لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۳۴۰۱ عباس نیکبخت بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار مترون ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۴۹ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۰۲ نسرین نیکبخت مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اسلام آباد پزشک ۴۶۵۰۰۰۴۴
۳۴۰۳ محمدرضا نیکبخت مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ولیعصر پزشک رئیس مرکز ۳۲۲۸۱۱۲۱
۳۴۰۴ دکتر مهدی نیکبخت دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۳۰
۳۴۰۵ سرکار خانم نیکخواه معاونت بهداشتی سلامت خانواده و جمعیت کارشناس ۳۴۴۵۱۸۱۹ ۲۴۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۰۶ اقای نیکخواه معاونت بهداشتی بهداشت محیط کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۰ ۲۰۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۳۴۰۷ مریم نیکخواه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان کارشناس آزمایشگاه ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴۰۸ سعیده نیکخواه مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه خوراسگان مراقب سلامت ۳۵۲۱۰۸۲۵ ۳۵۲۴۹۷۲۰
۳۴۰۹ حسین نیکخواه معاونت دانشجویی وفرهنگی اداره رفاه دانشجویان امور رفاه دانشجویان ۳۰۳۵
۳۴۱۰ زهرا نیکزاد دانشکده دندانپزشکی صندوق مسئول صندوق ۵۵۵۰
۳۴۱۱ علی هادوی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه مسئول دفتر مدیریت شبکه ۴۶۲۵۳۰۲۰ ۱۰۷ ۳۴۶۲۵۳۰۱۸
۳۴۱۲ كاظم هادي پور مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی مدیر پرستاری ۳۵۳۱۱۴۶۸ ۴۱۱-۴۱۲ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۴۱۳ مریم هادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا رادیولوژی ۳۴۴۵۹۰۳۹ ۱۳۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۳۴۱۴ دکتر سعید هادی شهرستان چادگان شبکه بهداشت ودرمان بهداشت دهان و دندان ۵۷۷۲۲۶۰۲ ۲۷ ۵۷۷۲۲۲۰۳
۳۴۱۵ دکتر محمد هادی حوزه ریاست حوزه ریاست دانشگاه مدیر دفتر ریاست دانشگاه ۳۶۶۸۵۱۴۱ ۹۵۰۰ ۳۶۶۸۷۷۰۱
۳۴۱۶ جناب آقای هادی وکیلی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس رایانه ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸
۳۴۱۷ جناب آقای هادی کمالی حوزه ریاست هسته گزینش دانشگاه مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۶-۴۸ ۳۸۸۸-۳۸۹۱ ۳۶۶۸۵۱۴۶
۳۴۱۸ علی هادیزاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اسلام آباد کارشناس ناظر ۴۶۵۰۰۰۴۴
۳۴۱۹ لیلا هارونی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار سوپروایزر آموزشی ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۵۴ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۲۰ خانم هارونی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد دبیرخانه ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۳ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۳۴۲۱ روح الهه هارونی بیمارستان شهید مدرس آشپزخانه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۳۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۳۴۲۲ محمد رضا هارونی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول تدارکات ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۸ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۴۲۳ سرکار خانم معصومه هاشم زاده معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس جذب هیات علمی ۳۷۹۲۸۰۳۱ ۸۰۳۱ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۲۴ سيد حسين هاشمي مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی حراست ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۴۳۸ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۳۴۲۵ سرکار خانم لیلا هاشمی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۸ ۸۰۳۸ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۳۴۲۶ سید حسین هاشمی مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حراست ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۳۴۲۷ دکتر محمد هاشمی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری سرپرست مدیریت توسعه پژوهش، ارزیابی تحقیقات و هماهنگی مراکز تحقیقاتی ۳۷۹۲۳۰۶۱ ۳۰۶۱
۳۴۲۸ مهندس محمد هاشمی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان مدیریت معاون بهداشتی ۵۷۷۷۲۵۵۶ ۲۱۳ ۵۷۷۷۱۳۴۳
۳۴۲۹ عطیه سادات هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس کار درمانی ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۹
۳۴۳۰ خانم هاشمی بیمارستان شهدای لنجان امور مالی-اعتبارات مسئول اعتبارات ۲۰۶۱ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۳۴۳۱ هاشمی حوزه ریاست رسیدگی به تخلفات اداری مسئول دفتر ۳۶۶۸۶۳۹۹ ۹۵۱۱ ۳۶۶۸۶۳۹۹
۳۴۳۲ مهرالسادات هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا پذیرش و نمونه گیر تیروئید ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۴۷
۳۴۳۳ ام البنین هاشمی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان بهداشت خانواده ۳۵۲۲۱۷۸۰ ۳۵۲۴۵۰۰۱
۳۴۳۴ دکتر بتول هاشمی دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۱۵۳
۳۴۳۵ آقای هاشمی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۳۴۳۶ فرخنده هاشمی زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۵۹۳۹۱۸
۳۴۳۷ مهر السادات هاشمی فشارکی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زفره بهورز- هایپو تروئیدی ۳۴۶۴۳۸۲۰۰ ۳۴۶۴۳۸۲۰۰
۳۴۳۸ ندا سادات هاشمی نسب مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه آموزش کارکنان ۱۲۵
۳۴۳۹ دکترسیدمحسن هاشمی نیا دانشکده دندانپزشکی گروه اندو هیئت علمی ۵۵۴۶
۳۴۴۰ دکتر داریوش هاشمی نیا دانشکده پزشکی آزمایشگاه مرکزی کارشناس آزمایشگاه ۸۱۳۰ ۳۶۶۹۵۵۳۱
۳۴۴۱ دکترداریوش هاشمی نیا دانشکده دندانپزشکی گروه جراحی هیئت علمی ۵۵۶۵
۳۴۴۲ عطیه السادات هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران دندانپزشک - طرحی ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۳۴۴۳ سید حسین هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت کارشناس بهداشت محیط ۳۵۷۲۳۰۳۸
۳۴۴۴ منصوره هدایتی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار بخش جنرال ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۶۲ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۳۴۴۵ محمد هرتمنی دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۲۲
۳۴۴۶ دکتر محمد هرندی زاده بیمارستان حشمتیه حبیبیان نایین بیمارستان حشمتیه نایین رئیس بیمارستان حشمتیه ۴۶۲۵۹۰۶۰ ۳۰۰
۳۴۴۷ فروزان همامی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس مرکز تحقیقات محیط زیست ۳۷۹۲۳۲۴۰ ۳۲۴۰ ۳۶۶۹۵۸۴۹
۳۴۴۸ دکتر علیرضا همایونی دانشکده داروسازی گروه فارماسیوتیکس عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۱۸ ۷۱۱۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۳۴۴۹ مجید همایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس بهداشت حرفه ای ۳۶۶۱۷۲۶۲ ۱۱۸
۳۴۵۰ عباس همت دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی کارشناس انفورماتیک ۵۰۰۳ ۳۷۹۲۵۰۰۳

صفحه‌ها