لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۵۱ عفت باقی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا کتابخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۹۱ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۵۲ سرکار خانم مهندس سونیا بحرانی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره خدمات ماشینی ۳۷۹۲۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۵۳ دکتر رحیم بحری نجفی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۱۳ ۷۱۱۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۵۴ دکتر نیماه بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه هیأت علمی ۳۱۶۷
۳۵۵ سمیه بحرینی دانشکده پزشکی کارگزینی اپراتور ۹۰۷۹-۹۰۵۶
۳۵۶ خانم دکتر بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی عضو هیئت علمی ۳۷۹۲۳۱۶۷ ۳۱۶۷
۳۵۷ آقای بحرینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۴۵۲۵۰۰۲۴ ۱۱۸ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۵۸ زهرا بحرینیان دانشکده دندانپزشکی دفترارتقاء کارشناس دفترارتقاء ۵۵۶۳
۳۵۹ عباسعلی بختیار بیمارستان شهید مدرس انبار ملزومات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۷۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۶۰ سهیلا بختیاری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۸۴ ۷۵۸۴
۳۶۱ زهره بختیاری دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی کارشناس آزمایشگاه ۳۷۹۲۷۱۳۳ ۷۱۳۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۲ خانم بختیاری نیا شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان بهورزی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۶۳ خانم بخشی بیمارستان حضرت زهرا اورژانس ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۱۵ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۶۴ علی اکبر بدخشان شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان تدارکات ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۰۹
۳۶۵ سرکار خانم بدر السادات رجایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۶۶ دکتر شیرین السادات بدری دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۸ ۷۰۶۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۷ اعظم بدل زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت منشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ۳۷۹۲۳۲۵۹ ۳۲۵۹
۳۶۸ زهره بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس باروری سالم ۳۶۶۲۱۱۱۰ ۱۷۴
۳۶۹ محمد تقی بدیعی دانشکده پزشکی انبار مسئول انبار ۹۰۲۵
۳۷۰ حسن بدیعی دانشکده داروسازی کارگزینی کارشناس کارگزینی ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۶۶۸۰۰۱
۳۷۱ هادی بدیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی امور تبلیغات و طراحی ۳۰۳۲
۳۷۲ جناب آقای محمد براتی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس ستاد شاهد ۳۷۹۲۸۰۶۹ ۸۰۶۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۷۳ محمد علی براتی معاونت دانشجویی وفرهنگی کمیته انضباطی امور کمیته انضباطی ۹۱۲۲
۳۷۴ مهرداد براتی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول حضور وغیاب ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۷۵ قدرت اله براتی دانشکده دندانپزشکی اداره اموال مسئول اداره اموال ۵۵۱۱
۳۷۶ کریم براتی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن شبکه ۵۸۷۵۲۰۲۳ ۹
۳۷۷ محمد حسن برادران اصفهانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول روابط عمومی ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴ ۱۳۵ ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴
۳۷۸ آقای براهیمی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان حراست مسئول ۵۳۲۲۰۰۳۳ ۲۱۵ ۵۳۲۲۰۰۳۳
۳۷۹ خانم برجيان معاونت توسعه مدیریت ومنابع امين اموال ۳۷۹۲۳۹۷۷ ۳۹۷۷ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۳۸۰ خانم برزانی معاونت درمان معاونت درمان پرسنل دبیرخانه ۲۱۶
۳۸۱ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۳۸۲ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۳۰۸ ۳۳۰۸
۳۸۳ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۳۸۴ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۵ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۶ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۳۸۷ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۳۸۸ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۸۹ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۹۰ آقای بمانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی-روابط عمومی ۳۷۴۲۱۱۰۵ ۱۱۸ ۳۷۴۲۱۱۰۵
۳۹۱ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۱ ۸۰۴۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۹۲ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۳۹۳ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۳۹۴ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۳۹۵ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۳۹۶ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۳۹۷ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۸ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۹۹ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۲۳ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۴۰۰ آقاي بهرامي معاونت توسعه مدیریت ومنابع گلخانه ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳

صفحه‌ها