لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ فرحناز کلانتری معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۲۷۰۲ آقای کلانتری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حراست ۴۲۶۴۰۵۵۰ ۳۰۲ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۰۳ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۵۲۷۴ ۵۲۷۴ ۳۷۹۲۵۲۷۴
۲۷۰۴ محمود کلانتری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان حراست ۴۲۶۲۷۰۷۰ ۲۳۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۲۷۰۵ دکتر اکبر کلاهدوزان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۸ ۵۱۰۸
۲۷۰۶ دکتر رو یا کلیشادی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیریت اطلاع رسانی وعلم سنجی ۳۷۹۲۳۰۶۰ ۳۰۶۰ ۳۶۶۸۷۸۹۸
۲۷۰۷ کلینیک ویژه مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ۳۲۲۲۲۱۲۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۲۷۰۸ کلینیک گفتار درمانی کلینیک گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۲۴۷ ۵۲۴۷
۲۷۰۹ سرکار خانم کمالی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۳۴ ۸۶۳۴
۲۷۱۰ رسول کمالی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول حراست ۰۹۱۳۲۱۷۵۹۴۶ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۱۱ مصطفی کمالی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۱۹ ۵۰۱۹
۲۷۱۲ آقای کمالی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان انبار تجهیزات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۳
۲۷۱۳ ناهید کمالی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۱ ۷۰۳۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۷۱۴ سرکار خانم کمالی نسب معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات سایت مرکزی ۳۷۹۲۳۳۰۱ ۳۳۰۱/۳۳۰۳
۲۷۱۵ خانم کمایی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۳۷۴۲۲۸۰۸ ۱۴۱
۲۷۱۶ کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۰۹۰ ۵۰۹۰
۲۷۱۷ خانم کهرنگی معاونت درمان معاونت درمان مسئول دبیرخانه ۲۱۶ ۳۶۶۱۲۱۹۳
۲۷۱۸ علی کورانی دانشکده پزشکی دبیرخانه نامه رسان داخلی ۹۰۰۵
۲۷۱۹ کورنگ بهشتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مدیر دفتر ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰ ۱۳۷ -
۲۷۲۰ سرکار خانم کوهستانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۲۴ ۸۶۲۴
۲۷۲۱ سرکار خانم کوهی معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۲۲ خانم کی فر زندی بیمارستان شهدای لنجان زنان - مامایی ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۴۴ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۲۷۲۳ فتانه کیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت درمان کارشناس حوزه معاونت درمان ۹۰۴۲
۲۷۲۴ آقای کیان ارثی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره سلامت روان ۲۹۱
۲۷۲۵ محمد رضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی ۳۶۶۹۳۵۶۰ ۹۰۹۰
۲۷۲۶ محمدرضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی - ۹۰۹۰
۲۷۲۷ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۲۷۲۸ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۲۹ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۳۰ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۳۱ جناب آقای مهندس کیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۲۷۳۲ بیژن کیانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس کارگزینی ۳۶۶۱۸۲۰۸ ۲۱۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۷۳۳ مهدی کیخانی بیمارستان شهید مدرس کارگزینی ۴۲۲۳۶۳۳۹ ۲۲۴ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۳۴ زیبا کیقبادی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو پرستار ۵۵۴۷
۲۷۳۵ خانم گرامی-باباربیع-حقوقی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۰۴ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۳۶ سرکار خانم دکتر گرامیان معاونت بهداشتی سلامت روان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۲۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۳۷ محمدرضا گرجیان دانشکده دندانپزشکی کارگزینی کارشناس ۵۵۷۸
۲۷۳۸ خانم گلابی-میرپوریان شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۱ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۳۹ شبنم گلبان دانشکده دندانپزشکی پذیرش مسئول پذیرش ۵۵۵۰
۲۷۴۰ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس واحد اعتبار بخشی ۲۷۳
۲۷۴۱ سرکار خانم گلشن نحوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست امور طرح و لایحه ۳۷۹۲۸۵۰۶ ۸۵۰۶ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۴۲ دکتر پرستو گلشیری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی عضو گروه ۸۱۴۴
۲۷۴۳ دکتر حمید گله داری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر ۴۲۶۳۰۲۵۵ ۲۴۱ ۴۲۳۶۰۲۵۵
۲۷۴۴ مرضیه گلچین مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) کارگزینی ۳۲۳۵۰۲۱۲ ۲۰۰۷ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۴۵ بهزاد گلکار معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۲۷۴۶ عباسعلی گلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر گروههای آموزشی ۳۷۹۲۷۵۶۴
۲۷۴۷ خانم دکتر گناز واثقی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی معاون پژوهشی ۳۶۶۹۲۸۳۶ ۹۱۲۸
۲۷۴۸ دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۰۲۸
۲۷۴۹ امراله گنجی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۴ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۷۵۰ زهرا گودرزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابداری ۱۴۶

صفحه‌ها