لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۱ مهندس محسن ایران پور دانشکده فناوری های نوین واحد انفورماتیک مسئول انفورماتیک ۳۷۹۲۵۲۷۹ ۵۲۷۹
۲ سوزان بهرامی دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۳ مهندس عباس ترکان دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول تدارکات ۳۷۹۲۵۲۵۳ ۵۲۵۳
۴ مجید حسن پور دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۳ ۳۱۲۳
۵ دکتر حسین ربانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک ریاست دانشکده ۳۷۹۲۵۲۷۴ ۵۲۷۴
۶ دکتر محمد رفیعی نیا دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون دانشجویی و فرهنگی ۳۷۹۲۵۲۶۶ ۵۲۶۶
۷ مهندس مریم رمضانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک کارشناس گروه بیو الکتریک ۳۷۹۲۵۲۵۶ ۵۲۵۶
۸ جلال زراع دانشکده فناوری های نوین کارگزینی مسئول کارگزینی ۳۷۹۲۵۲۵۱ ۵۲۵۱
۹ دکتر انوشه زرگر دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون مالی و اداری ۳۷۹۲۵۲۶۵ ۵۲۶۵
۱۰ ابراهیم صالحی دانشکده فناوری های نوین امورعمومی مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۵۲۵۱ ۵۲۵۱
۱۱ دکتر صحتی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک عضو گروه بیوالکتریک ۳۷۹۲۵۲۶۳ ۵۲۶۳
۱۲ مرجان طغرایی دانشکده فناوری های نوین کتابخانه مسئول کتابخانه ۳۷۹۲۵۲۷۷ ۵۲۷۷
۱۳ علی طغیانی خوراسگانی دانشکده فناوری های نوین حوزه معاونت پژوهشی کارشناس فناوری ۳۷۹۲۵۲۷۷ ۵۲۷۷-۵۲۷۹
۱۴ رسول عبد یزدان دانشکده فناوری های نوین آبدارخانه ۳۷۹۲۵۲۷۲ ۵۲۷۲
۱۵ خانم فیروزه عموآقائی دانشکده فناوری های نوین امورمالی حسابدار ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۱۶ سید مهدی قائم مقامی دانشکده فناوری های نوین امورمالی انباردار-امین اموال ۳۷۹۲۵۲۵۳ ۵۲۵۳
۱۷ دکتر علیرضا مهری دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک مدیر گروه بیوالکتریک ۳۷۹۲۵۲۶۸ ۵۲۶۸
۱۸ دکتر علیرضا ورد دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک سرپرست مرکز فناوری و اطلاعات ۳۷۹۲۵۲۶۳ ۵۲۶۳
۱۹ مهندس فاطمه کاظمی دانشکده فناوری های نوین حوزه معاونت پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۵۲۵۶ ۵۲۵۶
۲۰ دکتر راحله کافیه دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک ۳۷۹۲۵۲۶۱ ۵۲۶۱
۲۱ دکتر سعید کرباسی دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت معاون آموزش ۳۷۹۲۵۲۷۰ ۵۲۷۰
۲۲ دکتر سعید کرمانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک معاون پژوهشی ۳۷۹۲۵۲۶۷ ۵۲۶۷
۲۳ مهتاب کسائی دانشکده فناوری های نوین آموزش مسئول آموزش ۳۷۹۲۵۲۵۸ ۵۲۵۸
۲۴ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۵۲۷۴ ۵۲۷۴ ۳۷۹۲۵۲۷۴
۲۵ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۵۲۵۶ ۵۲۵۶
۲۶ مرتضی یزدانی دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۳ ۳۱۲۳