لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۴۰۱ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۴۰۲ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۴۰۳ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۴۰۴ سوزان بهرامی دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۴۰۵ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۴۰۶ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری مدیر اقتصاد درمان ۲۸۵
۴۰۷ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۴۰۸ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶
۴۰۹ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۴۱۰ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۴۱۱ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۴۱۲ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۴۱۳ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۴۱۴ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۴۱۵ خدیجه بهرامیان دانشکده پزشکی گروه جراحی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۳۳
۴۱۶ مرتضی بهرامیان دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۱۹
۴۱۷ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۴۳
۴۱۸ خانم بهرامیان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس MMT ۲۹۵
۴۱۹ جناب آقای بهروز عمانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد امور قرار دادها ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۴۲۰ جناب آقای مهندس بهزاد حیدریان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول روابط عمومی شبکه ۳۶۶۱۷۳۳۲ ۲۵۲ **
۴۲۱ آقای بهزادفر معاونت درمان معاونت درمان مسئول امور اداری ۳۶۶۲۹۹۳۱ ۲۷۷
۴۲۲ دکتر بهشتی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا اورژانس پزشک مقیم ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۸۰ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۲۳ حامد بهمن زیاری معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۳۰۴۵
۴۲۴ محبوبه بهمن زیاری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان نظارت بر درمان ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۷ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۴۲۵ محمد جواد بهمن زیاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی روابط عمومی ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۴۱ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹
۴۲۶ هاجر بهمنش بیمارستان شهید مدرس حقوق و مزایا ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۵ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۴۲۷ سرکار خانم بهناز فیروز فر معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ۳۷۹۲۸۵۲۸ ۸۵۲۸ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۴۲۸ سرکار خانم بورونی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۶۶ ۳۸۶۶
۴۲۹ علی بوسعیدی دانشکده دندانپزشکی خدمات مسئول خدمات ۵۵۲۹
۴۳۰ جواد بيننده بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا بيمه(تامين) ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۸۲ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۳۱ آقای بکرانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان تحقیق و توسعه ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۲۵
۴۳۲ مهندس بکرانی معاونت درمان معاونت درمان مسئول اداره تجهیزات پزشکی ۲۳۶
۴۳۳ مریم بگ علی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول آموزش کار کنان ۳۶۶۱۷۳۷۱ ۲۲۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۳۴ خانم بیابانگر بیمارستان شهدای لنجان رخشویخانه ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۲۷ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۳۵ خانم دکتر بیات معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد بیماریهای واگیر و غیر واگیر ۲۴۹
۴۳۶ حوری بیاتی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۱۴
۴۳۷ سعید بیاتی دانشکده دندانپزشکی بخش ترمیمی -اندو تخصصی پرستار ۵۵۳۶
۴۳۸ سرکار خانم بیرانوند حوزه ریاست اداره، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه کارشناس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ۳۶۶۸۶۳۶۱ ۹۵۹۶ ۳۶۶۸۸۸۶۴
۴۳۹ نوبت گیری درمانگاه تخصصی بیمارستان اشرفی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان اشرفی درمانگاه ۳۳۶۲۴۰۴۰ ۳۶۱۴۵۵۱
۴۴۰ دکتر بیژن بینا دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۷۹۲۳۲۷۵ ۳۲۷۴ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۴۴۱ اقای مجید بینا معاونت بهداشتی انبار کارمند - ۳۱۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۴۴۲ الهام السادات بیننده دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهشی کارشناس معاونت پژوهشی ۵۵۱۲-۵۵۶۹
۴۴۳ خانم بیژنی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره آمور آزمایشگاهها ۲۳۰
۴۴۴ حسینعلی بیگی دانشکده پزشکی انبار انباردار ۹۰۲۵
۴۴۵ خانم بیگی بیمارستان شهدای لنجان آی سی یو ۵۲۲۳۰۸۰۵ ۲۴۹ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۴۶ علی بیگی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس درآمد ۳۶۶۲۱۸۶۶ ۲۰۴ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۴۷ دکتر تابش بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا پزشک مقیم قلب ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۴۵ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۴۸ امیر تاج دانشکده پزشکی حوزه معاونت دانشجویی فرهنگی کارشناس ۳۶۷۰۰۰۹۲ ۹۰۶۴
۴۴۹ رضا تاجمیر ریاحی معاونت دانشجویی وفرهنگی شورای انضباطی دانشجویان مسئول شورای انضباطی ۳۶۶۸۴۴۵۷ ۹۱۲۳
۴۵۰ مریم تاجمیر ریاحی EDC کارشناس آموزش مداوم ۳۶۶۸۸۳۶۴ ۳۳۶۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳

صفحه‌ها