لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ فريبا كوهيان مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی مددکاری ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۳۹۱-۳۹۳ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۰۲ مهدی لاچینانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حراست ۵۷۵۹۳۰۹۲ ۲۳۲
۲۷۰۳ سرکار خانم حدیث لرستانی معاونت آموزشی معاونت آموزشی بایگان اداره کارگزینی هیات علمی ۳۷۹۲۸۰۵۰ ۸۰۵۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۷۰۴ زینب لطفی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان بهبود تغذیه ۵۷۴۵۳۰۲۰ ۲۱۷ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۰۵ مهران لطفی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی ۳۷۹۲۳۲۱۰ ۳۲۱۰
۲۷۰۶ ژاله للکانی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا درمانگاه تخصصی ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۷۱ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۲۷۰۷ فاطمه لنجانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابدار ۳۶۶۱۵۸۴۸ ۲۰۹ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۷۰۸ داوود لچینانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۵۹۲۳۴۳ ۲۱۵
۲۷۰۹ داوود لچینانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۸۷۵۲۳۷۷ ۲۳۴
۲۷۱۰ روحاله لک شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۷۷۲۳۹۸۷ ۵۷۷۲۳۹۹۸
۲۷۱۱ نسرین لکی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۷۷۷۵۱۸۰ ۲۳۰ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۲۷۱۲ سرکار خانم لیلا بابا بید آبادی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس ردیف های اعتبارات ۳۷۹۲۹۶۵۵ ۹۶۵۵
۲۷۱۳ فیروزه لیلائیون مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر بهداشت خانواده ۳۲۳۰۰۷۰۲
۲۷۱۴ سرکار خانم مائده السادات احمدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارگزین ۳۷۹۲۸۵۳۹ ۸۵۳۹
۲۷۱۵ زهرا مالوردی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۲۷۱۶ فاطمه مالکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۱۵۰۳۰
۲۷۱۷ آقای مالکی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره دندانپزشکی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۳۹
۲۷۱۸ حسنعلی ماندگار دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مسئول سایت کامپیوتر ۳۷۹۲۳۲۲۰ ۳۲۲۰
۲۷۱۹ سیما ماندگار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری بهیار ۳۴۵۹۳۹۱۸
۲۷۲۰ سوسن مانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان ماما ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۲۷۲۱ اقای مانیان معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۸۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۲۲ جناب آقای مانیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات واحد پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار ۳۷۹۲۳۹۳۷ ۳۹۳۷/۳۹۴۶
۲۷۲۳ مانیتورینگ حراست حوزه ریاست مدیریت حراست دانشگاه ۳۷۹۲۹۵۵۴
۲۷۲۴ مهرنوش ماهرالنقش دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی کارشناس گروه ۹۱۶۹
۲۷۲۵ اصغر ماهرانی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۶ ۳۱۲۶
۲۷۲۶ فریبا ماهی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی مسئول دفتر گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۰۷ ۵۰۰۷
۲۷۲۷ زهرا متانت شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۴۲۴۰۰۳ ۲۱۱ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۲۸ صغرا متقی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان سلامت خانواده و جمعیت ۵۷۴۳۷۱۴۹ ۲۰۴ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۲۹ سرکار خانم متقی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات واحد تحقیق و توسعه ۳۷۹۲۳۹۴۴ ۳۹۴۴
۲۷۳۰ خدیجه متقیان بیمارستان شهید مدرس اعتبارات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۴ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۳۱ سید جعفر متولی امامی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس رایانه ۳۷۹۲۳۰۸۳ ۳۰۸۳
۲۷۳۲ زهره متولیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس امور دانشجویی فرهنگی ۳۷۹۲۷۵۵۲
۲۷۳۳ جناب آقای مجتبی داوودی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه مهندسی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۴
۲۷۳۴ آقای مجتبی علیزاده معاونت درمان مرکز پزشکی فارابی مدیریت بیمارستان ۳۵۳۱۱۴۶۸ ۴۲۹ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۳۵ ناصر مجلسی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک پزشک ۳۵۵۱۴۱۲۹
۲۷۳۶ گیتی مجنون معاونت غذا ودارو دفتر معاونت مسئول دفتر ۳۶۶۹۹۶۱۰-۱۱ ۳۴۰۰ ۳۶۶۹۹۶۱۳
۲۷۳۷ جناب آقای مجید سرایانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول بودجه ریزی عملیاتی و تلفیق ۳۷۹۲۹۶۶۲ ۹۶۶۲
۲۷۳۸ ف مجیری دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۲۶ ۵۰۲۶
۲۷۳۹ فاطمه مجیری بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان ساعی سوپر وایزر صبح ۳۳۶۴۲۲۱۱ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۴۰ شهین مجیری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی تحصیلات تکمیلی دانشکده کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۵۱۴۹ ۵۱۴۹
۲۷۴۱ دکتر فاطمه محب پور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیر اجرایی پژوهشکده بیماریهای غیر واگیر ۳۷۹۲۳۹۲۹ ۳۹۲۹
۲۷۴۲ مهسا محبوب مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز عدم اعتیاد ابن سینا فنی آزمایشگاه ۳۴۴۵۰۴۱۶ ۱۴۱ ۳۴۴۵۰۴۱۶
۲۷۴۳ جناب آقای فاروق محبوبی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۴ ۸۰۴۴ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۷۴۴ وحید محبی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۲۷
۲۷۴۵ وحید محبی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان ستادشبکه کارشناس روابط عمومی ۵۷۷۷۹۹۹۹ ۲۲۷ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۲۷۴۶ جناب آقای مهندس محبی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مدیر اداره فناوری اطلاعات ۳۶۶۸۴۳۸۰ ۳۹۳۹/۳۹۴۰ ۳۶۶۸۴۶۰۱
۲۷۴۷ سرکار خانم محتاج معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۴۸ ابوالفضل محراب زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس تغذیه ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۰۸
۲۷۴۹ محسن محرابی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۲۷۵۰ محمدرضا محرابی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نگهبان ۳۷۹۲۳۱۱۶ ۳۱۱۶

صفحه‌ها