لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۵۱ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۵۵۲ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۰۷۳ ۳۰۷۳
۵۵۳ مریم برومند مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان حرفه ای ۳۲۷۳۴۰۱۰
۵۵۴ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۵۵۵ دکتر زهرا برومندفر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۳۶ ۷۵۳۶
۵۵۶ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۵۷ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۵۸ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۵۵۹ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۵۶۰ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۶۱ حمیده بلارک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک مراقب سلامت ۳۵۵۲۴۶۱۰ ۱۲۵
۵۶۲ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۳ فخر السادات بنی صبا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهورز ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱
۵۶۴ خدیجه بنی هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان بهورز ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷
۵۶۵ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۹ ۸۰۳۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۶۶ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۵۶۷ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۵۶۸ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی سرپرست مرکز تحقیقات سلامت زنان ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۵۶۹ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۷۰ ۷۵۷۰
۵۷۰ ام لیلا بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس بخش ۲ زنان ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۰۱-۳۰۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۱ محمد بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس لندری مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۲ مهدی بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس بهداشت حرفه ای مسئول ۰۳۱۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۲۷ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۳ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۵۷۴ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۵۷۵ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۷۶ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۷ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۸ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی مسئول مدارک پزشکی ۲۰۶۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۷۹ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان اطلاعات سلامت مسئول پذیرش ۲۳۵ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۰ صمد بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۷ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۵۸۱ نرجس بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان پزشک خانواده ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۵۸۲ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۵۸۳ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۸۴ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۵۸۵ راضیه بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت کندلان بهورز ۳۸۸۴۲۷۲۷ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۸۶ آقای بهرامی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۸۷ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۵۸۸ سوزان بهرامی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۵۸۹ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری کمسیون پزشکی ۲۱۵
۵۹۰ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۵۹۱ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶
۵۹۲ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۵۹۳ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۵۹۴ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۵۹۵ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۵۹۶ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۵۹۷ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۵۹۸ خدیجه بهرامیان دانشکده پزشکی گروه جراحی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۳۳
۵۹۹ مرتضی بهرامیان دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۱۹
۶۰۰ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی عضو گروه ۹۰۴۳

صفحه‌ها