لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۶۵۱ زهرا کربلایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول روابط عمومی ۳۷۹۲۷۵۵۶ ۷۵۵۶ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۳۶۵۲ زهرا کربلایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول امور رفاهی ۳۷۹۲۷۵۵۶ ۷۵۵۶
۳۶۵۳ زهرا کربلایی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس کمیته منتخب ۳۷۹۲۷۵۵۶
۳۶۵۴ خانم کردی بیمارستان شهدای لنجان دفتر پرستاری مترون ۲۰۰۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۶۵۵ مجید کرم پور مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول کارگزینی ۱۸۵
۳۶۵۶ دکتر سعید کرمانی دانشکده فناوری های نوین گروه بیوالکتریک معاون پژوهشی ۳۷۹۲۳۸۶۱ ۳۸۶۱
۳۶۵۷ محمد رضا کرمانی بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم مدیر پرستاری ۵۳۶۶۶۰۵۶ ۱۱۱ ۵۳۶۶۷۶۲۰
۳۶۵۸ اقای کرمانی معاونت بهداشتی تایپ پیمانکاری ۲۹۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۵۹ علیرضا کرمی معاونت غذا ودارو دبیرخانه ۳۶۶۹۹۶۰۲ ۳۴۱۹
۳۶۶۰ غلامرضا کرمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۶۶۱ زهره کرمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر کاردان مدارک پزشکی ۳۲۲۸۱۱۲۱
۳۶۶۲ علی حسین کرمی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران دفتر پرستاری مدیر ۳۲۶۱۱۱۱۰ ۲۰۳،۳۱۸ ۳۲۶۱۱۱۱۰
۳۶۶۳ صدیقه کرمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس مجله دانشکده کارشناس مجله دانشکده ۳۷۹۲۵۱۲۳ ۵۱۲۳
۳۶۶۴ زهرا کرمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس مراکز تحقیقات کارشناس مراکز تحقیقات ۳۷۹۲۵۱۴۴ ۵۱۴۴
۳۶۶۵ سکینه کرمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کاردان بهداشت ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۶۶۶ فاطمه کرمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کارشناس بهداشت محیط ۳۴۵۸۹۴۵۹
۳۶۶۷ اقای کریم زاده معاونت بهداشتی انبار کارمند - ۲۹۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۶۸ اصغر کریم زاده دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۳۶۶۹ منصور کریمی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی خدمات ۹۰۸۴
۳۶۷۰ نوید کریمی معاونت غذا ودارو مسئول دفتر پشتیبانی ۳۶۶۹۹۶۱۸ ۳۴۰۱ ۳۶۶۹۹۶۱۳
۳۶۷۱ سرکار خانم پروین کریمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۷ ۸۰۳۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۷۲ دکتر حمید کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۳۱ ۵۰۳۱
۳۶۷۳ حمید رضا کریمی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی سرپرست امور اداری ۰۹۱۳۷۹۱۸۹۷۶ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۶۷۴ دکتر سعید کریمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۸۲ ۵۱۸۲
۳۶۷۵ مریم کریمی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر مجله JRMS ۳۷۹۲۳۰۶۵ ۳۰۶۵
۳۶۷۶ علی کریمی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۷۴۵۳۰۲۲ ۲۰۷ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۶۷۷ آقای کریمی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد مدیریت مدیر ۴۲۶۴۱۲۱۳ ۳۵۱ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۶۷۸ دکتر عبدالکریم کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۲۴ ۵۰۲۴
۳۶۷۹ دکتر محمد تقی کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۷۱ ۵۰۷۱
۳۶۸۰ مهری کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه پرستار ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۶۸۱ نسرین کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۰۷
۳۶۸۲ آقای کریمی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امین اموال ۵۲۶۷۴۵۸۹ ۱۵۰ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۳۶۸۳ جناب آقای میثم کریمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره امور اداری ۳۷۹۲۸۰۲۰ ۸۰۲۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۸۴ مهری کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه پرستاری ۱۵۲
۳۶۸۵ قاسمعلی کریمی بیمارستان امام خمینی فلاورجان تدارکات ۳۷۴۲۷۰۴۳ ۳۶۱ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۶۸۶ خانم مهندس کریمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره تجهیزات پزشکی ۲۳۶
۳۶۸۷ جلال کریمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه ۳۷۹۲۳۲۴۹ ۳۲۴۹
۳۶۸۸ مهدی کریمی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان جمعدار اموال ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۴
۳۶۸۹ خانم کریمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره پرستاری ۲۰۵
۳۶۹۰ دکتر سارا کریمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۲۶۷ ۳۲۶۷ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۶۹۱ کریمی حوزه ریاست حراست دانشگاه مسئول دفتر حراست دانشگاه ۳۶۶۸۴۳۰۸ ۹۵۵۱/۹۵۵۲ ۳۶۶۹۹۳۶۵
۳۶۹۲ راضیه کریمی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی هنری ۳۰۵۱
۳۶۹۳ عذرا کریمی فرد بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه آی سی یو ۳۳۳
۳۶۹۴ کریمی-تیموری-امامی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی و هنری-امور فرهنگی دانشکده ها ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۳۰۵۱ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۶۹۵ خانم کریمیان کریمیان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۱ ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲
۳۶۹۶ خ کریمیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه - طرحی ۳۷۹۲۳۲۴۷ ۳۲۴۷
۳۶۹۷ معصومه کریمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه رستمیان کارشناس پرستاری ۳۲۲۷۹۴۸۶ ۳۲۲۷۹۴۸۶
۳۶۹۸ دکتر جهانگیر کریمیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۷ ۵۱۰۷
۳۶۹۹ پگاه کریمیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۵۱۹۵-۹۶ ۵۱۹۵-۹۶
۳۷۰۰ علی کریمیان دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی جمع دار اموال ۳۷۹۲۵۲۲۳ ۵۲۲۳

صفحه‌ها