لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۲۵۱ مهرداد امینی بیمارستان شهید مدرس سالن ورزشی ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۴۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۵۲ امینی حوزه ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری واحد خواهران ۳۶۶۸۸۸۶۳ ۸۰۵۹ ۳۶۶۸۹۰۱۰
۲۵۳ دکتر علیرضا امینی دانشکده پزشکی گروه معارف اسلامی عضو گروه ۸۰۷۱-۴
۲۵۴ اقای کمال امینی معاونت بهداشتی امور اداری مرکز بهداشت استان مسئول نقلیه ۳۴۴۸۸۸۶۷ ۲۰۲ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۵۵ آقای دکتر امینی شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان مدیریت معاون درمان ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۰۴-۱۰۵ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۵۶ خانم امینی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس MMT ۲۹۵
۲۵۷ محمد امینی معاونت دانشجویی وفرهنگی احسابداری سرپرست امور مالی ۳۰۳۷
۲۵۸ خانم امینی نور دانشکده تغذیه وعلوم غذایی کارشناس امور دانشجویی ۳۷۹۲۳۱۵۹ ۳۱۵۹
۲۵۹ آقای امینی-ناظمی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری ۳۰۳۷
۲۶۰ کورس امینیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۶۶۱۷۶۶۲ ۱۶۹ ۳۶۶۲۱۶۱۵
۲۶۱ خانم انتشاری بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد حقوق و مزایا ۴۲۶۴۳۰۰۰ ۳۴۵ ۴۲۶۴۱۲۱۳
۲۶۲ زهرا انتشاری شهرستان نجف آباد شبکه بهداشت ودرمان آموزشگاه بهورزی ۴۲۶۲۶۰۷۲ ۲۱۸ ۴۲۶۳۰۲۵۵
۲۶۳ دکتر محمد حسن انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی دانشکده تغذیه رئیس ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۸
۲۶۴ آقای دکتر انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی ریاست رییس ۳۶۶۸۸۴۸۷ ۳۱۵۱ ۳۶۶۸۱۳۷۸
۲۶۵ آقای دکتر انتظاری دانشکده تغذیه وعلوم غذایی معاون آموزشی ۳۶۶۸۱۳۷۸ ۳۱۶۷
۲۶۶ انتظامات انتظامات معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه انتظامات دفتر فنی ۳۷۹۲۳۱۵۴ ۳۱۲۴
۲۶۷ انتظامات ساختمان شماره ۱ دانشکده پزشکی ۳۱۱۰
۲۶۸ انتظامات ساختمان شماره ۲ دانشکده پزشکی ۳۱۱۱
۲۶۹ اعظم انسان دوست معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری حسابدار ۳۰۳۸
۲۷۰ خانم انسان دوست-شاهمرادی معاونت دانشجویی وفرهنگی حسابداری تعهدی ۳۰۳۸
۲۷۱ جناب آقای انشایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۱۲ ۸۶۱۲
۲۷۲ علی انصاری مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا(ع) حراست ۳۲۳۵۰۲۱۰ ۲۰۷۹ ۳۲۳۶۳۲۲۴
۲۷۳ دکتر محمد باقر انصاری مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی داروخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۳۳ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۲۷۴ دکتر حوریه انصاری دانشکده پزشکی گروه پزشکی اجتماعی عضو گروه ۸۱۲۳-۲۴
۲۷۵ سرکار خانم انصاری پور معاونت بهداشتی گروه گسترش شبکه ها کارشناش مسئول بهورزی ۳۴۴۸۵۶۱۸-۹ ۳۰۷ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۶ سید محسن انوری شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۵۸۷۵۲۳۷۶ ۲۲۸
۲۷۷ محبوبه اورعی شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان آمار ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۲۸
۲۷۸ سرکار خانم اورنگی معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۹ ۳۱۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۷۹ اورژانس مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر(ع) ۳۲۲۲۰۱۶۷ ۳۲۲۲۲۲۵۵
۲۸۰ سرکار خانم اولیایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی کارشناس واحد بازنشستگی ۳۶۶۸۸۹۲۱ ۸۶۲۲
۲۸۱ اپراتور مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) مرکز تلفن ۳۳۴۵۷۶۷۰-۳ ۱۱۰ ۳۳۴۵۸۸۰۳
۲۸۲ سرکار خانم زهرا اکبرزاده معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره خدمات آموزشی ۳۷۹۲۸۰۴۲ ۸۰۴۲ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۲۸۳ مژگان اکبرزاده EDC کارشناس دفتر استعداد های درخشان ۳۷۹۲۳۳۷۵ ۳۳۷۵ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۲۸۴ لیلا اکبری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۰۲ ۷۵۰۲
۲۸۵ دکتر قاسمعلی اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان معاون بهداشتی ۵۴۲۲۲۱۶۱ ۱۰۵ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۸۶ دکتر وجیهه اکبری دانشکده دندانپزشکی گروه بیوتکنولوژی دارویی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۰ ۷۰۶۰ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۲۸۷ ماشاله اکبری شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان بهداشت محیط ۵۴۲۲۲۰۱۴ ۱۱۹ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۲۸۸ آسیه اکبری دانشکده دندانپزشکی کارشناس آموزش کارشناس آموزش ۳۶۶۸۶۴۴۷۵ ۵۵۷۲-۵۵۵۶
۲۸۹ مهدی اکبری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه رئیس اداره حسابداری ۰۳۱۳۶۶۱۷۶۲۹ ۱۴۲
۲۹۰ سهیلا اکبری بیمارستان شهید مدرس دبیرخانه ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۹۱ فهیمه اکبری بیمارستان شهید مدرس درآمد مسئول ۴۲۲۳۶۳۳۸ ۲۹۰ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۹۲ مهدی اکبری بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه روابط عمومی ۵۲۶۷۴۰۰۲ ۱۰۵
۲۹۳ سعید اکبری بیمارستان شهید مدرس جمعدار اموال ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۲۹۴ خانم اکبری بیمارستان شهدای لنجان کتابخانه ۵۲۲۳۰۸۰۰ ۲۵۵ ۵۲۲۷۲۸۰۳
۲۹۵ سرکار خانم اکبری معاونت بهداشتی امور مالی کارشناس ۳۴۴۸۵۶۳۸ ۲۶۶ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۲۹۶ جناب آقای مهندس اکبری معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه مسئول سازه ۳۷۹۲۳۸۵۲ ۳۸۵۲
۲۹۷ آقای اکبری معاونت درمان معاونت درمان رئیس اداره سلامت روان ۲۹۱
۲۹۸ آقای اکبری شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان امور قراردادها ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۳۶ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۲۹۹ سهراب اکبری فیض آبادی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول امور آزمایشگاهها ۱۱۰
۳۰۰ سرکار خانم اکرم خرازیهای اصفهانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی رئیس گروه برآورد منابع انسانی ۳۷۹۲۸۵۰۸ ۸۵۰۸

صفحه‌ها