لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۵۱ خانم برجیان معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۷۷ ۳۹۷۷ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۵۲ خانم برزانی معاونت درمان معاونت درمان پرسنل دبیرخانه ۲۱۶
۵۵۳ علیرضا برزه کار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۰
۵۵۴ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۵۵۵ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۰۷۳ ۳۰۷۳
۵۵۶ مریم برومند مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان حرفه ای ۳۲۷۳۴۰۱۰
۵۵۷ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۵۵۸ دکتر زهرا برومندفر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۳۶ ۷۵۳۶
۵۵۹ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۰ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۱ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۵۶۲ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۵۶۳ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۶۴ حمیده بلارک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک مراقب سلامت ۳۵۵۲۴۶۱۰ ۱۲۵
۵۶۵ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۶ فخر السادات بنی صبا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهورز ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱
۵۶۷ خدیجه بنی هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان بهورز ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷
۵۶۸ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۹ ۸۰۳۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۶۹ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۵۷۰ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۵۷۱ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی سرپرست مرکز تحقیقات سلامت زنان ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۵۷۲ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۷۰ ۷۵۷۰
۵۷۳ ام لیلا بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس بخش ۲ زنان ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۰۱-۳۰۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۴ محمد بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس لندری مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۵ مهدی بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس بهداشت حرفه ای مسئول ۰۳۱۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۲۷ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۶ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۵۷۷ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۵۷۸ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۷۹ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۸۰ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۸۱ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی مسئول مدارک پزشکی ۲۰۶۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۲ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان اطلاعات سلامت مسئول پذیرش ۲۳۵ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۳ صمد بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۷ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۵۸۴ نرجس بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان پزشک خانواده ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۵۸۵ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۵۸۶ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۸۷ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۵۸۸ راضیه بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت کندلان بهورز ۳۸۸۴۲۷۲۷ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۸۹ آقای بهرامی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۹۰ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۵۹۱ سوزان بهرامی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۵۹۲ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری مدیر اقتصاد درمان ۲۸۵
۵۹۳ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۵۹۴ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶
۵۹۵ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۵۹۶ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۵۹۷ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۵۹۸ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۵۹۹ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۶۰۰ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹

صفحه‌ها