لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۵۱ علیرضا برزه کار مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه زینبیه کارشناس مراقب سلامت ۳۵۵۲۰۰۱۵ ۱۱۰
۵۵۲ مهدی برزکار معاونت غذا ودارو نقلیه ۹۶۶۹۹۶۰۵ ۳۴۲۳
۵۵۳ مهندس محمد علی برومند معاونت پژوهشی وفناوری معاونت پژوهشی وفناوری ستاد امور کتابخانه ها ۳۷۹۲۳۰۷۳ ۳۰۷۳
۵۵۴ مریم برومند مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ۱۸ خواجو کاردان حرفه ای ۳۲۷۳۴۰۱۰
۵۵۵ مسعود برومند دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش تخصصی و فوق تخصصی مسئول آموزش تخصصی و فوق تخصصی ۹۰۵۸
۵۵۶ دکتر زهرا برومندفر دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۳۶ ۷۵۳۶
۵۵۷ سرکار خانم بزرگزاد معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۰۹ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۵۸ سرکار خانم بشیری معاونت بهداشتی بهبود تغذیه کارشناس ۳۴۴۸۸۸۶۴ ۲۴۸ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۵۹ خانم بصراوی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس واحد آموزش ۲۸۶
۵۶۰ آزیتا بقائی پور دانشکده پزشکی حوزه معاونت آموزش پزشکی عمومی اپراتور ۹۱۱۴
۵۶۱ مرتضی بقایی زاده شهرستان اردستان شبکه بهداشت ودرمان کارگزینی ۵۴۲۴۴۰۴۳ ۱۲۲ ۵۴۲۴۳۱۴۴
۵۶۲ حمیده بلارک مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه دارک مراقب سلامت ۳۵۵۲۴۶۱۰ ۱۲۵
۵۶۳ سرکارخانم بلارک معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای کارشناس ۳۴۴۷۱۰۰۱ ۲۲۰ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۵۶۴ فخر السادات بنی صبا مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه جشوقان بهورز ۴۶۴۳۶۰۹۵ ۴۶۴۳۶۳۰۱
۵۶۵ خدیجه بنی هاشمیان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان بهورز ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷
۵۶۶ سرکار خانم سهیلا بنیانیان معاونت آموزشی معاونت آموزشی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۳۷۹۲۸۰۳۹ ۸۰۳۹ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۶۷ حمیدرضا بنیانیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کتابدار ۳۷۹۲۳۲۱۵ ۳۲۱۵
۵۶۸ مهندس مهران بهادران دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی عضو گروه ۹۱۶۸
۵۶۹ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی سرپرست مرکز تحقیقات سلامت زنان ۳۶۷۰۲۴۶۲ ۷۶۲۱
۵۷۰ پروین بهادران دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیأت علمی ۳۷۹۲۷۵۷۰ ۷۵۷۰
۵۷۱ ام لیلا بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس بخش ۲ زنان ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۰۱-۳۰۲ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۲ محمد بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس لندری مسئول ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۵۷ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۳ مهدی بهارلوئی بیمارستان شهید مدرس بهداشت حرفه ای مسئول ۰۳۱۴۲۲۳۲۰۸۵ ۳۲۷ ۰۳۱۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۴ حیدرعلی بهارلویی معاونت دانشجویی وفرهنگی دبیرخانه نامه رسان ۳۰۴۲
۵۷۵ ن بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۱۷ ۵۰۱۷
۵۷۶ حمزه بهارلویی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گروه فیزیوتراپی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۷۷ جواهر بهارلویی بیمارستان شهید مدرس اسناد ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۰۳ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۸ افروز بهارلویی بیمارستان شهید مدرس صندوق ۴۲۲۳۲۰۸۵ ۲۹۱ ۴۲۲۳۲۲۰۰
۵۷۹ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان مدارک پزشکی مسئول مدارک پزشکی ۲۰۶۶ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۰ خانم بهاروند بیمارستان شهدای لنجان اطلاعات سلامت مسئول پذیرش ۲۳۵ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۸۱ صمد بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس مبارزه با بیماریها ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۷ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۵۸۲ نرجس بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه منشیان پزشک خانواده ۳۸۴۷۲۴۳۸ ۳۸۴۷۲۴۳۸
۵۸۳ آقای بهرامی معاونت درمان معاونت درمان مسئول نقلیه ۲۲۰
۵۸۴ اکبر بهرامی دانشکده علوم توانبخشی دانشکده علوم توانبخشی هیات علمی گفتار درمانی ۳۷۹۲۵۰۴۵ ۵۰۴۵
۵۸۵ نرگس بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول دفتر ۳۶۶۸۷۱۴۰ ۷۵۰۰ ۳۶۶۹۹۳۹۸
۵۸۶ راضیه بهرامی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت کندلان بهورز ۳۸۸۴۲۷۲۷ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۸۷ آقای بهرامی معاونت توسعه مدیریت ومنابع خدمات پشتیبانی ۳۷۹۲۳۹۶۴ ۳۹۶۴ ۳۶۶۸۲۰۶۳
۵۸۸ دکتر مسعود بهرامی دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۲
۵۸۹ سوزان بهرامی دانشکده مدیریت واطلاع رسانی امورمالی مسئول حسابداری ۳۷۹۲۵۲۵۲ ۵۲۵۲
۵۹۰ خانم بهرامی معاونت درمان معاونت درمان متصدی امور دفتری کمسیون پزشکی ۲۱۵
۵۹۱ دکتر غلامرضا بهرامی معاونت بهداشتی مدیریت معاونت بهداشتی معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ۳۴۴۸۵۵۵۸-۹ ۲۶۰-۱ ۳۴۴۸۵۵۵۹
۵۹۲ محمد علی بهرامی کیا مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه معا ون بهداشتی ۳۶۶۳۰۲۷۵ ۲۲۵ ۳۶۶۳۰۲۷۶
۵۹۳ الهام بهرامیان دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت کارشناس دفتر مجله بهداشت وسلامت ۳۷۹۲۳۲۰۳ ۳۲۰۳
۵۹۴ مریم بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی حسابدار ۳۷۹۲۷۷۵۰۱ ۷۵۰۱
۵۹۵ حجت ا... بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه اداری و مالی متصدی امور دفتری ۳۶۶۸۷۴۰۱ ۹۰۹۶
۵۹۶ دکتر حمید بهرامیان دانشکده پزشکی حوزه معاونت امور هیات علمی- کمیته ارتقاء دبیر کمیته ارتقاء ۹۱۰۳
۵۹۷ نجمه بهرامیان دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مسئول واحد رایانه ۳۷۹۲۷۵۵۳
۵۹۸ علی بهرامیان مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی کتابخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۳۹۰ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۵۹۹ خدیجه بهرامیان دانشکده پزشکی گروه جراحی - الزهراء(س) مسئول دفتر گروه ۳۶۲۰۲۰۲۰ ۲۵۳۳
۶۰۰ مرتضی بهرامیان دانشکده پزشکی گروه داخلی - الزهراء (س) ۳۶۲۰۱۲۷۴ ۴۴۱۹

صفحه‌ها