لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۵۱ محمد محسنی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۶۱
۲۷۵۲ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشت حرفه ای ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۲۷۵۳ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند بهداشت حرفه ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۷۵۴ اقای محسنی معاونت بهداشتی تاسیسات کارمند - ۳۰۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۵۵ معصومه محسنی پور دانشکده پزشکی گروه اعصاب - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۴۱
۲۷۵۶ علی محسنی پور مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دفتر ریاست منشی ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۶۵ ۳۲۳۳۵۰۳۰
۲۷۵۷ مرتضی محسنی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی ۹۰۵۲
۲۷۵۸ جناب آقای محمد جواد محب معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰
۲۷۵۹ جناب آقای محمد اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس امور اداری ۳۷۹۲۸۵۳۲ ۸۵۳۲ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۰ غلامعلی محمد بیگی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارپرداز ۳۷۹۲۳۱۶۳ ۳۱۶۳
۲۷۶۱ فرزانه محمد بیگی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۴۲۲۷۴۷۴ ۲۰۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۶۲ جناب آقای مهندس محمد تاجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۶۳ جناب آقای محمد تقی حیدری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول تملک دارایی سرمایه ای ۳۷۹۲۹۶۶۱ ۹۶۶۱
۲۷۶۴ جناب آقای محمد جواد سید العسگری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس طبقه بندی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۵ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۵ جناب آقای محمد جوانبخت معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی نامه رسان ۳۶۶۹۸۳۲۲ ۸۵۰۰
۲۷۶۶ جناب آقای دکتر محمد حسین حریری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه مدیر بودجه ۳۶۶۸۵۱۴۷ ۵۱۴۷ ۳۷۹۲۹۶۵۲
۲۷۶۷ جناب آقای محمد خدایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۳۹۵۰ ۳۹۵۰
۲۷۶۸ هما محمد خواه معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه مسئول دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۶۹ محمد خواه-بهارلویی-خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۰ بهناز محمد رحيم نيا مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی آموزش به بيمار ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۲۸۱ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۷۱ محمد رضا محمد رضا بزم شاهی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه کارشناس رسانه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۷ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲۷۷۲ خانم محمد رضایی بیمارستان شهدای لنجان داخلی جراحی مردان مسئول داخلی جراحی مردان ۲۰۳۴ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۲۷۷۳ جناب آقای محمد شمس معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست کارگزینی ستاد ۳۷۹۲۸۵۳۶ ۸۵۳۶
۲۷۷۴ صدیقه محمد طالبی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی مسئول دفتر گروه ۹۰۱۷
۲۷۷۵ خانم محمد قاسمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر درمان مراکز سرپایی ۲۸۱
۲۷۷۶ جناب آقای محمد قنبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۷۹۲۸۵۱۱ ۸۵۱۱ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۷۷ جناب آقای مهندس محمد هاشم زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول برق ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۲۷۷۸ دکترحمید محمدبیگی بیمارستان شهید مدرس ریاست رئیس بیمارستان ۰۳۱۴۲۲۳۳۳۳۷ ۳۳۰ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۷۹ بهجت محمدزاده شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان آموزش کارکنان ۵۷۴۵۳۰۲۱ ۲۲۰ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۸۰ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد مددکاری ۲۰۹
۲۷۸۱ نرگس محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مراقب سلامت ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۲۷۸۲ دکتر رسول محمدی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۶
۲۷۸۳ مصطفی محمدی معاونت غذا ودارو ۳۶۶۸۷۵۱۰ رییس امور اداری ۳۶۶۸۷۵۱۰ ۳۴۰۴
۲۷۸۴ فضه محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۲۷۸۵ دکتر فرزانه محمدی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۹۷ ۵۱۹۷
۲۷۸۶ علیرضا محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه واکسیناسیون ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۲۷۸۷ علی محمدی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان امورقراردادها ۵۴۲۲۷۷۵۴ ۲۳۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۸۸ آقای محمدی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد ساختمان ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۸ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۸۹ احمد علی محمدی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) مدیریت ۳۳۴۵۸۸۰۴ ۱۰۳ ۳۳۴۵۸۸۰۳
۲۷۹۰ مهندس محسن محمدی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۳۶۶۲۰۹۳ ۲۰۶ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۲۷۹۱ زهرا محمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول تایپ و تکثیر ۳۷۹۲۷۵۰۹ ۷۵۰۹
۲۷۹۲ جمشید محمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس آموزش ۳۷۹۷۵۱۸ ۷۵۱۸
۲۷۹۳ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر خدمات بستری ۲۸۳
۲۷۹۴ آقای محمدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی سرپرست ۳۷۹۲۴۰۰۳ ۴۰۰۳ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۲۷۹۵ محمد محمدی معاونت آموزشی EDC کارپرداز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۷۹۶ اصغر محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع) پذیرش ۳۴۶۱۶۷۲۶
۲۷۹۷ محمدی دانشکده پزشکی تاسیسات ۹۰۳۴
۲۷۹۸ زهره محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک ماما ۳۵۵۱۴۱۲۹
۲۷۹۹ آسیه محمدی بیمارستان شهید مدرس بهبود کیفیت مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۲۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۸۰۰ خانم دکتر محمدی حوزه ریاست اداره آمار و اطلاع رسانی کارشناس اداره آمار و اطلاع رسانی ۳۷۹۲۳۹۵۱ ۳۹۵۱

صفحه‌ها