لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۶۵۱ دکتر مرتضی پورفرزام دانشکده داروسازی 'گروه بیوشیمی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۴۵ ۷۰۴۵ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۵۲ علی پورقاسم دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۳۹ ۵۰۳۹
۳۶۵۳ هاجر پورقاسم بیمارستان امام خمینی فلاورجان دبیرخانه ۳۷۴۲۱۰۱۸ ۳۵۶ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۶۵۴ مریم پورقاسمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز بهداشتی درمانی دستجا پزشک ۳۸۸۴۲۱۵۵ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۳۶۵۵ عباسعلی پورمومنی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۱۸ ۵۰۱۸
۳۶۵۶ م پورپیرعلی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه کاردرمانی ۳۷۹۲۵۰۴۳ ۵۰۴۳
۳۶۵۷ مهندس شیوا پوستی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی امور اداری- مالی مسئول IT ۳۱۵۵
۳۶۵۸ مریم پویانفر مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند پزشک ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۶۵۹ سرکار خانم مرضیه پویایی معاونت آموزشی ساختمان تدبیر امور بین الملل ۳۷۹۲۷۶۵۵ ۷۶۵۵ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۶۰ کمیته پژوهشی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دانشکده مدیریت دانشکده مدیریت ۳۷۹۲۵۱۳۹ ۵۱۳۹
۳۶۶۱ دکتر آسیه پیر زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۳۴۰ ۳۳۴۰
۳۶۶۲ فاطمه پیر شده بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول تغذیه ۲۰۱
۳۶۶۳ سرکار خانم پیر مرادیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی مسئول دفتر ۳۶۶۸۲۲۹۴ ۸۶۰۰/۸۶۰۱ ۳۶۶۸۰۷۵۲
۳۶۶۴ علی پیرایش دانشکده مدیریت واطلاع رسانی تاسیسات تاسیسات ۳۷۹۲۳۱۴۹ ۳۱۴۹
۳۶۶۵ پریوش پیرمرادیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۶۶۶ جناب آقای ابراهیم پیرنجم معاونت آموزشی معاونت آموزشی نامه رسان ۳۷۹۲۸۰۰۷ ۸۰۰۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۶۷ معصومه پیرهادی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مربی گروه ۳۷۹۲۷۵۹۲ ۷۵۹۲
۳۶۶۸ فاطمه پیشرو مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دو طفلان آمار و مدارک پزشکی ۳۵۶۷۰۳۴۲ ۳۵۶۷۰۳۴۲
۳۶۶۹ سرکار خانم پیکانی معاونت بهداشتی کارگزینی کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۳ ۲۶۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۷۰ سرکار خانم فاطمه چاجایی معاونت بهداشتی آموزش سلامت کارشناس ۳۴۴۸۵۵۱۹ ۲۴۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۷۱ دکتر مصطفی چادگانی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۰۴
۳۶۷۲ دکتر علیرضا چاوش زاده شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر شبکه ۵۴۲۲۲۱۵۶ ۱۰۳ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۳۶۷۳ دکتر علیرضا چاوش زاده شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان ریاست بیمارستان خاتم الانبیا. رییس ۵۴۲۲۲۱۹۵ ۵۴۲۲۴۴۰۵
۳۶۷۴ احمد چاوشی معاونت درمان معاونت درمان اطلاعات درب ورودی ۲۱۳
۳۶۷۵ خانم چراغی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نظارت بر کنترل عفونت و مدیریت پسماند ۲۷۲
۳۶۷۶ جواد چرخابی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۳۶۷۷ جواد چرخابی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۸
۳۶۷۸ دکتر جواهر چعباوی زاده دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۱۸
۳۶۷۹ زهره چلمقانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کرد آباد مامایی ۳۶۳۳۲۶۱۳
۳۶۸۰ مرضیه چمنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه فنارت کاردان بهداشت خانواده ۳۵۳۱۲۰۳۳
۳۶۸۱ محمد رضا چمی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان آموزش سلامت ۴۲۶۲۸۴۸۸ ۲۱۹ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۶۸۲ زهره چنگانیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر کاردان بهداشت خانوده ۳۲۲۶۵۰۶۲
۳۶۸۳ دکتر طاهره چنگیز معاونت آموزشی EDC هیات علمی هیات علمی ۳۷۹۲۳۳۶۹ ۳۳۶۹ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۳۶۸۴ مهدی چوپانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اموررفاهی دانشگاه مسئول امورمالی رفاه ۳-۳۲۶۵۸۰۴۱ ۱۳۲
۳۶۸۵ سرکارخانم مرضیه چوپانی معاونت بهداشتی امور مالی رئیس امور مالی ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۲۶۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۸۶ سرکار خانم اکرم چوپانی معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۲۶۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۸۷ محمد جواد چوپانی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۴۲۶۲۲۱۹۹ ۲۶۶ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۶۸۸ سرکار خانم چگینی معاونت بهداشتی کارگزینی کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۳ ۲۷۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۸۹ فاطمه چیچک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷
۳۶۹۰ مهر السادات کاج آبادی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت منشی گروه ۳۷۹۲۳۲۳۲ ۳۲۳۲
۳۶۹۱ علیرضا کارخیران دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت - ۳۷۹۲۳۲۳۰ ۳۲۳۰
۳۶۹۲ کاردان پور حوزه ریاست بازرسی و پاسخگویی به شکایات مسئول دفتر ۳۶۶۸۳۶۳۱ ۳۷۹۲۹۵۹۶ ۳۶۶۸۸۸۶۴
۳۶۹۳ کارشناسان اداره آمار معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره آمار و اطلاع رسانی کارشناسان اداره آمار ۳۷۹۲۳۹۴۲ ۳۹۴۲
۳۶۹۴ کارشناسان بیمه بیمارستان شهید مدرس کارشناسان بیمه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۵ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۶۹۵ رسول کارگر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی رئیس امور عمومی ۳۷۹۲۷۵۱۹ ۷۵۱۹
۳۶۹۶ ابراهیم کارگز مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امین اموال ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۳۶ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۳۶۹۷ حسین کاشی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۳۶۹۸ خانم کاشی گرزاده بیمارستان حضرت زهرا دفتر پرستاری ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۵۲ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۶۹۹ دکتر کاظم زاده شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان دهان و دندان ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۲۴
۳۷۰۰ سرکار خانم کاظمی معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۵۱۸۱۹ ۲۳۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵

صفحه‌ها