لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۴۰۱ نیک فطرت دانشکده پزشکی تاسیسات ۹۰۳۴
۳۴۰۲ فاطمه نیک نامی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان آزمایشگاه مرکزی ۵۷۴۲۲۰۹۱ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۳۴۰۳ جناب آقای نیک نفس معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس املاک و مستغلات ۳۷۹۲۳۹۶۹ ۳۹۶۹
۳۴۰۴ دکتر پروانه نیک پور دانشکده پزشکی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی عضو هیات علمی ۹۰۲۳
۳۴۰۵ علی نیکان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس شنوایی سنجی ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۶
۳۴۰۶ عباس نیکبخت بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار مترون ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۴۹ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۰۷ نسرین نیکبخت مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اسلام آباد پزشک ۴۶۵۰۰۰۴۴
۳۴۰۸ محمدرضا نیکبخت مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر پزشک رئیس مرکز ۳۲۲۸۱۱۲۱
۳۴۰۹ دکتر مهدی نیکبخت دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۳۰
۳۴۱۰ سرکار خانم نیکخواه معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۵۱۸۱۹ ۲۴۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۱۱ اقای نیکخواه معاونت بهداشتی بهداشت محیط کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۰ ۲۰۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۱۲ مریم نیکخواه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان کارشناس آزمایشگاه ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴۱۳ سعیده نیکخواه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان مراقب سلامت ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴۱۴ حسین نیکخواه معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۳۰۳۵
۳۴۱۵ زهرا نیکزاد دانشکده دندانپزشکی صندوق مسئول صندوق ۵۵۵۰
۳۴۱۶ علی هادوی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه مسئول دفتر مدیریت شبکه ۴۶۲۵۳۰۲۰ ۱۰۷ ۳۴۶۲۵۳۰۱۸
۳۴۱۷ كاظم هادي پور مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی مدیر پرستاری ۳۵۳۱۱۴۶۸ ۴۱۱-۴۱۲ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۴۱۸ مریم هادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا رادیولوژی ۳۴۴۵۹۰۳۹ ۱۳۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۴۱۹ دکتر سعید هادی شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت دهان و دندان ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۲۷ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۳۴۲۰ دکتر محمد هادی حوزه ریاست حوزه ریاست دانشگاه مدیر دفتر ریاست دانشگاه ۳۶۶۸۵۱۴۱ ۹۵۰۰ ۳۶۶۸۷۷۰۱
۳۴۲۱ جناب آقای هادی وکیلی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس رایانه ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸
۳۴۲۲ جناب آقای هادی کمالی حوزه ریاست هسته گزینش دانشگاه مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۶-۴۸ ۳۸۸۸-۳۸۹۱ ۳۶۶۸۵۱۴۶
۳۴۲۳ علی هادیزاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اسلام آباد کارشناس ناظر ۴۶۵۰۰۰۴۴
۳۴۲۴ لیلا هارونی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار سوپروایزر آموزشی ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۵۴ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۲۵ خانم هارونی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد دبیرخانه ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۳ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۴۲۶ محمد رضا هارونی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول تدارکات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۸ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۴۲۷ سرکار خانم معصومه هاشم زاده معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیات علمی ۳۷۹۲۸۰۳۱ ۸۰۳۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۲۸ سيد حسين هاشمي مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی حراست ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۴۳۸ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۴۲۹ سرکار خانم لیلا هاشمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۸ ۸۰۳۸ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۳۰ سید حسین هاشمی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حراست ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۴۳۱ دکتر محمد هاشمی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری سرپرست مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی ۳۷۹۲۳۰۶۱ ۳۰۶۱
۳۴۳۲ مهندس محمد هاشمی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان مدیریت معاون بهداشتی ۵۷۷۷۲۵۵۶ ۲۱۳ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۳۴۳۳ عطیه سادات هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس کار درمانی ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۹
۳۴۳۴ خانم هاشمی بیمارستان شهدای لنجان امور مالی-اعتبارات مسئول اعتبارات ۲۰۶۱ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۴۳۵ هاشمی حوزه ریاست رسیدگی به تخلفات اداری مسئول دفتر ۳۶۶۸۶۳۹۹ ۹۵۱۱ ۳۶۶۸۶۳۹۹
۳۴۳۶ مهرالسادات هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷
۳۴۳۷ ام البنین هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان بهداشت خانواده ۳۵۲۲۱۷۸۰ ۳۵۲۴۵۰۰۱
۳۴۳۸ دکتر بتول هاشمی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۳
۳۴۳۹ آقای هاشمی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۴۴۰ فرخنده هاشمی زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۴۴۱ مهر السادات هاشمی فشارکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زفره بهورز- هایپو تروئیدی ۳۴۶۴۳۸۲۰۰ ۳۴۶۴۳۸۲۰۰
۳۴۴۲ ندا سادات هاشمی نسب مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه آموزش کارکنان ۱۲۵
۳۴۴۳ دکترسیدمحسن هاشمی نیا دانشکده دندانپزشکی گروه اندو هیئت علمی ۵۵۴۶
۳۴۴۴ دکتر داریوش هاشمی نیا دانشکده پزشکی آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه ۸۱۳۰ ۳۶۶۹۵۵۳۱
۳۴۴۵ دکترداریوش هاشمی نیا دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی هیئت علمی ۵۵۶۵
۳۴۴۶ عطیه السادات هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران دندانپزشک - طرحی ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۴۴۷ سید حسین هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت کارشناس بهداشت محیط ۳۵۷۲۳۰۳۸
۳۴۴۸ منصوره هدایتی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار بخش جنرال ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۶۲ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۴۹ محمد هرتمنی دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۲۲
۳۴۵۰ دکتر محمد هرندی زاده بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین بیمارستان حشمتیه نایین رئیس بیمارستان حشمتیه ۴۶۲۵۹۰۶۰ ۳۰۰

صفحه‌ها