لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۰۱ محمود کلانتری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان حراست ۴۲۶۲۷۰۷۰ ۲۳۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۲۷۰۲ دکتر اکبر کلاهدوزان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۸ ۵۱۰۸
۲۷۰۳ دکتر رو یا کلیشادی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیریت اطلاع رسانی وعلم سنجی ۳۷۹۲۳۰۶۰ ۳۰۶۰ ۳۶۶۸۷۸۹۸
۲۷۰۴ کلینیک ویژه مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ۳۲۲۲۲۱۲۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۲۷۰۵ کلینیک گفتار درمانی کلینیک گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۲۴۷ ۵۲۴۷
۲۷۰۶ سرکار خانم کمالی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۳۴ ۸۶۳۴
۲۷۰۷ رسول کمالی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول حراست ۰۹۱۳۲۱۷۵۹۴۶ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۰۸ مصطفی کمالی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۱۹ ۵۰۱۹
۲۷۰۹ آقای کمالی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان انبار تجهیزات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۳
۲۷۱۰ ناهید کمالی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۱ ۷۰۳۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۷۱۱ سرکار خانم کمالی نسب معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات سایت مرکزی ۳۷۹۲۳۳۰۱ ۳۳۰۱/۳۳۰۳
۲۷۱۲ خانم کمایی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۳۷۴۲۲۸۰۸ ۱۴۱
۲۷۱۳ کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۰۹۰ ۵۰۹۰
۲۷۱۴ خانم کهرنگی معاونت درمان معاونت درمان مسئول دبیرخانه ۲۱۶ ۳۶۶۱۲۱۹۳
۲۷۱۵ علی کورانی دانشکده پزشکی دبیرخانه نامه رسان داخلی ۹۰۰۵
۲۷۱۶ کورنگ بهشتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مدیر دفتر ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰ ۱۳۷ -
۲۷۱۷ سرکار خانم کوهستانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۲۴ ۸۶۲۴
۲۷۱۸ سرکار خانم کوهی معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۱۹ خانم کی فر زندی بیمارستان شهدای لنجان زنان - مامایی ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۴۴ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۲۷۲۰ فتانه کیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت درمان کارشناس حوزه معاونت درمان ۹۰۴۲
۲۷۲۱ آقای کیان ارثی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره سلامت روان ۲۹۱
۲۷۲۲ محمد رضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی ۳۶۶۹۳۵۶۰ ۹۰۹۰
۲۷۲۳ محمدرضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی - ۹۰۹۰
۲۷۲۴ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۲۷۲۵ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۲۶ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۲۷۲۷ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۲۸ جناب آقای مهندس کیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۲۷۲۹ بیژن کیانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس کارگزینی ۳۶۶۱۸۲۰۸ ۲۱۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۲۷۳۰ مهدی کیخانی بیمارستان شهید مدرس کارگزینی ۴۲۲۳۶۳۳۹ ۲۲۴ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۳۱ زیبا کیقبادی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو پرستار ۵۵۴۷
۲۷۳۲ خانم گرامی-باباربیع-حقوقی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۰۴ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۳۳ سرکار خانم دکتر گرامیان معاونت بهداشتی سلامت روان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۲۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۳۴ محمدرضا گرجیان دانشکده دندانپزشکی کارگزینی کارشناس ۵۵۷۸
۲۷۳۵ خانم گلابی-میرپوریان شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۱ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۳۶ شبنم گلبان دانشکده دندانپزشکی پذیرش مسئول پذیرش ۵۵۵۰
۲۷۳۷ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس واحد اعتبار بخشی ۲۷۳
۲۷۳۸ سرکار خانم گلشن نحوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست امور طرح و لایحه ۳۷۹۲۸۵۰۶ ۸۵۰۶ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۳۹ دکتر پرستو گلشیری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی عضو گروه ۸۱۴۴
۲۷۴۰ دکتر حمید گله داری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر ۴۲۶۳۰۲۵۵ ۲۴۱ ۴۲۳۶۰۲۵۵
۲۷۴۱ مرضیه گلچین مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) کارگزینی ۳۲۳۵۰۲۱۲ ۲۰۰۷ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۴۲ بهزاد گلکار معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۲۷۴۳ عباسعلی گلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر گروههای آموزشی ۳۷۹۲۷۵۶۴
۲۷۴۴ خانم دکتر گناز واثقی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی معاون پژوهشی ۳۶۶۹۲۸۳۶ ۹۱۲۸
۲۷۴۵ دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۰۲۸
۲۷۴۶ امراله گنجی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۴ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۷۴۷ زهرا گودرزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابداری ۱۴۶
۲۷۴۸ الهام گوهریان بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه واحد مردان ۲۴۴
۲۷۴۹ روح اله گیوی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا رختشویخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۷۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۲۷۵۰ یابنده حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰

صفحه‌ها