لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا | Page 77 | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۸۰۱ دکتر رو یا کلیشادی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیریت اطلاع رسانی وعلم سنجی ۳۷۹۲۳۰۶۷ ۳۰۶۰ ۳۶۶۸۷۸۹۸
۳۸۰۲ کلینیک ویژه معاونت درمان بیمارستان خورشید ۳۲۲۲۲۱۲۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۳۸۰۳ کلینیک گفتار درمانی کلینیک گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۲۴۷ ۵۲۴۷
۳۸۰۴ سرکار خانم کمالی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۳۴ ۸۶۳۴
۳۸۰۵ معصومه کمالی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول مدارک پزشکی ۲۷۲
۳۸۰۶ رسول کمالی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول حراست ۰۹۱۳۲۱۷۵۹۴۶ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۸۰۷ اکرم کمالی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول آموزش سلامت ۴۵۸۲۸۲۵۷ ۱۰۷
۳۸۰۸ محمد حسین کمالی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول IT ۴۵۸۲۵۲۵۹ ۷
۳۸۰۹ مصطفی کمالی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۱۹ ۵۰۱۹
۳۸۱۰ آقای کمالی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان انبار تجهیزات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۳
۳۸۱۱ آقای دکتر کمالی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر شبکه ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۲ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۸۱۲ ناهید کمالی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۱ ۷۰۳۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۸۱۳ حسین کمالی دولت آبادی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان مرکز درمانی ولیعصر کارشناس مسئول آزمایشگاه ۴۵۸۴۵۰۴۲
۳۸۱۴ سرکار خانم کمالی نسب معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات سایت مرکزی ۳۷۹۲۳۳۰۱ ۳۳۰۱/۳۳۰۳
۳۸۱۵ صدیقه کمانی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس آموزش به بیمار ۲۸۹
۳۸۱۶ کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۰۹۰ ۵۰۹۰
۳۸۱۷ منصوره کنعانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند ماماخانواده ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۸۱۸ خانم کهرنگی معاونت درمان معاونت درمان مسئول دبیرخانه ۲۱۶ ۳۶۶۱۲۱۹۳
۳۸۱۹ دکتر شهناز کهن دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۴۶ ۷۵۴۶
۳۸۲۰ راحله کهنگیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه ماما ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۸۲۱ مهندس کهیاران معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره تجهیزات پزشکی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۸
۳۸۲۲ علی کورانی دانشکده پزشکی دبیرخانه نامه رسان داخلی ۹۰۰۵
۳۸۲۳ کورنگ بهشتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مدیر دفتر ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰ ۱۳۷ -
۳۸۲۴ سرکار خانم کوهستانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۲۴ ۸۶۲۴
۳۸۲۵ سرکار خانم کوهی معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۲۶ زهرا کوچکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زفره بهورز ۳۴۶۴۳۸۲۰۰ ۳۴۶۴۳۸۲۰۰
۳۸۲۷ خانم کی فر زندی بیمارستان شهدای لنجان زنان - مامایی و نوزادان مسئول بخش زنان مامایی و نوزادان ۲۰۳۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۸۲۸ فتانه کیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت درمان کارشناس حوزه معاونت درمان ۹۰۴۲
۳۸۲۹ آقای کیان ارثی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره سلامت روان ۲۹۱
۳۸۳۰ محمد رضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی ۳۶۶۹۳۵۶۰ ۹۰۹۰
۳۸۳۱ محمدرضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی - ۹۰۹۰
۳۸۳۲ دکتر مریم کیان پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۶۰۹ ۷۶۰۹
۳۸۳۳ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۳۸۳۴ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۳۵ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۸۳۶ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۳۸۳۷ جناب آقای مهندس کیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۳۸۳۸ بیژن کیانی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس کارگزینی ۳۶۶۱۸۲۰۸ ۲۱۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۸۳۹ خانم کیانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان تغذیه کارشناس ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۳۲
۳۸۴۰ زیبا کیقبادی دانشکده دندانپزشکی بخش اندو پرستار ۵۵۴۷
۳۸۴۱ دکتر محمود کیوان آرا دانشکده مدیریت واطلاع رسانی رئیس دانشکده هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۵۱ ۵۱۵۱ ۳۶۶۸۴۷۹۹
۳۸۴۲ خانم گرامی-باباربیع-حقوقی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۰۴ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۸۴۳ سرکار خانم دکتر گرامیان معاونت بهداشتی سلامت روان مسئول ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۲۱ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۴۴ محمدرضا گرجیان دانشکده دندانپزشکی کارگزینی کارشناس ۵۵۷۸
۳۸۴۵ بانو گل گیر مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان بهورز ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۳۸۴۶ خانم گلابی-میرپوریان شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۱ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۳۸۴۷ شبنم گلبان دانشکده دندانپزشکی پذیرش مسئول پذیرش ۵۵۵۰
۳۸۴۸ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره نظارت و اعتبار بخشی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۷۳
۳۸۴۹ دکتر گلزاری معاونت درمان معاونت درمان رئیس واحد اعتبار بخشی ۲۷۳
۳۸۵۰ آقای گلستانی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول کار پردازی ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۲۸ ۳۶۲۴۰۰۸۸

صفحه‌ها