لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۷۵۱ مهدی محرابی دانشکده دندانپزشکی واحدفنی واحدفنی ۵۵۰۶
۲۷۵۲ آقای محربی-انصاری شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۳ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۲۷۵۳ قدرت ا... محسن پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول دایره امتحانات ۹۰۵۳
۲۷۵۴ مجيد محسني مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی امور اداري ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۵۴ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۷۵۵ رسول محسنی معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی و فناوری امین اموال وانباردار ۳۷۹۲۳۰۵۸ ۳۰۵۸
۲۷۵۶ رحمت اله محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۷ حسین محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه راننده - پذیرش ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۸ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهداشت حرفه ای ۴۶۵۰۲۲۳۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۵۹ عصمت محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه اژیه بهورز ۴۶۵۰۲۲۲۰ ۴۶۵۰۲۵۲۲
۲۷۶۰ محمد محسنی دانشکده دندانپزشکی لابراتوار تکنسین ۵۵۶۱
۲۷۶۱ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کفران بهداشت حرفه ای ۴۶۴۴۲۴۳۴ ۴۶۴۴۲۴۳۴
۲۷۶۲ محمد محسنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه هرند بهداشت حرفه ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۲ ۴۶۴۰۳۰۰۱
۲۷۶۳ اقای محسنی معاونت بهداشتی تاسیسات کارمند - ۳۰۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۶۴ معصومه محسنی پور دانشکده پزشکی گروه اعصاب - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۴۱
۲۷۶۵ علی محسنی پور مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دفتر ریاست منشی ۳۲۳۳۰۰۶۶ ۲۶۵ ۳۲۳۳۵۰۳۰
۲۷۶۶ مرتضی محسنی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی مسئول آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی ۹۰۵۲
۲۷۶۷ جناب آقای محمد جواد محب معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰
۲۷۶۸ جناب آقای محمد اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس امور اداری ۳۷۹۲۸۵۳۲ ۸۵۳۲ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۶۹ غلامعلی محمد بیگی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارپرداز ۳۷۹۲۳۱۶۳ ۳۱۶۳
۲۷۷۰ فرزانه محمد بیگی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان دبیرخانه ۵۴۲۲۷۴۷۴ ۲۰۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۷۷۱ جناب آقای مهندس محمد تاجی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس مکانیک ۳۷۹۲۳۸۵۸ ۳۸۵۸
۲۷۷۲ جناب آقای محمد تقی حیدری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه کارشناس مسئول تملک دارایی سرمایه ای ۳۷۹۲۹۶۶۱ ۹۶۶۱
۲۷۷۳ جناب آقای محمد جواد سید العسگری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس طبقه بندی مشاغل ۳۷۹۲۸۵۱۴ ۸۵۱۵ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۷۴ جناب آقای محمد جوانبخت معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی نامه رسان ۳۶۶۹۸۳۲۲ ۸۵۰۰
۲۷۷۵ جناب آقای دکتر محمد حسین حریری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت بودجه مدیر بودجه ۳۶۶۸۵۱۴۷ ۵۱۴۷ ۳۷۹۲۹۶۵۲
۲۷۷۶ جناب آقای محمد خدایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع اداره فناوری اطلاعات مسئول امور عمومی ۳۷۹۲۳۹۵۰ ۳۹۵۰
۲۷۷۷ هما محمد خواه معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه مسئول دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۸ محمد خواه-بهارلویی-خاکسار معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه ۳۰۴۲
۲۷۷۹ بهناز محمد رحيم نيا مرکز آموزشی درمانی فارابی مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی آموزش به بيمار ۳۵۳۱۱۴۶۷ ۲۸۱ ۳۵۳۱۱۴۶۰
۲۷۸۰ جناب آقای محمد رضا بزم شاهی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه کارشناس رسانه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۷ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲۷۸۱ جناب آقای محمد رضا رفیعی حوزه ریاست روابط عمومی دانشگاه مسئول تبلیغات روابط عمومی دانشگاه ۳۶۶۸۵۴۹۰ ۹۶۹۶ ۳۶۶۹۹۳۵۷
۲۷۸۲ خانم محمد رضایی بیمارستان شهدای لنجان داخلی جراحی مردان مسئول داخلی جراحی مردان ۲۰۳۴ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۲۷۸۳ جناب آقای محمد شمس معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی سرپرست کارگزینی ستاد ۳۷۹۲۸۵۳۶ ۸۵۳۶
۲۷۸۴ صدیقه محمد طالبی دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی مسئول دفتر گروه ۹۰۱۷
۲۷۸۵ خانم محمد قاسمی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد نظارت بر درمان مراکز سرپایی ۲۸۱
۲۷۸۶ جناب آقای محمد قنبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۷۹۲۸۵۱۱ ۸۵۱۱ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۲۷۸۷ جناب آقای مهندس محمد هاشم زارعی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول برق ۳۷۹۲۳۸۶۵ ۳۸۶۵
۲۷۸۸ بهجت محمدزاده شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان آموزش کارکنان ۵۷۴۵۳۰۲۱ ۲۲۰ ۵۷۴۲۴۰۰۳
۲۷۸۹ نسترن محمدعلی بیگی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مربی گروه ۳۷۹۲۷۶۰۶ ۷۶۰۶
۲۷۹۰ نسترن محمدعلی بیگی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول تکمیل آمار زایمانی ۳۷۹۲۷۶۰۶ ۷۶۰۶
۲۷۹۱ آقاي محمدي معاونت توسعه مدیریت ومنابع امور قراردادها و كميسيون مناقصات سرپرست ۳۷۹۲۴۰۰۳ ۴۰۰۳ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۲۷۹۲ خانم محمدی معاونت درمان معاونت درمان مسئول واحد مددکاری ۲۰۹
۲۷۹۳ نرگس محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مراقب سلامت ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۲۷۹۴ دکتر رسول محمدی دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۶
۲۷۹۵ مصطفی محمدی معاونت غذا ودارو ۳۶۶۸۷۵۱۰ رییس امور اداری ۳۶۶۸۷۵۱۰ ۳۴۰۴
۲۷۹۶ فضه محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان بهورز ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۲۷۹۷ دکتر فرزانه محمدی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ۳۷۹۲۵۱۹۷ ۵۱۹۷
۲۷۹۸ علیرضا محمدی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه کوهپایه واکسیناسیون ۴۶۴۲۲۰۰۶ ۴۶۴۲۳۹۵۰
۲۷۹۹ علی محمدی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان امورقراردادها ۵۴۲۲۷۷۵۴ ۲۳۰ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۸۰۰ آقای محمدی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد ساختمان ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۲۸ ۴۲۶۴۱۲۱۳

صفحه‌ها