لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۴۰۱ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۴۰۲ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۲۳ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۰۳ آقاي بهرامي معاونت توسعه مدیریت ومنابع گلخانه ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۴۰۴ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۴۰۵ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۴۰۶ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۴۰۷ سوزان بهرامی دانشکده فناوری های نوین امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۴۰۸ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۴۰۹ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری مدیر اقتصاد درمان ۲۸۵
۴۱۰ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۴۱۱ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶
۴۱۲ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۴۱۳ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۴۱۴ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۴۱۵ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۴۱۶ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۴۱۷ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۴۱۸ خدیجه بهرامیان دانشکده پزشکی گروه جراحی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۳۳
۴۱۹ مرتضی بهرامیان دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۱۹
۴۲۰ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۴۳
۴۲۱ خانم بهرامیان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس MMT ۲۹۵
۴۲۲ جناب آقای بهروز عمانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد امور قرار دادها ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۴۲۳ جناب آقای مهندس بهزاد حیدریان مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول روابط عمومی شبکه ۳۶۶۱۷۳۳۲ ۲۵۲ **
۴۲۴ آقای بهزادفر معاونت درمان معاونت درمان مسئول امور اداری ۳۶۶۲۹۹۳۱ ۲۷۷
۴۲۵ دکتر بهشتی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا اورژانس پزشک مقیم ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۸۰ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۲۶ حامد بهمن زیاری معاونت دانشجویی وفرهنگی تدارکات امور تدارکات ۳۰۴۵
۴۲۷ محبوبه بهمن زیاری شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان نظارت بر درمان ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۳۷ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۴۲۸ محمد جواد بهمن زیاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی روابط عمومی ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۴۱ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹
۴۲۹ هاجر بهمنش بیمارستان شهید مدرس حقوق و مزایا ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۵ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۴۳۰ سرکار خانم بهناز فیروز فر معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ۳۷۹۲۸۵۲۸ ۸۵۲۸ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۴۳۱ سرکار خانم بورونی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۶۶ ۳۸۶۶
۴۳۲ علی بوسعیدی دانشکده دندانپزشکی خدمات مسئول خدمات ۵۵۲۹
۴۳۳ جواد بيننده بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا بيمه(تامين) ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۸۲ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۴۳۴ آقای بکرانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان تحقیق و توسعه ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۲۵
۴۳۵ مهندس بکرانی معاونت درمان معاونت درمان مسئول اداره تجهیزات پزشکی ۲۳۶
۴۳۶ مریم بگ علی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول آموزش کار کنان ۳۶۶۱۷۳۷۱ ۲۲۳ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۳۷ خانم بیابانگر بیمارستان شهدای لنجان رخشویخانه ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۲۷ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۳۸ خانم دکتر بیات معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد بیماریهای واگیر و غیر واگیر ۲۴۹
۴۳۹ حوری بیاتی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۱۴
۴۴۰ سعید بیاتی دانشکده دندانپزشکی بخش ترمیمی -اندو تخصصی پرستار ۵۵۳۶
۴۴۱ سرکار خانم بیرانوند حوزه ریاست اداره، بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه کارشناس اداره بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ۳۶۶۸۶۳۶۱ ۹۵۹۶ ۳۶۶۸۸۸۶۴
۴۴۲ نوبت گیری درمانگاه تخصصی بیمارستان اشرفی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان اشرفی درمانگاه ۳۳۶۲۴۰۴۰ ۳۶۱۴۵۵۱
۴۴۳ دکتر بیژن بینا دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط ۳۷۹۲۳۲۷۵ ۳۲۷۴ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۴۴۴ اقای مجید بینا معاونت بهداشتی انبار کارمند - ۳۱۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۴۴۵ الهام السادات بیننده دانشکده دندانپزشکی معاونت پژوهشی کارشناس معاونت پژوهشی ۵۵۱۲-۵۵۶۹
۴۴۶ خانم بیژنی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره آمور آزمایشگاهها ۲۳۰
۴۴۷ حسینعلی بیگی دانشکده پزشکی انبار انباردار ۹۰۲۵
۴۴۸ خانم بیگی بیمارستان شهدای لنجان آی سی یو ۵۲۲۳۰۸۰۵ ۲۴۹ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۴۹ علی بیگی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس درآمد ۳۶۶۲۱۸۶۶ ۲۰۴ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۴۵۰ دکتر تابش بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا پزشک مقیم قلب ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۴۵ ۵۳۲۲۹۶۰۱

صفحه‌ها