لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۸۰۱ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۳۸۰۲ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۰۳ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۸۰۴ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۳۸۰۵ جناب آقای مهندس کیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۳۸۰۶ بیژن کیانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس کارگزینی ۳۶۶۱۸۲۰۸ ۲۱۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۸۰۷ خانم کیانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان تغذیه کارشناس ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۳۲
۳۸۰۸ زیبا کیقبادی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو پرستار ۵۵۴۷
۳۸۰۹ دکتر محمود کیوان آرا دانشکده مدیریت واطلاع رسانی رئیس دانشکده هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۵۱ ۵۱۵۱ ۳۶۶۸۴۷۹۹
۳۸۱۰ خانم گرامی-باباربیع-حقوقی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۰۴ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۸۱۱ سرکار خانم دکتر گرامیان معاونت بهداشتی سلامت روان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۲۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۱۲ محمدرضا گرجیان دانشکده دندانپزشکی کارگزینی کارشناس ۵۵۷۸
۳۸۱۳ بانو گل گیر مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان بهورز ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۳۸۱۴ خانم گلابی-میرپوریان شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۱ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۸۱۵ شبنم گلبان دانشکده دندانپزشکی پذیرش مسئول پذیرش ۵۵۵۰
۳۸۱۶ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۷۳
۳۸۱۷ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس واحد اعتبار بخشی ۲۷۳
۳۸۱۸ آقای گلستانی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول کار پردازی ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۲۸ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۳۸۱۹ آقای اکبر گلشاه مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشت شماره ۲ کارگزینی ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۴۱۶ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۸۲۰ سرکار خانم گلشن نحوی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست امور طرح و لایحه ۳۷۹۲۸۵۰۶ ۸۵۰۶ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۸۲۱ دکتر پرستو گلشیری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی معاون گروه ۸۱۱۴
۳۸۲۲ دکتر حمید گله داری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر ۴۲۶۳۰۲۵۵ ۲۴۱ ۴۲۳۶۰۲۵۵
۳۸۲۳ مرضیه گلچین مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) کارگزینی ۳۲۳۵۰۲۱۲ ۲۰۰۷ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۳۸۲۴ بهزاد گلکار معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۳۸۲۵ مرضیه گلکار دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس پژوهشی کارشناس پژوهشی ۳۷۹۲۵۱۱۲ ۵۱۱۲
۳۸۲۶ عباسعلی گلی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر گروههای آموزشی ۳۷۹۲۷۵۶۴
۳۸۲۷ دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۰۲۸
۳۸۲۸ امراله گنجی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۴ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۸۲۹ دکتر حميد گنجی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) حوزه رياست معاون پشتيباني و توسعه مركز ۳۶۶۸۰۶۱۴ ۲۰۲۰-۳۰۳۰
۳۸۳۰ دکتر حمید رضا گنجی معاونت درمان معاونت درمان مدیر درمان ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۵۰
۳۸۳۱ اعظم گودرذی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کرد آباد ۳۵۲۱۲۷۳۴
۳۸۳۲ زهرا گودرزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابداری ۱۴۶
۳۸۳۳ الهاوم گودرزی نژاد شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی محسن آباد پزشک مسئول مرکز ۴۵۸۲۳۸۴۳
۳۸۳۴ الهام گوهریان بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه واحد مردان ۲۴۴
۳۸۳۵ یابنده حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۳۸۳۶ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲
۳۸۳۷ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۸۳۸ دکتر محمد حسین یار محمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه قائم مقام معاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۸۳۹ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۳۸۶۰ ۳۸۶۰
۳۸۴۰ دکتر محمدحسین یارمحمدیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۷۳ ۵۱۷۳
۳۸۴۱ جناب آقای مهندس یارمحمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس ساختمان ۳۷۹۲۳۸۶۳ ۳۸۶۳
۳۸۴۲ زهره یاری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دفتر مشاوره مشاور ۳۷۹۲۵۱۲۱ ۵۱۲۱
۳۸۴۳ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مسئول اجرای دستورالعمل برنامه هتلینگ طرح تحول نظام سلامت ۲۲۶
۳۸۴۴ جناب آقای غلامرضا یاری پور معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی معاون سازماندهی و نوسازی اداری ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۸۴۵ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مئسول کمیته فنی ۲۲۶
۳۸۴۶ رخساره یاریان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه متصدی پذیرش ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۸۴۷ راضیه یاوری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی حوزه اداری مالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۳۱۶۰ ۳۱۶۰
۳۸۴۸ محمود یاوری شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۴۱
۳۸۴۹ محمدرضا یثربی بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا تدارکات مسوول - ۲۲۷۲
۳۸۵۰ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری مراقبتهای ویژه ۳۷۹۲۷۵۴۰

صفحه‌ها