لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۵۱ خانم امینی نور دانشکده تغذیه وعلوم غذایی کارشناس امور دانشجویی ۳۷۹۲۳۱۵۹ ۳۱۵۹
۲۵۲ آقای امینی-ناظمی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری ۳۰۳۷
۲۵۳ کورس امینیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۶۹ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۲۵۴ خانم انتشاری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۴۵ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۵۵ زهرا انتشاری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۴۲۶۲۶۰۷۲ ۲۱۸ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۲۵۶ دکتر محمد حسن انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه رئیس ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۸
۲۵۷ آقای دکتر انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی ریاست رییس ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۸
۲۵۸ آقای دکتر انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی معاون آموزشی ۳۶۶۸۱۳۷۸ ۳۱۶۷
۲۵۹ انتظامات انتظامات معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه انتظامات دفتر فنی ۳۷۹۲۳۱۵۴ ۳۱۲۴
۲۶۰ انتظامات ساختمان شماره ۱ دانشکده پزشکی ۳۱۱۰
۲۶۱ انتظامات ساختمان شماره ۲ دانشکده پزشکی ۳۱۱۱
۲۶۲ اعظم انسان دوست معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۳۰۳۸
۲۶۳ خانم انسان دوست-شاهمرادی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری تعهدی ۳۰۳۸
۲۶۴ جناب آقای انشایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۱۲ ۸۶۱۲
۲۶۵ علی انصاری مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) حراست ۳۲۳۵۰۲۱۰ ۲۰۷۹ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۶۶ دکتر محمد باقر انصاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی داروخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۳۳ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۶۷ دکتر حوریه انصاری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی عضو گروه ۸۱۲۳-۲۴
۲۶۸ سرکار خانم انصاری پور معاونت بهداشتی گروه گسترش شبکه ها کارشناش مسئول بهورزی ۳۴۴۸۵۶۱۸-۹ ۳۰۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۶۹ سید محسن انوری شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۵۸۷۵۲۳۷۶ ۲۲۸
۲۷۰ محبوبه اورعی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان آمار ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۲۸
۲۷۱ سرکار خانم اورنگی معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۳۱۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۲ اورژانس مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ۳۲۲۲۰۱۶۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۲۷۳ سرکار خانم اولیایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۶۶۸۸۹۲۱ ۸۶۲۲
۲۷۴ اپراتور مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) مرکز تلفن ۳۳۴۵۷۶۷۰-۳ ۱۱۰ ۳۳۴۵۸۸۰۳
۲۷۵ سرکار خانم زهرا اکبرزاده معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۲ ۸۰۴۲ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۷۶ لیلا اکبری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۰۲ ۷۵۰۲
۲۷۷ دکتر قاسمعلی اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۴۲۲۲۱۶۱ ۱۰۵ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۸ دکتر وجیهه اکبری دانشکده دندانپزشکی گروه بیوتکنولوژی دارویی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۰ ۷۰۶۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۷۹ ماشاله اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۴۲۲۲۰۱۴ ۱۱۹ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۸۰ آسیه اکبری دانشکده دندانپزشکی کارشناس آموزش کارشناس آموزش ۳۶۶۸۶۴۴۷۵ ۵۵۷۲-۵۵۵۶
۲۸۱ مهدی اکبری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه رئیس اداره حسابداری ۰۳۱۳۶۶۱۷۶۲۹ ۱۴۲
۲۸۲ سهیلا اکبری بیمارستان شهید مدرس دبیرخانه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۸۳ فهیمه اکبری بیمارستان شهید مدرس درآمد مسئول ۴۲۲۳۶۳۳۸ ۲۹۰ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۸۴ مهدی اکبری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه روابط عمومی ۵۲۶۷۴۰۰۲ ۱۰۵
۲۸۵ سعید اکبری بیمارستان شهید مدرس جمعدار اموال ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۸۶ خانم اکبری بیمارستان شهدای لنجان کتابخانه ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۵۵ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۲۸۷ سرکار خانم اکبری معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۸ ۲۶۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۸۸ جناب آقای مهندس اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول سازه ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۲۸۹ آقای اکبری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره سلامت روان ۲۹۱
۲۹۰ آقای اکبری شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان امور قراردادها ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۹۱ سهراب اکبری فیض آبادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول امور آزمایشگاهها ۱۱۰
۲۹۲ سرکار خانم اکرم خرازیهای اصفهانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه برآورد منابع انسانی ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸
۲۹۳ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد انفورماتیک مسئول انفورماتیک ۳۷۹۲۵۲۷۹ ۵۲۷۹
۲۹۴ مهندس محمد ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه ریاست مدیر ۵۲۶۷۴۲۸۹ ۲۰۲ ۵۲۶۷۲۱۲۰
۲۹۵ اعظم ایرانپور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه مدارک پزشکی ۲۱۷
۲۹۶ پیمان ایرانپور معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری حسابدار ۳۷۹۲۳۰۵۶ ۳۰۵۶
۲۹۷ بهرام ایرانپور دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی کارشناس گروه ۸۱۱۷-۱۸
۲۹۸ دکتر گلشن ایرانپور دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۵
۲۹۹ جناب آقای دکتر علیرضا ایرج پور معاونت آموزشی معاونت آموزشی مدیرامورآموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۰۰ ۸۰۰۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۰۰ دکتر علیرضا ایرج پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۱۶ ۷۵۱۶

صفحه‌ها