لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۵۱ محمد حسن برادران اصفهانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول روابط عمومی ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴ ۱۳۵ ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴
۵۵۲ آقای براهیمی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان حراست مسئول ۵۳۲۲۰۰۳۳ ۲۱۵ ۵۳۲۲۰۰۳۳
۵۵۳ خانم برجیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۷۷ ۳۹۷۷ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۵۴ خانم برزانی معاونت درمان معاونت درمان پرسنل دبیرخانه ۲۱۶
۵۵۵ علیرضا برزه کار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۰
۵۵۶ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۵۵۷ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۰۷۳ ۳۰۷۳
۵۵۸ مریم برومند مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان حرفه ای ۳۲۷۳۴۰۱۰
۵۵۹ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۵۶۰ دکتر زهرا برومندفر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۳۶ ۷۵۳۶
۵۶۱ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۲ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۳ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۵۶۴ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۵۶۵ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۶۶ حمیده بلارک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک مراقب سلامت ۳۵۵۲۴۶۱۰ ۱۲۵
۵۶۷ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۸ فخر السادات بنی صبا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهورز ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱
۵۶۹ خدیجه بنی هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان بهورز ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷
۵۷۰ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۹ ۸۰۳۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۷۱ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۵۷۲ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۵۷۳ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی سرپرست مرکز تحقیقات سلامت زنان ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۵۷۴ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۷۰ ۷۵۷۰
۵۷۵ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۵۷۶ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۵۷۷ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۷۸ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۱۹ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۹ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۸۰ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی مسئول مدارک پزشکی ۲۰۶۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۱ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان اطلاعات سلامت مسئول پذیرش ۲۳۵ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۲ صمد بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۷ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۵۸۳ نرجس بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان پزشک خانواده ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۵۸۴ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۵۸۵ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۸۶ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۵۸۷ راضیه بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت کندلان بهورز ۳۸۸۴۲۷۲۷ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۸۸ آقای بهرامی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۸۹ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۵۹۰ سوزان بهرامی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۵۹۱ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری مدیر اقتصاد درمان ۲۸۵
۵۹۲ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۵۹۳ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶
۵۹۴ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۵۹۵ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۵۹۶ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۵۹۷ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۵۹۸ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۵۹۹ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۶۰۰ خدیجه بهرامیان دانشکده پزشکی گروه جراحی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۳۳

صفحه‌ها