لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ سوپروايزر آموزشي مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۹۶ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۲ آزمایشگاه مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۵۴
۳ آقای عسگری مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حسابداری درآمد ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۰ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴ آقای یوسفی مرکز آموزشی درمانی امین رئیس امور مالی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۹-۳۹۱ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۵ آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۴
۶ اتاق عمل مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۹۵
۷ انتظامات مرکز آموزشی درمانی امین انتظامات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۲۵-۴۲۶
۸ اورژانس مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۲۷-۲۳۰
۹ اورژانس اطفال مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۳۲
۱۰ بخش ccu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۵۰-۴۵۹
۱۱ بخش icu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۱۱-۳۱۳-۳۲۲
۱۲ بخش اطفال مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۵۵
۱۳ بخش اكو قلب مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۳۱
۱۴ بخش جراحی زنان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۸-۳۴۹
۱۵ بخش جراحی مردان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۶۵-۲۶۶
۱۶ بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۲۴-۳۲۵
۱۷ بخش قلب مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۸۵
۱۸ بخش لیبر مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۳۳-۲۳۴
۱۹ بخش مراقبت های ویژه نوزادان nicu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۴۲
۲۰ بخش نوزادان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۴۳
۲۱ بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۳۲-۳۶۶
۲۲ خانم بهمن نژاد مرکز آموزشی درمانی امین مدیر دفتر پرستاری ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۵-۳۸۵ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۲۳ تلفن گویا مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۷۵۰۵۲
۲۴ مجتبی جهانگیری مرکز آموزشی درمانی امین مسئول خدمات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۲۲ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۲۵ درمانگاه سرپایی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۵
۲۶ مهدی دهقانی مرکز آموزشی درمانی امین ناظر تاسیسات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۰۰ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۲۷ خانم دکتر گلبن مرکز آموزشی درمانی امین ناظر دارویی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۳۱ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۲۸ راديولوژي مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۲۰
۲۹ دکتر مجتبي رحیمی مرکز آموزشی درمانی امین رئیس مرکز ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۲ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۰ محمد رضا رنجبران مرکز آموزشی درمانی امین مسئول مددکاری ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۹۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۱ خانم زندیان مرکز آموزشی درمانی امین مسئول کارگزینی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۹۰-۴۱۴ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۲ ابوذر سلطانی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول روابط عمومی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۲۷ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۳ سونوگرافي مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۸
۳۴ سوپروایزر مرکز آموزشی درمانی امین سوپروایزر ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۰ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۵ سوپروایزر کنترل عفونت مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۸۰ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۶ سي تي اسكن مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۲۱
۳۷ محمد رحیم شاهین مرکز آموزشی درمانی امین مسئول اموراداری ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۰۶ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۸ خانم شایسته مقدم مرکز آموزشی درمانی امین مسئول دبیرخانه ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۷۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۹ خانم شجاعی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول بهبود کیفیت ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۳ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۰ محمد رضا شفیعی مرکز آموزشی درمانی امین مدیر مرکز ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۲ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۱ بهنام شمس مرکز آموزشی درمانی امین مسئول انبار ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۷۸
۴۲ محمد جواد علیجانی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول امورقراردادها.اموررفاهی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۶ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۳ دکتر محسن فرقانی مرکز آموزشی درمانی امین معاون درمان ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۴ فيزيوتراپي مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۸۹
۴۵ مسئول IT مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۹۸ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۶ مسئول درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۳۳
۴۷ دکتر کامیار مصطفوی زاده مرکز آموزشی درمانی امین معاون آموزشی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۲ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۸ محمد رضا هارونی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول تدارکات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۸ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۴۹ سید حسین هاشمی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حراست ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۵۰ پذيرش درمانگاه مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۶

صفحه‌ها