لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۵۱ خانم دکتر گناز واثقی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی معاون پژوهشی ۳۶۶۹۲۸۳۶ ۹۱۲۸
۲۷۵۲ دکتر مزدک گنجعلی خانی حاکمی دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۰۲۸
۲۷۵۳ امراله گنجی شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۱۴ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۲۷۵۴ زهرا گودرزی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه حسابداری ۱۴۶
۲۷۵۵ الهام گوهریان بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه واحد مردان ۲۴۴
۲۷۵۶ روح اله گیوی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا رختشویخانه ۵۳۲۲۳۰۰۰ ۲۷۴ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۲۷۵۷ یابنده حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۷۱ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۲۷۵۸ آقای مهندس یاحی دانشکده تغذیه وعلوم غذایی معاون مالی اداری ۳۶۶۸۱۳۷۸ ۳۱۵۱
۲۷۵۹ دکتر قاسم یادگار فر دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۰۲ ۳۲۰۲ ۳۶۶۸۲۵۰۹
۲۷۶۰ دکتر محمد حسین یار محمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع قائم مقام معاونت توسعه ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۲۷۶۱ مهندس ریحانه یاراحمدیان دانشکده فناوری های نوین گروه بیومتریال و مهندسی بافت کارشناس گروه بیومتریال و مهندسی بافت ۳۷۹۲۵۲۵۶ ۵۲۵۶
۲۷۶۲ جناب آقای مهندس یارمحمدیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس ساختمان ۳۷۹۲۳۸۶۳ ۳۸۶۳
۲۷۶۳ زهره یاری دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دفتر مشاوره مشاور ۳۷۹۲۵۱۲۱ ۵۱۲۱
۲۷۶۴ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مسئول اجرای دستورالعمل برنامه هتلینگ طرح تحول نظام سلامت ۲۲۶
۲۷۶۵ جناب آقای غلامرضا یاری پور معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه معاون سازماندهی و نوسازی اداری ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۶ دکتر یاری پور معاونت درمان معاونت درمان مئسول کمیته فنی ۲۲۶
۲۷۶۷ خانم یاورنژاد شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۱۵-۱۱۴-۱۱۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۷۶۸ راضیه یاوری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه مسئول حسابداری ۳۷۹۲۳۱۶۰ ۳۱۶۰
۲۷۶۹ محمود یاوری شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان امور عمومی ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۴۱
۲۷۷۰ راضیه یاوری دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت حسابدار ۳۷۹۲۳۲۱۳ ۳۲۱۳
۲۷۷۱ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری مراقبتهای ویژه ۳۷۹۲۷۵۴۰
۲۷۷۲ دکتر احمدرضا یزدان نیک دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۹ ۷۵۴۹
۲۷۷۳ خانم یزدانی شهرستان مبارکه شبکه بهداشت ودرمان امور مالی ۵۲۶۷۲۰۱۰ ۱۰۷ ۵۲۶۷۴۰۰۴
۲۷۷۴ هاجر یزدانی دانشکده پزشکی گروه آسیب شناسی مسئول دفتر گروه ۹۰۷۵
۲۷۷۵ اکبر یزدانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۷۰ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۲۷۷۶ مرتضی یزدانی دانشکده فناوری های نوین انتظامات انتظامات ۳۷۹۲۳۱۲۳ ۳۱۲۳
۲۷۷۷ صدیقه یزدانی EDC کارشناس مرکز کامپیوتر ۳۷۹۲۳۳۶۴ ۳۳۶۴ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۷۷۸ پروانه یزدانی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) تغذیه ۳۲۳۳۲۰۶۵-۸ ۳۱۷-۳۱۸ ۳۲۳۶۱۹۴۴
۲۷۷۹ اعظم یزدخواستی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی کتابدار ۳۷۹۲۷۵۳۰
۲۷۸۰ محمدرضا یزدی دانشکده دندانپزشکی نامه رسان نامه رسان ۵۵۱۶
۲۷۸۱ جواد یزدی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۲۷۸۲ یحیی یعقوبی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی انتظامات ۳۷۹۲۳۱۱۸ ۳۱۱۸
۲۷۸۳ بابک یعقوبی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۰۵
۲۷۸۴ آرزو یقینی معاونت دانشجویی وفرهنگی تربیت بدنی کارشناس تربیت بدنی ۳۳۱۹
۲۷۸۵ دکتر امید یقینی دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی معاون آموزش پزشکی عمومی ۹۱۲۴
۲۷۸۶ دکتر نیکو یمانی EDC مدیر مرکز ۳۶۶۸۸۷۸۹ ۳۷۹۲۳۳۵۰ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۷۸۷ جناب آقای مهندس یوسف زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه واحد مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۸۸ خانم یوسفان بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد کنترل عفونت ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۶ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۷۸۹ جناب آقای یوسفعلی نصیری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس ارزیابی عملکرد ۳۷۹۲۸۵۲۵ ۸۵۲۵
۲۷۹۰ دکتر حسین یوسفی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۹
۲۷۹۱ دکتر علیرضا یوسفی معاونت توسعه مدیریت ومنابع معاون توسعه مدیریت ومنابع ۳۶۶۸۷۲۲۴ ۹۶۰۰ ۳۶۶۸۰۰۱۷
۲۷۹۲ دکتر حجت ا.. یوسفی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان ۳۷۹۲۷۵۴۳
۲۷۹۳ مجتبی یوسفی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول نمازخانه امام خمینی (ره) ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۳۹۵۹
۲۷۹۴ مهندس حسینعلی یوسفیان دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۰۸۱
۲۷۹۵ علیرضا یوسلیانی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان حسابداری ۵۷۵۹۷۲۰۵ ۲۷۴
۲۷۹۶ حسین یگانه شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان مدیریت مدیر بیمارستان خاتم الانبیا ۵۴۲۲۲۱۹۵ ۵۴۲۲۴۰۵
۲۷۹۷ دکتر افسانه یگدانه دانشکده داروسازی گروه فارماکوگنوزی عضو گروه ۳۷۹۲۷۱۳۲ ۷۱۳۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱

صفحه‌ها