لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۸۰۱ فهیمه السادات کسایی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۲ ۷۰۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۸۰۲ محمد کشاورز مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه راننده ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۸۰۳ محسن کشمیری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر بیمارستان خاتم الانبیا ۵۴۲۲۲۱۹۵ ۵۴۲۲۴۰۵
۳۸۰۴ دکتر ماهرخ کشوری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه بهداشت جامعه ۳۷۹۲۷۵۱۲ ۷۵۱۲
۳۸۰۵ فاطمه کفاشی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول سلامت روان ۳۶۶۲۱۶۳۶ ۲۴۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۸۰۶ کلانتر معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها مسئول خوابگاه خودگردان خوارزمی ۳۶۵۱۳۰۰۹
۳۸۰۷ فرحناز کلانتری معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۳۸۰۸ آقای کلانتری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حراست ۴۲۶۴۰۵۵۰ ۳۰۲ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۸۰۹ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۳۸۵۱ ۳۸۵۱ ۳۷۹۲۳۸۵۱
۳۸۱۰ آقای کلانتری معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۶۲ ۳۹۶۲ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۳۸۱۱ محمود کلانتری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان حراست ۴۲۶۲۷۰۷۰ ۲۳۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۸۱۲ دکتر اکبر کلاهدوزان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۸ ۵۱۰۸
۳۸۱۳ دکتر بهروز کلیدری معاونت درمان معاونت درمان معاون درمان ۳۶۶۲۹۹۳۰ ۲۵۰
۳۸۱۴ دكتر بهروز کلیدری مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) معاونت درمان معاون درمان ۳۶۶۸۶۱۶۰ ۲۰۰۳
۳۸۱۵ دکتر رو یا کلیشادی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری مدیریت اطلاع رسانی وعلم سنجی ۳۷۹۲۳۰۶۷ ۳۰۶۰ ۳۶۶۸۷۸۹۸
۳۸۱۶ کلینیک ویژه معاونت درمان بیمارستان خورشید ۳۲۲۲۲۱۲۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۳۸۱۷ کلینیک گفتار درمانی کلینیک گفتار درمانی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۲۴۷ ۵۲۴۷
۳۸۱۸ سرکار خانم کمالی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۳۴ ۸۶۳۴
۳۸۱۹ معصومه کمالی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول مدارک پزشکی ۲۷۲
۳۸۲۰ رسول کمالی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول حراست ۰۹۱۳۲۱۷۵۹۴۶ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۸۲۱ اکرم کمالی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول آموزش سلامت ۴۵۸۲۸۲۵۷ ۱۰۷
۳۸۲۲ محمد حسین کمالی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول IT ۴۵۸۲۵۲۵۹ ۷
۳۸۲۳ مصطفی کمالی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۱۹ ۵۰۱۹
۳۸۲۴ آقای کمالی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان انبار تجهیزات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۳
۳۸۲۵ آقای دکتر کمالی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر شبکه ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۲ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۸۲۶ ناهید کمالی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۱ ۷۰۳۱ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۸۲۷ حسین کمالی دولت آبادی شهرستان برخوار شبکه بهداشت ودرمان مرکز درمانی ولیعصر کارشناس مسئول آزمایشگاه ۴۵۸۴۵۰۴۲
۳۸۲۸ سرکار خانم کمالی نسب معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات سایت مرکزی ۳۷۹۲۳۳۰۱ ۳۳۰۱/۳۳۰۳
۳۸۲۹ صدیقه کمانی بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس آموزش به بیمار ۲۸۹
۳۸۳۰ کمیته کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی - ۳۷۹۲۵۰۹۰ ۵۰۹۰
۳۸۳۱ منصوره کنعانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند ماماخانواده ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۸۳۲ خانم کهرنگی معاونت درمان معاونت درمان مسئول دبیرخانه ۲۱۶ ۳۶۶۱۲۱۹۳
۳۸۳۳ دکتر شهناز کهن دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۴۶ ۷۵۴۶
۳۸۳۴ راحله کهنگیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه ماما ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۸۳۵ مهندس کهیاران معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره تجهیزات پزشکی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۸
۳۸۳۶ علی کورانی دانشکده پزشکی دبیرخانه نامه رسان داخلی ۹۰۰۵
۳۸۳۷ کورنگ بهشتی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مدیر دفتر ۰۳۱۳۶۶۲۰۸۸۰ ۱۳۷ -
۳۸۳۸ سرکار خانم کوهستانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی خواهران ۳۷۹۲۸۶۲۴ ۸۶۲۴
۳۸۳۹ سرکار خانم کوهی معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۴۰ زهرا کوچکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زفره بهورز ۳۴۶۴۳۸۲۰۰ ۳۴۶۴۳۸۲۰۰
۳۸۴۱ خانم کی فر زندی بیمارستان شهدای لنجان زنان - مامایی و نوزادان مسئول بخش زنان مامایی و نوزادان ۲۰۳۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۸۴۲ فتانه کیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت درمان کارشناس حوزه معاونت درمان ۹۰۴۲
۳۸۴۳ آقای کیان ارثی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره سلامت روان ۲۹۱
۳۸۴۴ محمد رضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی ۳۶۶۹۳۵۶۰ ۹۰۹۰
۳۸۴۵ محمدرضا کیان مهر دانشکده پزشکی حوزه ریاست مدیر داخلی - ۹۰۹۰
۳۸۴۶ دکتر مریم کیان پور دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۶۰۹ ۷۶۰۹
۳۸۴۷ ف کیانفر دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۸ ۵۰۴۸
۳۸۴۸ سرکار خانم کیانی معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۴۹ حجت الله کیانی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی مسئول تدارکات ۰۹۱۳۲۱۳۰۶۷۴ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۸۵۰ فاطمه کیانی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) دبیرخانه ۳۲۳۵۰۲۱۱ ۲۰۱۲ ۳۲۳۶۳۲۲۴

صفحه‌ها