لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۵۱ قدرت ا... محسن پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول دایره امتحانات ۹۰۵۳
۲۷۵۲ مجيد محسني مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور اداري ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۵۴ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۷۵۳ رسول محسنی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری امین اموال وانباردار ۳۷۹۲۳۰۵۸ ۳۰۵۸
۲۷۵۴ رحمت اله محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۵ حسین محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۶ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهداشت حرفه ای ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۷ عصمت محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهورز ۴۶۵۰۲۲۲۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۸ محمد محسنی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۶۱
۲۷۵۹ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشت حرفه ای ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۲۷۶۰ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند بهداشت حرفه ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۷۶۱ اقای محسنی معاونت بهداشتی تاسیسات کارمند - ۳۰۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۶۲ معصومه محسنی پور دانشکده پزشکی گروه اعصاب - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۴۱
۲۷۶۳ علی محسنی پور مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دفتر ریاست منشی ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۶۵ ۳۲۳۳۵۰۳۰
۲۷۶۴ مرتضی محسنی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی ۹۰۵۲
۲۷۶۵ جناب آقای محمد جواد محب معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰
۲۷۶۶ جناب آقای محمد اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس امور اداری ۳۷۹۲۸۵۳۲ ۸۵۳۲ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۷ غلامعلی محمد بیگی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارپرداز ۳۷۹۲۳۱۶۳ ۳۱۶۳
۲۷۶۸ فرزانه محمد بیگی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۴۲۲۷۴۷۴ ۲۰۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۶۹ جناب آقای مهندس محمد تاجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۷۰ جناب آقای محمد تقی حیدری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول تملک دارایی سرمایه ای ۳۷۹۲۹۶۶۱ ۹۶۶۱
۲۷۷۱ جناب آقای محمد جواد سید العسگری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس طبقه بندی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۵ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۷۲ جناب آقای محمد جوانبخت معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی نامه رسان ۳۶۶۹۸۳۲۲ ۸۵۰۰
۲۷۷۳ جناب آقای دکتر محمد حسین حریری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه مدیر بودجه ۳۶۶۸۵۱۴۷ ۵۱۴۷ ۳۷۹۲۹۶۵۲
۲۷۷۴ جناب آقای محمد خدایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۳۹۵۰ ۳۹۵۰
۲۷۷۵ هما محمد خواه معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه مسئول دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۶ محمد خواه-بهارلویی-خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۷ بهناز محمد رحيم نيا مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی آموزش به بيمار ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۲۸۱ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۷۸ محمد رضا محمد رضا بزم شاهی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه کارشناس رسانه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۷ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲۷۷۹ خانم محمد رضایی بیمارستان شهدای لنجان داخلی جراحی مردان مسئول داخلی جراحی مردان ۲۰۳۴ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۲۷۸۰ جناب آقای محمد شمس معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست کارگزینی ستاد ۳۷۹۲۸۵۳۶ ۸۵۳۶
۲۷۸۱ صدیقه محمد طالبی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی مسئول دفتر گروه ۹۰۱۷
۲۷۸۲ خانم محمد قاسمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر درمان مراکز سرپایی ۲۸۱
۲۷۸۳ جناب آقای محمد قنبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۷۹۲۸۵۱۱ ۸۵۱۱ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۸۴ جناب آقای مهندس محمد هاشم زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول برق ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۲۷۸۵ دکترحمید محمدبیگی بیمارستان شهید مدرس ریاست رئیس بیمارستان ۰۳۱۴۲۲۳۳۳۳۷ ۳۳۰ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۸۶ بهجت محمدزاده شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان آموزش کارکنان ۵۷۴۵۳۰۲۱ ۲۲۰ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۸۷ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد مددکاری ۲۰۹
۲۷۸۸ نرگس محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مراقب سلامت ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۲۷۸۹ دکتر رسول محمدی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۶
۲۷۹۰ مصطفی محمدی معاونت غذا ودارو ۳۶۶۸۷۵۱۰ رییس امور اداری ۳۶۶۸۷۵۱۰ ۳۴۰۴
۲۷۹۱ فضه محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۲۷۹۲ دکتر فرزانه محمدی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۹۷ ۵۱۹۷
۲۷۹۳ علیرضا محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه واکسیناسیون ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۲۷۹۴ علی محمدی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان امورقراردادها ۵۴۲۲۷۷۵۴ ۲۳۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۹۵ آقای محمدی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد ساختمان ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۸ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۹۶ احمد علی محمدی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) مدیریت ۳۳۴۵۸۸۰۴ ۱۰۳ ۳۳۴۵۸۸۰۳
۲۷۹۷ مهندس محسن محمدی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۳۶۶۲۰۹۳ ۲۰۶ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۲۷۹۸ زهرا محمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول تایپ و تکثیر ۳۷۹۲۷۵۰۹ ۷۵۰۹
۲۷۹۹ جمشید محمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس آموزش ۳۷۹۷۵۱۸ ۷۵۱۸
۲۸۰۰ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر خدمات بستری ۲۸۳

صفحه‌ها