لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۴۰۱ سرکار خانم نیکخواه معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۵۱۸۱۹ ۲۴۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۰۲ اقای نیکخواه معاونت بهداشتی بهداشت محیط کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۰ ۲۰۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۰۳ مریم نیکخواه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان کارشناس آزمایشگاه ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴۰۴ سعیده نیکخواه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان مراقب سلامت ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴۰۵ حسین نیکخواه معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۳۰۳۵
۳۴۰۶ زهرا نیکزاد دانشکده دندانپزشکی صندوق مسئول صندوق ۵۵۵۰
۳۴۰۷ علی هادوی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه مسئول دفتر مدیریت شبکه ۴۶۲۵۳۰۲۰ ۱۰۷ ۳۴۶۲۵۳۰۱۸
۳۴۰۸ كاظم هادي پور مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی مدیر پرستاری ۳۵۳۱۱۴۶۸ ۴۱۱-۴۱۲ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۴۰۹ مریم هادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا رادیولوژی ۳۴۴۵۹۰۳۹ ۱۳۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۴۱۰ دکتر سعید هادی شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت دهان و دندان ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۲۷ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۳۴۱۱ دکتر محمد هادی حوزه ریاست حوزه ریاست دانشگاه مدیر دفتر ریاست دانشگاه ۳۶۶۸۵۱۴۱ ۹۵۰۰ ۳۶۶۸۷۷۰۱
۳۴۱۲ جناب آقای هادی وکیلی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس رایانه ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸
۳۴۱۳ جناب آقای هادی کمالی حوزه ریاست هسته گزینش دانشگاه مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۶-۴۸ ۳۸۸۸-۳۸۹۱ ۳۶۶۸۵۱۴۶
۳۴۱۴ علی هادیزاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اسلام آباد کارشناس ناظر ۴۶۵۰۰۰۴۴
۳۴۱۵ لیلا هارونی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار سوپروایزر آموزشی ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۵۴ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۱۶ خانم هارونی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد دبیرخانه ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۳ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۴۱۷ محمد رضا هارونی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول تدارکات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۸ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۴۱۸ سرکار خانم معصومه هاشم زاده معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیات علمی ۳۷۹۲۸۰۳۱ ۸۰۳۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۱۹ سيد حسين هاشمي مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی حراست ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۴۳۸ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۴۲۰ سرکار خانم لیلا هاشمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۸ ۸۰۳۸ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۲۱ سید حسین هاشمی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حراست ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۴۲۲ دکتر محمد هاشمی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری سرپرست مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی ۳۷۹۲۳۰۶۱ ۳۰۶۱
۳۴۲۳ مهندس محمد هاشمی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان مدیریت معاون بهداشتی ۵۷۷۷۲۵۵۶ ۲۱۳ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۳۴۲۴ عطیه سادات هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس کار درمانی ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۹
۳۴۲۵ خانم هاشمی بیمارستان شهدای لنجان امور مالی-اعتبارات مسئول اعتبارات ۲۰۶۱ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۴۲۶ هاشمی حوزه ریاست رسیدگی به تخلفات اداری مسئول دفتر ۳۶۶۸۶۳۹۹ ۹۵۱۱ ۳۶۶۸۶۳۹۹
۳۴۲۷ مهرالسادات هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷
۳۴۲۸ ام البنین هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان بهداشت خانواده ۳۵۲۲۱۷۸۰ ۳۵۲۴۵۰۰۱
۳۴۲۹ دکتر بتول هاشمی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۳
۳۴۳۰ آقای هاشمی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۴۳۱ فرخنده هاشمی زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۴۳۲ مهر السادات هاشمی فشارکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زفره بهورز- هایپو تروئیدی ۳۴۶۴۳۸۲۰۰ ۳۴۶۴۳۸۲۰۰
۳۴۳۳ ندا سادات هاشمی نسب مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه آموزش کارکنان ۱۲۵
۳۴۳۴ دکترسیدمحسن هاشمی نیا دانشکده دندانپزشکی گروه اندو هیئت علمی ۵۵۴۶
۳۴۳۵ دکتر داریوش هاشمی نیا دانشکده پزشکی آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه ۸۱۳۰ ۳۶۶۹۵۵۳۱
۳۴۳۶ دکترداریوش هاشمی نیا دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی هیئت علمی ۵۵۶۵
۳۴۳۷ عطیه السادات هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران دندانپزشک - طرحی ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۴۳۸ سید حسین هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت کارشناس بهداشت محیط ۳۵۷۲۳۰۳۸
۳۴۳۹ منصوره هدایتی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار بخش جنرال ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۶۲ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۴۰ محمد هرتمنی دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۲۲
۳۴۴۱ دکتر محمد هرندی زاده بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین بیمارستان حشمتیه نایین رئیس بیمارستان حشمتیه ۴۶۲۵۹۰۶۰ ۳۰۰
۳۴۴۲ فروزان همامی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس مرکز تحقیقات محیط زیست ۳۷۹۲۳۲۴۰ ۳۲۴۰ ۳۶۶۹۵۸۴۹
۳۴۴۳ دکتر علیرضا همایونی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۱۸ ۷۱۱۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۴۴۴ مجید همایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس بهداشت حرفه ای ۳۶۶۱۷۲۶۲ ۱۱۸
۳۴۴۵ عباس همت دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی کارشناس انفورماتیک ۵۰۰۳ ۳۷۹۲۵۰۰۳
۳۴۴۶ خانم همت نژاد بیمارستان حضرت زهرا اسناد پزشکی ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۵۹۶ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۴۴۷ خانم همتی بیمارستان حضرت زهرا درمانگاه ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۱۲۴ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۳۴۴۸ عشرت همتیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مامایی ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۴۴۹ محمد همتیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی رئیس امور عمومی رئیس امور عمومی ۳۷۹۲۵۱۲۵ ۵۱۲۵ ۳۷۹۲۵۱۲۵
۳۴۵۰ پروین همتیان دانشکده مدیریت واطلاع رسانی مسئول اداره آموزش مسئول اداره آموزش ۳۷۹۲۵۱۴۶ ۵۱۴۶

صفحه‌ها