لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۵۱ زهرا باقری شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان اموال ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۵۲ خانم باقریان معاونت درمان معاونت درمان کارشناس امور مالی ۲۵۵
۳۵۳ عفت باقي بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا دفتر مديريت مسئول دفتر ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۰۶ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۵۴ عفت باقی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا کتابخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۹۱ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۳۵۵ سرکار خانم مهندس سونیا بحرانی معاونت آموزشی معاونت آموزشی رئیس اداره خدمات ماشینی ۳۷۹۲۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۵۶ دکتر رحیم بحری نجفی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۱۳ ۷۱۱۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۵۷ دکتر نیماه بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه هیأت علمی ۳۱۶۷
۳۵۸ سمیه بحرینی دانشکده پزشکی کارگزینی اپراتور ۹۰۷۹-۹۰۵۶
۳۵۹ خانم دکتر بحرینی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی عضو هیئت علمی ۳۷۹۲۳۱۶۷ ۳۱۶۷
۳۶۰ آقای بحرینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۴۵۲۵۰۰۲۴ ۱۱۸ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۶۱ زهرا بحرینیان دانشکده دندانپزشکی دفترارتقاء کارشناس دفترارتقاء ۵۵۶۳
۳۶۲ عباسعلی بختیار بیمارستان شهید مدرس انبار ملزومات ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۷۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۶۳ سهیلا بختیاری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۸۴ ۷۵۸۴
۳۶۴ زهره بختیاری دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی کارشناس آزمایشگاه ۳۷۹۲۷۱۳۳ ۷۱۳۳ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۶۵ خانم بختیاری نیا شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان بهورزی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۹ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۶۶ خانم بخشی بیمارستان حضرت زهرا اورژانس ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۱۵ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۶۷ علی اکبر بدخشان شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان تدارکات ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۰۹
۳۶۸ سرکار خانم بدر السادات رجایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۳۶۹ دکتر شیرین السادات بدری دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۸ ۷۰۶۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۷۰ اعظم بدل زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت منشی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای ۳۷۹۲۳۲۵۹ ۳۲۵۹
۳۷۱ زهره بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس باروری سالم ۳۶۶۲۱۱۱۰ ۱۷۴
۳۷۲ محمد تقی بدیعی دانشکده پزشکی انبار مسئول انبار ۹۰۲۵
۳۷۳ حسن بدیعی دانشکده داروسازی کارگزینی کارشناس کارگزینی ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۶۶۸۰۰۱
۳۷۴ هادی بدیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی امور تبلیغات و طراحی ۳۰۳۲
۳۷۵ جناب آقای محمد براتی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس ستاد شاهد ۳۷۹۲۸۰۶۹ ۸۰۶۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۷۶ محمد علی براتی معاونت دانشجویی وفرهنگی کمیته انضباطی امور کمیته انضباطی ۹۱۲۲
۳۷۷ مهرداد براتی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول حضور وغیاب ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۳۷۸ قدرت اله براتی دانشکده دندانپزشکی اداره اموال مسئول اداره اموال ۵۵۱۱
۳۷۹ کریم براتی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن شبکه ۵۸۷۵۲۰۲۳ ۹
۳۸۰ محمد حسن برادران اصفهانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول روابط عمومی ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴ ۱۳۵ ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴
۳۸۱ آقای براهیمی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان حراست مسئول ۵۳۲۲۰۰۳۳ ۲۱۵ ۵۳۲۲۰۰۳۳
۳۸۲ خانم برجيان معاونت توسعه مدیریت ومنابع امين اموال ۳۷۹۲۳۹۷۷ ۳۹۷۷ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۳۸۳ خانم برزانی معاونت درمان معاونت درمان پرسنل دبیرخانه ۲۱۶
۳۸۴ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۳۸۵ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۳۰۸ ۳۳۰۸
۳۸۶ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۳۸۷ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۸ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۸۹ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۳۹۰ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۳۹۱ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۹۲ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۹۳ آقای بمانی شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی-روابط عمومی ۳۷۴۲۱۱۰۵ ۱۱۸ ۳۷۴۲۱۱۰۵
۳۹۴ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۱ ۸۰۴۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۹۵ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۳۹۶ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۳۹۷ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۳۹۸ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۳۹۹ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۴۰۰ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰

صفحه‌ها