۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۱۱ جناب آقای مانیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات واحد پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار ۳۷۹۲۳۹۳۷ ۳۹۳۷/۳۹۴۶
۲۷۱۲ مانیتورینگ حراست حوزه ریاست مدیریت حراست دانشگاه ۳۷۹۲۹۵۵۴
۲۷۱۳ مهرنوش ماهرالنقش دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی کارشناس گروه ۹۱۶۹
۲۷۱۴ اصغر ماهرانی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۶ ۳۱۲۶
۲۷۱۵ فریبا ماهی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی مسئول دفتر گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۰۷ ۵۰۰۷
۲۷۱۶ زهرا متانت شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۴۲۴۰۰۳ ۲۱۱ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۱۷ صغرا متقی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان سلامت خانواده و جمعیت ۵۷۴۳۷۱۴۹ ۲۰۴ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۱۸ سرکار خانم متقی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات واحد تحقیق و توسعه ۳۷۹۲۳۹۴۴ ۳۹۴۴
۲۷۱۹ خدیجه متقیان بیمارستان شهید مدرس اعتبارات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۴ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۲۰ سید جعفر متولی امامی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس رایانه ۳۷۹۲۳۰۸۳ ۳۰۸۳
۲۷۲۱ زهره متولیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس امور دانشجویی فرهنگی ۳۷۹۲۷۵۵۲
۲۷۲۲ جناب آقای مجتبی داوودی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه مهندسی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۴
۲۷۲۳ آقای مجتبی علیزاده معاونت درمان مرکز پزشکی فارابی مدیریت بیمارستان ۳۵۳۱۱۴۶۸ ۴۲۹ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۲۴ ناصر مجلسی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک پزشک ۳۵۵۱۴۱۲۹
۲۷۲۵ گیتی مجنون معاونت غذا ودارو دفتر معاونت مسئول دفتر ۳۶۶۹۹۶۱۰-۱۱ ۳۴۰۰ ۳۶۶۹۹۶۱۳
۲۷۲۶ جناب آقای مجید سرایانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول بودجه ریزی عملیاتی و تلفیق ۳۷۹۲۹۶۶۲ ۹۶۶۲
۲۷۲۷ ف مجیری دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۲۶ ۵۰۲۶
۲۷۲۸ فاطمه مجیری بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان ساعی سوپر وایزر صبح ۳۳۶۴۲۲۱۱ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۲۹ شهین مجیری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۵۲۰۱ ۵۲۰۱
۲۷۳۰ دکتر فاطمه محب پور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیر اجرایی پژوهشکده بیماریهای غیر واگیر ۳۷۹۲۳۹۲۹ ۳۹۲۹
۲۷۳۱ مهسا محبوب مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز عدم اعتیاد ابن سینا فنی آزمایشگاه ۳۴۴۵۰۴۱۶ ۱۴۱ ۳۴۴۵۰۴۱۶
۲۷۳۲ جناب آقای فاروق محبوبی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۴ ۸۰۴۴ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۷۳۳ وحید محبی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۲۷
۲۷۳۴ وحید محبی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان ستادشبکه کارشناس روابط عمومی ۵۷۷۷۹۹۹۹ ۲۲۷ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۲۷۳۵ جناب آقای مهندس محبی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مدیر اداره فناوری اطلاعات ۳۶۶۸۴۳۸۰ ۳۹۳۹/۳۹۴۰ ۳۶۶۸۴۶۰۱
۲۷۳۶ سرکار خانم محتاج معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۳۷ ابوالفضل محراب زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس تغذیه ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۰۸
۲۷۳۸ محسن محرابی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۲۷۳۹ محمدرضا محرابی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نگهبان ۳۷۹۲۳۱۱۶ ۳۱۱۶
۲۷۴۰ حجت اله محرابی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند راننده ۴ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۷۴۱ مهدی محرابی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۲۷۴۲ آقای محربی-انصاری شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۳ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۴۳ مینا محسن پور بیمارستان شهید مدرس واحد آموزش مسئول ۰۳۱۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۹ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۴۴ قدرت ا... محسن پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول دایره امتحانات ۹۰۵۳
۲۷۴۵ مجيد محسني مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور اداري ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۵۴ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۷۴۶ رسول محسنی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری امین اموال وانباردار ۳۷۹۲۳۰۵۸ ۳۰۵۸
۲۷۴۷ رحمت اله محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۴۸ حسین محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۴۹ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهداشت حرفه ای ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۰ عصمت محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهورز ۴۶۵۰۲۲۲۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲

صفحه‌ها