لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۸۵۱ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۹ ۷۵۴۹
۳۸۵۲ محمد یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان دندانپزشک ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۳۸۵۳ خانم یزدانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امور مالی ۵۲۶۷۲۰۱۰ ۱۰۷ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۳۸۵۴ هاجر یزدانی دانشکده پزشکی گروه آسیب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۷۵
۳۸۵۵ اکبر یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۷۰ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۳۸۵۶ خانم یزدانی بیمارستان شهدای لنجان پیگیری کمیته ها مسئول پیگیری کمیته ها ۲۰۷۰
۳۸۵۷ صدیقه یزدانی معاونت آموزشی EDC مرکز کامپیوتر کارشناس مرکز کامپیوتر ۳۷۹۲۳۳۶۴ ۳۳۶۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۸۵۸ پروانه یزدانی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) تغذیه ۳۲۳۳۲۰۶۵-۸ ۳۱۷-۳۱۸ ۳۲۳۶۱۹۴۴
۳۸۵۹ بهروز یزدخواستی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان مبارزه بیماریها ۳۲۷۳۴۰۱۰
۳۸۶۰ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۳۸۶۱ حمزه یزدی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا دفتر مدیریت مدیر بیمارستان ۵۳۵۱۵۶۷۰ ۲۱۱۳ ۵۳۵۱۵۶۵۶
۳۸۶۲ غلامرضا یزدی بیمارستان شفا واحد اداری مسئول کارگزینی ۳۷۴۸۹۳۹۰ ۱۰۶
۳۸۶۳ حمزه یزدی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) مديريت خدمات اداري و حرفه اي مدير خدمات اداري و حرفه اي ۳۶۲۰۱۵۰۰ ۲۰۱۷-۲۰۱۸
۳۸۶۴ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۳۸۶۵ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۸۶۶ آقای یعقوبی مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع بهداشت مسئول ۳۳۸۶۶۲۶۶ ۲۰۶۴
۳۸۶۷ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۳۸۶۸ مهسا یعقوبی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۸۶۹ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۹
۳۸۷۰ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۳۸۷۱ دکترجابر یقینی دانشکده دندانپزشکی گروه پریودانتیکس هیئت علمی ۵۵۶۴
۳۸۷۲ دکتر نیکو یمانی معاونت آموزشی EDC ریاست مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۸۷۳ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۳۸۷۴ خانم یوسفان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد کنترل عفونت ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۶ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۸۷۵ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۳۸۷۶ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی مدیر گروه ۹۰۸۱
۳۸۷۷ اکبر یوسفی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت خدمات ۳۷۹۲۳۱۱۵ ۳۱۱۵
۳۸۷۸ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۸۷۹ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس مرکز تحقیقات ترمیم زخم ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۳۸۸۰ مریم یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشتکار ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۸۸۱ کبری یوسفی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت تیمیارت بهورز ۳۸۵۶۲۳۰۱ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۸۸۲ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سر
۳۸۸۳ کبری یوسفی بیمارستان شهید رجایی فریدن icu سرپرستار - ۲۲۵ -
۳۸۸۴ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۳۸۸۵ دکتر حجت ا... یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۳۸۸۶ حسن یوسفی فرد شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان حراست-روابط عمومی ۵۴۲۲۴۵۰۷ ۱۲۴ ۵۴۲۲۴۵۰۷
۳۸۸۷ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۳۸۸۸ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۳۸۸۹ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها