لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۵۱ رحمت اله محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۲ حسین محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۳ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهداشت حرفه ای ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۴ عصمت محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهورز ۴۶۵۰۲۲۲۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۵ محمد محسنی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۶۱
۲۷۵۶ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشت حرفه ای ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۲۷۵۷ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند بهداشت حرفه ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۷۵۸ اقای محسنی معاونت بهداشتی تاسیسات کارمند - ۳۰۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۵۹ معصومه محسنی پور دانشکده پزشکی گروه اعصاب - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۴۱
۲۷۶۰ علی محسنی پور مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دفتر ریاست منشی ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۶۵ ۳۲۳۳۵۰۳۰
۲۷۶۱ مرتضی محسنی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی ۹۰۵۲
۲۷۶۲ جناب آقای محمد جواد محب معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰
۲۷۶۳ جناب آقای محمد اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس امور اداری ۳۷۹۲۸۵۳۲ ۸۵۳۲ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۴ غلامعلی محمد بیگی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارپرداز ۳۷۹۲۳۱۶۳ ۳۱۶۳
۲۷۶۵ فرزانه محمد بیگی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۴۲۲۷۴۷۴ ۲۰۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۶۶ جناب آقای مهندس محمد تاجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۶۷ جناب آقای محمد تقی حیدری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول تملک دارایی سرمایه ای ۳۷۹۲۹۶۶۱ ۹۶۶۱
۲۷۶۸ جناب آقای محمد جواد سید العسگری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس طبقه بندی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۵ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۹ جناب آقای محمد جوانبخت معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی نامه رسان ۳۶۶۹۸۳۲۲ ۸۵۰۰
۲۷۷۰ جناب آقای دکتر محمد حسین حریری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه مدیر بودجه ۳۶۶۸۵۱۴۷ ۵۱۴۷ ۳۷۹۲۹۶۵۲
۲۷۷۱ جناب آقای محمد خدایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۳۹۵۰ ۳۹۵۰
۲۷۷۲ هما محمد خواه معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه مسئول دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۳ محمد خواه-بهارلویی-خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۴ بهناز محمد رحيم نيا مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی آموزش به بيمار ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۲۸۱ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۷۵ محمد رضا محمد رضا بزم شاهی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه کارشناس رسانه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۷ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲۷۷۶ خانم محمد رضایی بیمارستان شهدای لنجان داخلی جراحی مردان مسئول داخلی جراحی مردان ۲۰۳۴ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۲۷۷۷ جناب آقای محمد شمس معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست کارگزینی ستاد ۳۷۹۲۸۵۳۶ ۸۵۳۶
۲۷۷۸ صدیقه محمد طالبی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی مسئول دفتر گروه ۹۰۱۷
۲۷۷۹ خانم محمد قاسمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر درمان مراکز سرپایی ۲۸۱
۲۷۸۰ جناب آقای محمد قنبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۷۹۲۸۵۱۱ ۸۵۱۱ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۸۱ جناب آقای مهندس محمد هاشم زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول برق ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۲۷۸۲ بهجت محمدزاده شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان آموزش کارکنان ۵۷۴۵۳۰۲۱ ۲۲۰ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۸۳ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد مددکاری ۲۰۹
۲۷۸۴ نرگس محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مراقب سلامت ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۲۷۸۵ دکتر رسول محمدی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۶
۲۷۸۶ مصطفی محمدی معاونت غذا ودارو ۳۶۶۸۷۵۱۰ رییس امور اداری ۳۶۶۸۷۵۱۰ ۳۴۰۴
۲۷۸۷ فضه محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۲۷۸۸ دکتر فرزانه محمدی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۹۷ ۵۱۹۷
۲۷۸۹ علیرضا محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه واکسیناسیون ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۲۷۹۰ علی محمدی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان امورقراردادها ۵۴۲۲۷۷۵۴ ۲۳۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۹۱ آقای محمدی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد ساختمان ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۸ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۹۲ احمد علی محمدی مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) مدیریت ۳۳۴۵۸۸۰۴ ۱۰۳ ۳۳۴۵۸۸۰۳
۲۷۹۳ مهندس محسن محمدی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۳۶۶۲۰۹۳ ۲۰۶ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۲۷۹۴ زهرا محمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول تایپ و تکثیر ۳۷۹۲۷۵۰۹ ۷۵۰۹
۲۷۹۵ جمشید محمدی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کارشناس آموزش ۳۷۹۷۵۱۸ ۷۵۱۸
۲۷۹۶ اکرم محمدی بیمارستان شهید مدرس بخش ۲ زنان ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۴۰-۲۴۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۷۹۷ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر خدمات بستری ۲۸۳
۲۷۹۸ آقای محمدی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی سرپرست ۳۷۹۲۴۰۰۳ ۴۰۰۳ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۲۷۹۹ محمد محمدی معاونت آموزشی EDC کارپرداز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۸۰۰ اصغر محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه امام محمد تقی(ع) پذیرش ۳۴۶۱۶۷۲۶

صفحه‌ها