لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۴۰۱ وجیه اله نصیری بیمارستان عیسی بن مریم(ع) امور قراردادها ۳۲۳۳۲۰۶۵-۸ ۳۵۸ ۳۲۳۶۱۹۴۴
۳۴۰۲ سرکار خانم نصیری معاونت بهداشتی سلامت روان کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۵ ۲۱۵ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۰۳ شادی نصیری اعظم مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه پل شهرستان کاردان ماما ۳۲۶۰۵۱۷۰ ۳۲۶۰۵۱۷۰
۳۴۰۴ آقای نصیری-موسوی معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان سرپرست ۳۰۳۵ ۳۶۶۹۳۴۲۸
۳۴۰۵ دکتر مریم نصیریان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۱۶۱ ۳۱۶۱ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۳۴۰۶ پریسا نطق پور بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه تجهیزات پزشکی ۲۱۵
۳۴۰۷ خانم نظافت بیمارستان حضرت زهرا بخش جراحی ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۴۴ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۴۰۸ اسماعیل نظام زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه کارشناس آزمایشگاه - اموراداری ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۳۴۰۹ حسین نظام زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند مبارزه با بیماریها ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۳ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۴۱۰ حسین نظامزاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۲۵ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۳۴۱۱ آقای نظری معاونت درمان معاونت درمان مسئول بایگانی ۲۳۲
۳۴۱۲ خانم نظری بیمارستان شفا واحد پرستاری مدیر خدمات پرستاری ۳۷۴۸۹۳۹۰ ۱۱۶
۳۴۱۳ آقای نظری شهرستان فلاورجان شبکه بهداشت ودرمان تدارکات ۳۷۴۲۱۱۰۱ ۱۲۵
۳۴۱۴ دکتر فاطمه نظری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۸۹
۳۴۱۵ مژگان نظری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه علی بن موسی الرضا ماما ۳۲۲۹۲۵۱۰
۳۴۱۶ افسانه نظری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه فنارت مبارزه با بیماریها ۳۵۳۱۲۰۳۳
۳۴۱۷ رسول نظری خوزانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارپرداز ۳۶۶۱۷۰۶۵ ۱۷۹
۳۴۱۸ مهدی نظریان بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول انبار مصرفی ۲۶۵
۳۴۱۹ مهدی نظریان بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مسول روابط عمومی ۲۶۵
۳۴۲۰ میترا نظیفی دانشکده پزشکی دانشکده پیراپزشکی مسئول دفتر گروه ۸۰۸۹
۳۴۲۱ جناب آقای نعمت الله براتی گرجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست واحد حقوق و مزایا ۳۷۹۲۸۵۳۴ ۸۵۳۴
۳۴۲۲ فرحناز نعمت الهی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت خانواده ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۹ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۴۲۳ سرکار خانم نعمت الهی معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۵۱۸۱۹ ۲۵۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۲۴ دکتر مهدی نعمت بخش دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی عضو هیات علمی ۹۰۱۹
۳۴۲۵ لیلا نعیمی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان آموزش بهداشت ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۶ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۳۴۲۶ مریم نفر ده سرخی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه بهداشت خانواده ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۳۴۲۷ احمد نفری معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۷
۳۴۲۸ آقای نفری-صادقی-رحیم زمانی-رمضای-چرخابی-یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی ۳۶۶۹۰۸۰۰ ۳۱۰۹-۳۳۱۹ ۳۶۶۸۹۶۹۵
۳۴۲۹ مرتضی نفیسی پور دانشکده پزشکی حسابداری مسئول رسیدگی ۹۰۰۸
۳۴۳۰ جناب آقای مسعود نقاش معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۴ ۸۰۴۴ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۳۱ جناب آقای مسعود نقاش معاونت آموزشی معاونت آموزشی بایگانی ۳۷۹۲۸۰۲۱ ۸۰۲۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۳۲ فرخنده نقدی بیمارستان های شهید اشرفی و ساعی خمینی شهر بیمارستان های اشرفی سوپر وایزر صبح ۰۹۳۸۷۳۶۰۹۵۱ ۳۳۶۲۵۰۸۱-۳ ۳۶۱۴۵۵۱
۳۴۳۳ پرناز نقدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاونت پشتیبانی دانشکاه ۳۶۶۸۶۴۵۶ ۹۶۰۲ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۳۴۳۴ آقای نقدی بیمارستان شهدای لنجان رادیولوژی و سونوگرافی مسئول رادیولوژی ۲۰۱۳ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۴۳۵ فرشته السادات نقیب دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی کتابخانه ۸۰۷۶
۳۴۳۶ دکتر سید غلامرضا نقیب زاده نایینی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه بهداشت و درمان نایین مدیر شبکه بهداشت ودرمان نایین ۴۶۲۵۳۰۲۰ ۱۰۷ ۴۶۲۵۳۰۱۸
۳۴۳۷ دکتر خسرو نقیبی دانشکده پزشکی دانشکده پیراپزشکی مدیر گروه هوشبری ۸۰۸۹
۳۴۳۸ دکتر محبوبه نم نباتی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۷۳ ۷۵۷۳
۳۴۳۹ منصور نمازی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران پزشک خانواده ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۴۴۰ نسیم نهضت بیمارستان امیرالمومنین(ع)شهرضا امور دارویی مسوول - ۲۲۶۲
۳۴۴۱ ابوالفضل نوابی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۳۶۶۲۰۹۲ ۲۰۴ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۳۴۴۲ مجید نوربخش مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو خدمات ۳۲۷۳۴۰۱۰
۳۴۴۳ فروزان نوربخش مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان بهورز ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۳۴۴۴ فاطمه نورمحمدی شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان بهداشت مدارس ۴۲۶۲۲۰۵۶-۷ ۲۰۵ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۳۴۴۵ اکرم نوروزپور مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی کارشناس بهداشت حرفه ای ۳۲۲۷۵۲۱۵ ۱۳۲
۳۴۴۶ دکتر مهناز نوروزی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۴۶ ۷۵۴۶
۳۴۴۷ علی نوروزی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول کتابخانه ۳۷۹۲۷۵۳۱
۳۴۴۸ شهلا نوروزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند ماما ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۲۵۶۳ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۳۴۴۹ دکتر مهناز نوروزی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری ۳۷۹۲۷۵۳۷ ۷۵۳۷
۳۴۵۰ سرکار خانم نوروزی معاونت آموزشی معاونت آموزشی مسئول دفتر معاون آموزشی ۳۷۹۲۸۰۰۲ ۸۰۰۲ ۳۶۶۸۲۰۰۶

صفحه‌ها