لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ داوود لچینانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۵۹۲۳۴۳ ۲۱۵
۲۷۰۲ داوود لچینانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۸۷۵۲۳۷۷ ۲۳۴
۲۷۰۳ روحاله لک شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۷۷۲۳۹۸۷ ۵۷۷۲۳۹۹۸
۲۷۰۴ نسرین لکی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۷۷۷۵۱۸۰ ۲۳۰ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۲۷۰۵ سرکار خانم لیلا بابا بید آبادی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس ردیف های اعتبارات ۳۷۹۲۹۶۵۵ ۹۶۵۵
۲۷۰۶ فیروزه لیلائیون مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر بهداشت خانواده ۳۲۳۰۰۷۰۲
۲۷۰۷ سرکار خانم مائده السادات احمدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارگزین ۳۷۹۲۸۵۳۹ ۸۵۳۹
۲۷۰۸ زهرا مالوردی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۲۷۰۹ فاطمه مالکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۱۵۰۳۰
۲۷۱۰ آقای مالکی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره دندانپزشکی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۴۶
۲۷۱۱ حسنعلی ماندگار دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مسئول سایت کامپیوتر ۳۷۹۲۳۲۲۰ ۳۲۲۰
۲۷۱۲ سیما ماندگار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری بهیار ۳۴۵۹۳۹۱۸
۲۷۱۳ سوسن مانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان ماما ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۲۷۱۴ اقای مانیان معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۸۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۱۵ جناب آقای مانیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات واحد پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار ۳۷۹۲۳۹۳۷ ۳۹۳۷/۳۹۴۶
۲۷۱۶ مانیتورینگ حراست حوزه ریاست مدیریت حراست دانشگاه ۳۷۹۲۹۵۵۴
۲۷۱۷ مهرنوش ماهرالنقش دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی کارشناس گروه ۹۱۶۹
۲۷۱۸ اصغر ماهرانی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۶ ۳۱۲۶
۲۷۱۹ فریبا ماهی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی مسئول دفتر گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۰۷ ۵۰۰۷
۲۷۲۰ زهرا متانت شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۷۴۲۴۰۰۳ ۲۱۱ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۲۱ صغرا متقی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان سلامت خانواده و جمعیت ۵۷۴۳۷۱۴۹ ۲۰۴ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۲۲ سرکار خانم متقی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات واحد تحقیق و توسعه ۳۷۹۲۳۹۴۴ ۳۹۴۴
۲۷۲۳ سهراب متقیان بیمارستان شهید مدرس حسابداری ۴۲۲۳۳۳۳۸ ۲۱۴ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۲۴ خدیجه متقیان بیمارستان شهید مدرس اعتبارات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۶ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۲۵ سید جعفر متولی امامی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری کارشناس رایانه ۳۷۹۲۳۰۸۳ ۳۰۸۳
۲۷۲۶ زهره متولیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس امور دانشجویی فرهنگی ۳۷۹۲۷۵۵۲
۲۷۲۷ جناب آقای مجتبی داوودی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه مهندسی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۴
۲۷۲۸ آقای مجتبی علیزاده معاونت درمان مرکز پزشکی فارابی مدیریت بیمارستان ۳۵۳۱۱۴۶۸ ۴۲۹ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۲۹ ناصر مجلسی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک پزشک ۳۵۵۱۴۱۲۹
۲۷۳۰ گیتی مجنون معاونت غذا ودارو دفتر معاونت مسئول دفتر ۳۶۶۹۹۶۱۰-۱۱ ۳۴۰۰ ۳۶۶۹۹۶۱۳
۲۷۳۱ جناب آقای مجید سرایانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول بودجه ریزی عملیاتی و تلفیق ۳۷۹۲۹۶۶۲ ۹۶۶۲
۲۷۳۲ ف مجیری دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۲۶ ۵۰۲۶
۲۷۳۳ فاطمه مجیری بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان ساعی سوپر وایزر صبح ۳۳۶۴۲۲۱۱ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۳۴ شهین مجیری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس تحصیلات تکمیلی کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۵۲۰۱ ۵۲۰۱
۲۷۳۵ دکتر فاطمه محب پور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیر اجرایی پژوهشکده بیماریهای غیر واگیر ۳۷۹۲۳۹۲۹ ۳۹۲۹
۲۷۳۶ مهسا محبوب مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز عدم اعتیاد ابن سینا فنی آزمایشگاه ۳۴۴۵۰۴۱۶ ۱۴۱ ۳۴۴۵۰۴۱۶
۲۷۳۷ جناب آقای فاروق محبوبی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۴ ۸۰۴۴ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۷۳۸ وحید محبی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۲۷
۲۷۳۹ وحید محبی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان ستادشبکه کارشناس روابط عمومی ۵۷۷۷۹۹۹۹ ۲۲۷ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۲۷۴۰ جناب آقای مهندس محبی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مدیر اداره فناوری اطلاعات ۳۶۶۸۴۳۸۰ ۳۹۳۹/۳۹۴۰ ۳۶۶۸۴۶۰۱
۲۷۴۱ سرکار خانم محتاج معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۴۲ ابوالفضل محراب زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس تغذیه ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۰۸
۲۷۴۳ محسن محرابی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۲۷۴۴ محمدرضا محرابی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت نگهبان ۳۷۹۲۳۱۱۶ ۳۱۱۶
۲۷۴۵ حجت اله محرابی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند راننده ۴ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۷۴۶ مهدی محرابی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۲۷۴۷ آقای محربی-انصاری شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۳ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۴۸ قدرت ا... محسن پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول دایره امتحانات ۹۰۵۳
۲۷۴۹ مجيد محسني مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور اداري ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۵۴ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۷۵۰ رسول محسنی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری امین اموال وانباردار ۳۷۹۲۳۰۵۸ ۳۰۵۸

صفحه‌ها