لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ فهیمه السادات کسایی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۲ ۷۰۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۷۰۲ دکتر ماهرخ کشوری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه بهداشت جامعه ۳۷۹۲۷۵۱۲ ۷۵۱۲
۲۷۰۳ فاطمه کفاشی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول سلامت روان ۳۶۶۲۱۶۳۶ ۲۴۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۷۰۴ کلانتر معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها مسئول خوابگاه خودگردان خوارزمی ۳۶۵۱۳۰۰۹
۲۷۰۵ فرحناز کلانتری معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۲۷۰۶ آقای کلانتری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حراست ۴۲۶۴۰۵۵۰ ۳۰۲ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۰۷ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۵۲۷۴ ۵۲۷۴ ۳۷۹۲۵۲۷۴
۲۷۰۸ محمود کلانتری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان حراست ۴۲۶۲۷۰۷۰ ۲۳۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۲۷۰۹ دکتر اکبر کلاهدوزان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۸ ۵۱۰۸
۲۷۱۰ دکتر رو یا کلیشادی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیریت اطلاع رسانی وعلم سنجی ۳۷۹۲۳۰۶۰ ۳۰۶۰ ۳۶۶۸۷۸۹۸
۲۷۱۱ کلینیک ویژه مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ۳۲۲۲۲۱۲۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۲۷۱۲ کلینیک گفتار درمانی کلینیک گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۲۴۷ ۵۲۴۷
۲۷۱۳ سرکار خانم کمالی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۳۴ ۸۶۳۴
۲۷۱۴ رسول کمالی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول حراست ۰۹۱۳۲۱۷۵۹۴۶ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۱۵ مصطفی کمالی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۱۹ ۵۰۱۹
۲۷۱۶ آقای کمالی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان انبار تجهیزات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۳
۲۷۱۷ ناهید کمالی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۱ ۷۰۳۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۷۱۸ سرکار خانم کمالی نسب معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات سایت مرکزی ۳۷۹۲۳۳۰۱ ۳۳۰۱/۳۳۰۳
۲۷۱۹ خانم کمایی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۳۷۴۲۲۸۰۸ ۱۴۱
۲۷۲۰ کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۰۹۰ ۵۰۹۰
۲۷۲۱ خانم کهرنگی معاونت درمان معاونت درمان مسئول دبیرخانه ۲۱۶ ۳۶۶۱۲۱۹۳
۲۷۲۲ علی کورانی دانشکده پزشکی دبیرخانه نامه رسان داخلی ۹۰۰۵
۲۷۲۳ کورنگ بهشتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مدیر دفتر ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰ ۱۳۷ -
۲۷۲۴ سرکار خانم کوهستانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۲۴ ۸۶۲۴
۲۷۲۵ سرکار خانم کوهی معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۲۶ خانم کی فر زندی بیمارستان شهدای لنجان زنان - مامایی ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۴۴ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۲۷۲۷ فتانه کیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت درمان کارشناس حوزه معاونت درمان ۹۰۴۲
۲۷۲۸ آقای کیان ارثی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره سلامت روان ۲۹۱
۲۷۲۹ محمد رضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی ۳۶۶۹۳۵۶۰ ۹۰۹۰
۲۷۳۰ محمدرضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی - ۹۰۹۰
۲۷۳۱ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۲۷۳۲ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۳۳ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۳۴ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۳۵ جناب آقای مهندس کیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۲۷۳۶ بیژن کیانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس کارگزینی ۳۶۶۱۸۲۰۸ ۲۱۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۷۳۷ مهدی کیخانی بیمارستان شهید مدرس کارگزینی ۴۲۲۳۶۳۳۹ ۲۲۴ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۳۸ زیبا کیقبادی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو پرستار ۵۵۴۷
۲۷۳۹ خانم گرامی-باباربیع-حقوقی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۰۴ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۴۰ سرکار خانم دکتر گرامیان معاونت بهداشتی سلامت روان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۲۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۴۱ محمدرضا گرجیان دانشکده دندانپزشکی کارگزینی کارشناس ۵۵۷۸
۲۷۴۲ خانم گلابی-میرپوریان شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۱ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۴۳ شبنم گلبان دانشکده دندانپزشکی پذیرش مسئول پذیرش ۵۵۵۰
۲۷۴۴ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس واحد اعتبار بخشی ۲۷۳
۲۷۴۵ سرکار خانم گلشن نحوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست امور طرح و لایحه ۳۷۹۲۸۵۰۶ ۸۵۰۶ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۴۶ دکتر پرستو گلشیری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی عضو گروه ۸۱۴۴
۲۷۴۷ دکتر حمید گله داری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر ۴۲۶۳۰۲۵۵ ۲۴۱ ۴۲۳۶۰۲۵۵
۲۷۴۸ مرضیه گلچین مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) کارگزینی ۳۲۳۵۰۲۱۲ ۲۰۰۷ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۴۹ بهزاد گلکار معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۲۷۵۰ عباسعلی گلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر گروههای آموزشی ۳۷۹۲۷۵۶۴

صفحه‌ها