لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۶۵۱ علی حسین کرمی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران دفتر پرستاری مدیر ۳۲۶۱۱۱۱۰ ۲۰۳،۳۱۸ ۳۲۶۱۱۱۱۰
۳۶۵۲ صدیقه کرمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی مجله دانشکده مجله دانشکده ۳۷۹۲۵۱۴۲ ۵۱۴۲
۳۶۵۳ زهرا کرمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس مرکز تحقیقات کارشناس مرکز تحقیقات ۳۷۹۲۵۱۴۴ ۵۱۴۴
۳۶۵۴ سکینه کرمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کاردان بهداشت ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۶۵۵ فاطمه کرمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری کارشناس بهداشت محیط ۳۴۵۸۹۴۵۹
۳۶۵۶ اقای کریم زاده معاونت بهداشتی انبار کارمند - ۲۹۳ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۶۵۷ اصغر کریم زاده دانشکده دندانپزشکی نگهبانی نگهبان ۳۱۲۰
۳۶۵۸ منصور کریمی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی خدمات ۹۰۸۴
۳۶۵۹ نوید کریمی معاونت غذا ودارو مسئول دفتر پشتیبانی ۳۶۶۹۹۶۱۸ ۳۴۰۱ ۳۶۶۹۹۶۱۳
۳۶۶۰ سرکار خانم پروین کریمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۷ ۸۰۳۷ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۶۱ دکتر حمید کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۳۱ ۵۰۳۱
۳۶۶۲ حمید رضا کریمی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستانهای اشرفی وساعی سرپرست امور اداری ۰۹۱۳۷۹۱۸۹۷۶ ۳۶۱۴۵۵۱-۴ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۶۶۳ دکتر سعید کریمی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۸۲ ۵۱۸۲
۳۶۶۴ مریم کریمی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر مجله JRMS ۳۷۹۲۳۰۶۵ ۳۰۶۵
۳۶۶۵ علی کریمی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان مبارزه با بیماری ها ۵۷۴۵۳۰۲۲ ۲۰۷ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۶۶۶ آقای کریمی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد مدیریت مدیر ۴۲۶۴۱۲۱۳ ۳۵۱ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۶۶۷ دکتر عبدالکریم کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۲۴ ۵۰۲۴
۳۶۶۸ دکتر محمد تقی کریمی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه ارتوپدی فنی ۳۷۹۲۵۰۷۱ ۵۰۷۱
۳۶۶۹ مهری کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه پرستار ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۶۷۰ نسرین کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۰۷
۳۶۷۱ آقای کریمی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امین اموال ۵۲۶۷۴۵۸۹ ۱۵۰ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۳۶۷۲ جناب آقای میثم کریمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره امور اداری ۳۷۹۲۸۰۲۰ ۸۰۲۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۶۷۳ مهری کریمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه پرستاری ۱۵۲
۳۶۷۴ قاسمعلی کریمی بیمارستان امام خمینی فلاورجان تدارکات ۳۷۴۲۷۰۴۳ ۳۶۱ ۳۷۴۲۷۰۴۳
۳۶۷۵ خانم مهندس کریمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره تجهیزات پزشکی ۲۳۶
۳۶۷۶ جلال کریمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه ۳۷۹۲۳۲۴۹ ۳۲۴۹
۳۶۷۷ مهدی کریمی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان جمعدار اموال ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۴۴
۳۶۷۸ خانم کریمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره پرستاری ۲۰۵
۳۶۷۹ دکتر سارا کریمی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیات علمی ۳۷۹۲۳۲۶۷ ۳۲۶۷ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۶۸۰ کریمی حوزه ریاست حراست دانشگاه مسئول دفتر حراست دانشگاه ۳۶۶۸۴۳۰۸ ۹۵۵۱/۹۵۵۲ ۳۶۶۹۹۳۶۵
۳۶۸۱ راضیه کریمی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی هنری ۳۰۵۱
۳۶۸۲ عذرا کریمی فرد بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه آی سی یو ۳۳۳
۳۶۸۳ کریمی-تیموری-امامی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی و هنری-امور فرهنگی دانشکده ها ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۳۰۵۱ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۶۸۴ خانم کریمیان کریمیان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۰۱ ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲
۳۶۸۵ خ کریمیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس گروه - طرحی ۳۷۹۲۳۲۴۷ ۳۲۴۷
۳۶۸۶ معصومه کریمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه رستمیان کارشناس پرستاری ۳۲۲۷۹۴۸۶ ۳۲۲۷۹۴۸۶
۳۶۸۷ دکتر جهانگیر کریمیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی هیئت علمی ۳۷۹۲۵۱۰۷ ۵۱۰۷
۳۶۸۸ پگاه کریمیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی کارشناس کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۵۱۹۵ ۵۱۹۵
۳۶۸۹ علی کریمیان دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی جمع دار اموال ۳۷۹۲۵۲۲۳ ۵۲۲۳
۳۶۹۰ مهتاب کسائی دانشکده فناوری های نوین آموزش مسئول آموزش ۳۷۹۲۳۸۷۳ ۳۸۷۳
۳۶۹۱ فهیمه السادات کسایی دانشکده داروسازی کتابخانه کتابدار ۳۷۹۲۷۰۳۲ ۷۰۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۹۲ محمد کشاورز مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه راننده ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۶۹۳ دکتر ماهرخ کشوری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه بهداشت جامعه ۳۷۹۲۷۵۱۲ ۷۵۱۲
۳۶۹۴ فاطمه کفاشی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول سلامت روان ۳۶۶۲۱۶۳۶ ۲۴۶ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۶۹۵ کلانتر معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره امور خوابگاهها مسئول خوابگاه خودگردان خوارزمی ۳۶۵۱۳۰۰۹
۳۶۹۶ فرحناز کلانتری معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی مسئول استخر ۹ دی ۳۶۲۰۱۲۷۶
۳۶۹۷ آقای کلانتری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حراست ۴۲۶۴۰۵۵۰ ۳۰۲ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۶۹۸ ثریا کلانتری دانشکده فناوری های نوین دفتر ریاست مسئول دفتر ۳۷۹۲۳۸۵۱ ۳۸۵۱ ۳۷۹۲۳۸۵۱
۳۶۹۹ آقای کلانتری معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۶۲ ۳۹۶۲ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۳۷۰۰ محمود کلانتری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان حراست ۴۲۶۲۷۰۷۰ ۲۳۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵

صفحه‌ها