لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۵۱ بخش داخلی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۲۴-۳۲۵
۵۵۲ بخش قلب مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۸۵
۵۵۳ بخش لیبر مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۳۳-۲۳۴
۵۵۴ بخش مراقبت های ویژه نوزادان nicu مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۴۲
۵۵۵ بخش نوزادان مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۲۴۳
۵۵۶ بخش همودیالیز مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۳۲-۳۶۶
۵۵۷ علی اکبر بدخشان شهرستان خوانسار شبکه بهداشت ودرمان تدارکات ۵۷۷۷۰۳۴۳ ۲۰۹
۵۵۸ سرکار خانم بدر السادات رجایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی مسئول دفتر ۳۶۶۸۵۱۴۳ ۸۵۰۰ ۳۶۶۹۸۳۲۲
۵۵۹ دکتر شیرین السادات بدری دانشکده داروسازی گروه داروسازی بالینی عضو گروه ۳۷۹۲۷۰۶۸ ۷۰۶۸ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۵۶۰ اعظم بدل زاده دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس آموزش ۳۷۹۲۳۲۱۸ ۳۲۱۸
۵۶۱ حسین بدیحی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی حسابداری سرپرست امور مالی ۳۷۹۲۵۱۰۰ ۵۱۰۰
۵۶۲ شهناز بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه نواب صفوی کارشناس بهداشت خانواده ۳۲۷۴۷۸۵۱ ۱۲۱
۵۶۳ زهره بدیعی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس باروری سالم ۳۶۶۲۱۱۱۰ ۱۷۴
۵۶۴ محمد تقی بدیعی دانشکده پزشکی انبار مسئول انبار ۹۰۲۵
۵۶۵ حسن بدیعی دانشکده داروسازی کارگزینی کارشناس کارگزینی ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۷۹۲۷۰۰۸ ۳۶۶۸۰۰۱
۵۶۶ هادی بدیعی معاونت دانشجویی وفرهنگی امور فرهنگی امور تبلیغات و طراحی ۳۰۳۲
۵۶۷ علیرضا بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت بهورز ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۶۸ نهضت بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت ماما ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۶۹ مهدی بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت بهورز ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۷۰ فاطمه بدیهی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه گورت بهورز ۳۵۷۲۳۰۳۸
۵۷۱ مریم براآنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دو طفلان مراقب سلامت ۳۵۶۷۰۳۴۲ ۳۵۶۷۰۳۴۲
۵۷۲ خانم برات پور شهرستان شاهین شهر و میمه شبکه بهداشت ودرمان امور قراردادها ۴۵۲۵۰۰۰۳ ۱۱۲ ۴۵۲۵۰۰۹۹
۵۷۳ جناب آقای محمد براتی معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس ستاد شاهد ۳۷۹۲۸۰۶۹ ۸۰۶۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۷۴ محمد علی براتی معاونت دانشجویی وفرهنگی کمیته انضباطی امور کمیته انضباطی ۹۱۲۲
۵۷۵ مهرداد براتی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه مسئول حضور وغیاب ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۳۰۲۷۸ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۵۷۶ محمد براتی شهرستان نایین شبکه بهداشت ودرمان شبکه بهداشت و درمان نایین مسئول کارگزینی ۴۶۲۵۷۰۲۹ ۱۲۰ ۴۶۲۵۳۰۱۸
۵۷۷ ابراهیم براتی مرکز آموزشی درمانی شهید چمران درآمد مسئول درآمد ۳۲۶۱۱۱۰۱ ۲۳۶
۵۷۸ قدرت اله براتی دانشکده دندانپزشکی اداره اموال مسئول اداره اموال ۵۵۱۱
۵۷۹ کریم براتی شهرستان فریدون شهر شبکه بهداشت ودرمان مرکز تلفن شبکه ۵۸۷۵۲۰۲۳ ۹
۵۸۰ محمد حسن برادران اصفهانی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس مسئول روابط عمومی ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴ ۱۳۵ ۰۳۱۳۶۶۱۸۲۳۴
۵۸۱ آقای براهیمی شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان حراست مسئول ۵۳۲۲۰۰۳۳ ۲۱۵ ۵۳۲۲۰۰۳۳
۵۸۲ فرزانه براهیمی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا اورژانس مسوول - ۲۲۰-۲۳۵
۵۸۳ خانم برجیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۷۷ ۳۹۷۷ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۸۴ خانم برزانی معاونت درمان معاونت درمان پرسنل دبیرخانه ۲۱۶
۵۸۵ علیرضا برزه کار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۰
۵۸۶ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۰۷۳ ۳۰۷۳
۵۸۷ مریم برومند مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان حرفه ای ۳۲۷۳۴۰۱۰
۵۸۸ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۵۸۹ دکتر زهرا برومندفر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۳۶ ۷۵۳۶
۵۹۰ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۹۱ بسیج برادران حوزه ریاست بسیج برادران ۳۷۹۲۸۰۹۵ ۸۰۹۵
۵۹۲ بسیج خواهران حوزه ریاست بسیج خواهران ۳۷۹۲۹۱۴۸ ۹۱۴۸
۵۹۳ سیما بشاورد بیمارستان گلدیس شاهین شهر بیمارستان گلدیس مترون ۴۵۲۶۰۸۰۶ ۲۰۹ ۴۵۲۶۰۸۰۶
۵۹۴ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۹۵ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۵۹۶ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۵۹۷ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۹۸ حمیده بلارک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک مراقب سلامت ۳۵۵۲۴۶۱۰ ۱۲۵
۵۹۹ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۶۰۰ فخر السادات بنی صبا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهورز ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱

صفحه‌ها