لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۶۵۱ غلامرضا کرمی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۳۶۵۲ زهره کرمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر کاردان مدارک پزشکی ۳۲۲۸۱۱۲۱
۳۶۵۳ علی حسین کرمی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران دفتر پرستاری مدیر ۳۲۶۱۱۱۱۰ ۲۰۳،۳۱۸ ۳۲۶۱۱۱۱۰
۳۶۵۴ صدیقه کرمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی مجله دانشکده مجله دانشکده ۳۷۹۲۵۱۴۲ ۵۱۴۲
۳۶۵۵ زهرا کرمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس مرکز تحقیقات کارشناس مرکز تحقیقات ۳۷۹۲۵۱۴۴ ۵۱۴۴
۳۶۵۶ سکینه کرمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کاردان بهداشت ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۶۵۷ فاطمه کرمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کارشناس بهداشت محیط ۳۴۵۸۹۴۵۹
۳۶۵۸ اقای کریم زاده معاونت بهداشتی انبار کارمند - ۲۹۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۵۹ اصغر کریم زاده دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۳۶۶۰ منصور کریمی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی خدمات ۹۰۸۴
۳۶۶۱ نوید کریمی معاونت غذا ودارو مسئول دفتر پشتیبانی ۳۶۶۹۹۶۱۸ ۳۴۰۱ ۳۶۶۹۹۶۱۳
۳۶۶۲ سرکار خانم پروین کریمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۷ ۸۰۳۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۶۳ دکتر حمید کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۳۱ ۵۰۳۱
۳۶۶۴ حمید رضا کریمی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی سرپرست امور اداری ۰۹۱۳۷۹۱۸۹۷۶ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۶۶۵ دکتر سعید کریمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۸۲ ۵۱۸۲
۳۶۶۶ مریم کریمی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر مجله JRMS ۳۷۹۲۳۰۶۵ ۳۰۶۵
۳۶۶۷ علی کریمی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۷۴۵۳۰۲۲ ۲۰۷ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۶۶۸ آقای کریمی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد مدیریت مدیر ۴۲۶۴۱۲۱۳ ۳۵۱ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۶۶۹ دکتر عبدالکریم کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۲۴ ۵۰۲۴
۳۶۷۰ دکتر محمد تقی کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۷۱ ۵۰۷۱
۳۶۷۱ مهری کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه پرستار ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۶۷۲ نسرین کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۰۷
۳۶۷۳ آقای کریمی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امین اموال ۵۲۶۷۴۵۸۹ ۱۵۰ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۳۶۷۴ جناب آقای میثم کریمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره امور اداری ۳۷۹۲۸۰۲۰ ۸۰۲۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۷۵ مهری کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه پرستاری ۱۵۲
۳۶۷۶ قاسمعلی کریمی بیمارستان امام خمینی فلاورجان تدارکات ۳۷۴۲۷۰۴۳ ۳۶۱ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۶۷۷ خانم مهندس کریمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره تجهیزات پزشکی ۲۳۶
۳۶۷۸ جلال کریمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه ۳۷۹۲۳۲۴۹ ۳۲۴۹
۳۶۷۹ مهدی کریمی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان جمعدار اموال ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۴
۳۶۸۰ خانم کریمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره پرستاری ۲۰۵
۳۶۸۱ دکتر سارا کریمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۲۶۷ ۳۲۶۷ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۶۸۲ کریمی حوزه ریاست حراست دانشگاه مسئول دفتر حراست دانشگاه ۳۶۶۸۴۳۰۸ ۹۵۵۱/۹۵۵۲ ۳۶۶۹۹۳۶۵
۳۶۸۳ راضیه کریمی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی هنری ۳۰۵۱
۳۶۸۴ عذرا کریمی فرد بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه آی سی یو ۳۳۳
۳۶۸۵ کریمی-تیموری-امامی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی و هنری-امور فرهنگی دانشکده ها ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۳۰۵۱ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۶۸۶ خانم کریمیان کریمیان معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۲۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۳۶۸۷ خ کریمیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه - طرحی ۳۷۹۲۳۲۴۷ ۳۲۴۷
۳۶۸۸ معصومه کریمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه رستمیان کارشناس پرستاری ۳۲۲۷۹۴۸۶ ۳۲۲۷۹۴۸۶
۳۶۸۹ دکتر جهانگیر کریمیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۷ ۵۱۰۷
۳۶۹۰ پگاه کریمیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۵۱۹۵ ۵۱۹۵
۳۶۹۱ علی کریمیان دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی جمع دار اموال ۳۷۹۲۵۲۲۳ ۵۲۲۳
۳۶۹۲ مهتاب کسائی دانشکده فناوری های نوین آموزش مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۷۳ ۳۸۷۳
۳۶۹۳ فهیمه السادات کسایی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۲ ۷۰۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۹۴ محمد کشاورز مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه راننده ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۶۹۵ دکتر ماهرخ کشوری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه بهداشت جامعه ۳۷۹۲۷۵۱۲ ۷۵۱۲
۳۶۹۶ فاطمه کفاشی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول سلامت روان ۳۶۶۲۱۶۳۶ ۲۴۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۶۹۷ کلانتر معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها مسئول خوابگاه خودگردان خوارزمی ۳۶۵۱۳۰۰۹
۳۶۹۸ فرحناز کلانتری معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۳۶۹۹ آقای کلانتری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حراست ۴۲۶۴۰۵۵۰ ۳۰۲ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۷۰۰ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۳۸۵۱ ۳۸۵۱ ۳۷۹۲۳۸۵۱

صفحه‌ها