لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۵۱ احمد امینی دانشکده پزشکی حوزه ریاست مسئول کارپردازی ۳۶۶۹۵۷۱۳ ۹۰۷۰
۲۵۲ دکتر زهرا امینی بیمارستان شهید مدرس معاون درمان ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۵۳ مهرداد امینی بیمارستان شهید مدرس سالن ورزشی ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۴۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۵۴ امینی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۵۹ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۲۵۵ دکتر علیرضا امینی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۱-۴
۲۵۶ اقای کمال امینی معاونت بهداشتی امور اداری مرکز بهداشت استان مسئول نقلیه ۳۴۴۸۸۸۶۷ ۲۰۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۵۷ آقای دکتر امینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان مدیریت معاون درمان ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۴-۱۰۵ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۵۸ خانم امینی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس MMT ۲۹۵
۲۵۹ محمد امینی معاونت دانشجویی وفرهنگی احسابداری سرپرست امور مالی ۳۰۳۷
۲۶۰ خانم امینی نور دانشکده تغذیه وعلوم غذایی کارشناس امور دانشجویی ۳۷۹۲۳۱۵۹ ۳۱۵۹
۲۶۱ آقای امینی-ناظمی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری ۳۰۳۷
۲۶۲ کورس امینیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۶۹ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۲۶۳ خانم انتشاری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۴۵ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۶۴ زهرا انتشاری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۴۲۶۲۶۰۷۲ ۲۱۸ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۲۶۵ دکتر محمد حسن انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه رئیس دانشکده ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۷۸
۲۶۶ دکتر محمد حسن انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه رئیس ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۸
۲۶۷ آقای دکتر انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی ریاست رییس ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۸
۲۶۸ آقای دکتر انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی معاون آموزشی ۳۶۶۸۱۳۷۸ ۳۱۶۷
۲۶۹ انتظامات انتظامات معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه انتظامات دفتر فنی ۳۷۹۲۳۱۵۴ ۳۱۲۴
۲۷۰ انتظامات ساختمان شماره ۱ دانشکده پزشکی ۳۱۱۰
۲۷۱ انتظامات ساختمان شماره ۲ دانشکده پزشکی ۳۱۱۱
۲۷۲ اعظم انسان دوست معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۳۰۳۸
۲۷۳ خانم انسان دوست-شاهمرادی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری تعهدی ۳۰۳۸
۲۷۴ جناب آقای انشایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۱۲ ۸۶۱۲
۲۷۵ علی انصاری مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) حراست ۳۲۳۵۰۲۱۰ ۲۰۷۹ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۶ دکتر محمد باقر انصاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی داروخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۳۳ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۷۷ دکتر حوریه انصاری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی عضو گروه ۸۱۲۳-۲۴
۲۷۸ سرکار خانم انصاری پور معاونت بهداشتی گروه گسترش شبکه ها کارشناش مسئول بهورزی ۳۴۴۸۵۶۱۸-۹ ۳۰۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۹ سید محسن انوری شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۵۸۷۵۲۳۷۶ ۲۲۸
۲۸۰ محبوبه اورعی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان آمار ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۲۸
۲۸۱ سرکار خانم اورنگی معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۳۱۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۸۲ اورژانس مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ۳۲۲۲۰۱۶۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۲۸۳ سرکار خانم اولیایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۶۶۸۸۹۲۱ ۸۶۲۲
۲۸۴ اپراتور مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) مرکز تلفن ۳۳۴۵۷۶۷۰-۳ ۱۱۰ ۳۳۴۵۸۸۰۳
۲۸۵ سرکار خانم زهرا اکبرزاده معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۲ ۸۰۴۲ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۸۶ مژگان اکبرزاده EDC کارشناس دفتر استعداد های درخشان ۳۷۹۲۳۳۷۵ ۳۳۷۵ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۸۷ لیلا اکبری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۰۲ ۷۵۰۲
۲۸۸ دکتر قاسمعلی اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۴۲۲۲۱۶۱ ۱۰۵ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۸۹ دکتر وجیهه اکبری دانشکده دندانپزشکی گروه بیوتکنولوژی دارویی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۰ ۷۰۶۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۹۰ ماشاله اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۴۲۲۲۰۱۴ ۱۱۹ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۹۱ آسیه اکبری دانشکده دندانپزشکی کارشناس آموزش کارشناس آموزش ۳۶۶۸۶۴۴۷۵ ۵۵۷۲-۵۵۵۶
۲۹۲ مهدی اکبری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه رئیس اداره حسابداری ۰۳۱۳۶۶۱۷۶۲۹ ۱۴۲
۲۹۳ سهیلا اکبری بیمارستان شهید مدرس دبیرخانه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۹۴ فهیمه اکبری بیمارستان شهید مدرس درآمد مسئول ۴۲۲۳۶۳۳۸ ۲۹۰ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۹۵ مهدی اکبری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه روابط عمومی ۵۲۶۷۴۰۰۲ ۱۰۵
۲۹۶ سعید اکبری بیمارستان شهید مدرس جمعدار اموال ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۹۷ خانم اکبری بیمارستان شهدای لنجان کتابخانه ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۵۵ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۲۹۸ سرکار خانم اکبری معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۸ ۲۶۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۹۹ جناب آقای مهندس اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول سازه ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۳۰۰ آقای اکبری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره سلامت روان ۲۹۱

صفحه‌ها