لیست تلفن ها بر اساس حروف الفبا

ردیف نام نام خانوادگی واحد محل خدمت سمت شماره تلفن شماره تلفن داخلی شماره فکس
۵۱ محمد آقابابایی شهرستان نطنز شبکه بهداشت ودرمان گسترش ۵۴۲۲۲۰۱۰ ۲۲۴ ۵۴۲۲۷۴۷۴
۵۲ مریم آقابابایی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار زایشگاه ۵۷۷۷۵۵۳۱ ۲۳۸ ۵۷۷۷۲۷۷۴
۵۳ آقای آقابابایی بیمارستان شهدای لنجان مدیریت مدیر ۵۲۲۳۴۲۷۲ ۲۰۰۳ ۵۲۲۳۵۵۳۱
۵۴ مهری آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان خانه بهداشت دیدران بهورز ۳۸۸۴۲۸۴۸ ۳۸۸۴۲۱۵۵
۵۵ محمد صادق آقابابایی مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی دبیرخانه ۳۲۳۵۵۵۳۳ ۲۴۴ ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹۹
۵۶ جناب آقای علی آقابابایی معاونت آموزشی معاونت آموزشی مسئول خدمات ۳۷۹۲۸۰۱۰ ۸۰۱۰ ۳۶۶۸۲۰۰۶
۵۷ نفیسه آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز
۵۸ نفیسه آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس آزمایشگاه ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۱
۵۹ نفیسه آقابابایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کارشناس آزمایشگاه ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۲۱ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۶۰ دکتر آقاخانی بیمارستان صاحب الزمان(عج) شهرضا پزشک درمانگاه ۵۳۲۲۳۰۰۰-۲ ۲۱۹ ۵۳۲۲۹۶۰۱
۶۱ دکتر علیرضا آقامیری مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان دندانپزشکی مرکز سلامت جامعه ابن سینا دندانپزشک ۳۴۴۵۹۰۳۹ ۱۳۰ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۶۲ آقای بهداد فر آقای بهداد فر معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول امور اداری ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۰۷ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۶۳ آقای عسگری مرکز آموزشی درمانی امین مسئول حسابداری درآمد ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۴۱۰ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۶۴ آقای قادری آقای قادری معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول آموزش ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۱۰۸ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۶۵ آقای قاسمی آقای قاسمی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی رئیس اداره بازرسی و نظارت ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۶۶ آقای مزروعی آقای مزروعی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول روابط عمومی ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۶۷ آقای کیخائی آقای کیخائی معاونت درمان مرکز فوریتهای پزشکی مسئول مدیریت بحران و پدافند غیر عامل ۳۶۲۷۳۲۳۳ ۳۶۲۴۰۰۸۸
۶۸ آقای یوسفی مرکز آموزشی درمانی امین رئیس امور مالی ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۹-۳۹۱ ۳۴۴۵۹۰۰۲
۶۹ جناب آقای آقایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت امور مالی واحد رسیدگی برادران ۳۷۹۲۸۶۴۰ ۸۶۴۰
۷۰ احمد رضا آقایی شهرستان سمیرم شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی ۵۳۶۶۹۲۰۷ ۲۰۲ ۵۳۶۶۰۲۶۵
۷۱ جناب آقای مهندس آقایی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت فنی دانشگاه کارشناس برآورد ۳۷۹۲۳۸۵۳ ۳۸۵۳
۷۲ ام البنین آقایی بیمارستان حضرت محمد رسول الله(ص) مبارکه اورژانس ۳۰۱
۷۳ رضا آقایی دانشکده پزشکی حوزه معاونت پژوهشی- کمیته نشر ۸۰۹۴
۷۴ دکتر محمود آقایی دانشکده داروسازی گروه بیوشیمی بالینی مدیر تحصیلات تکمیلی- عضو گروه بیوشیمی ۳۶۶۸۸۰۶۴ ۳۷۹۲۷۰۴۲ ۳۶۶۸۰۰۱۱
۷۵ کیدخت آقایی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید مطهری ماما ۳۴۶۰۴۵۱۹
۷۶ محمود آقاییان مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قهجاورستان خدمات ۳۵۲۱۱۵۱۴ ۳۵۲۱۱۵۱۴
۷۷ دکتر فرشته آل صاحب فصول دانشکده پزشکی گروه ایمنی شناسی عضو گروه ۹۱۳۶
۷۸ فاطمه آمده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه قورتان کاردان بهداشت خانواده ۴۶۴۴۶۴۵۰ ۴۶۴۴۶۴۵۰
۷۹ سرکار خانم دکتر آمنه نیسیانی معاونت توسعه مدیریت ومنابع مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی کارگزین ۳۷۹۲۸۵۳۹ ۸۵۳۹
۸۰ فاطمه آموزگار دانشکده پزشکی گروه علوم تشریحی کارشناس آزمایشگاه بافت ۹۱۶۱
۸۱ آندوسکوپی مرکز آموزشی درمانی امین ۳۴۴۵۵۰۵۱-۹ ۳۰۴
۸۲ رضا آهنگرزاده دانشکده دندانپزشکی کارپردازی کارپردازی ۵۵۳۷
۸۳ افسانه آهنی مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه ابن سینا کاردان مراقب سلامت ۳۴۴۵۹۱۴۵ ۱۱۳ ۳۴۴۶۶۰۴۶
۸۴ نفیسه آهنی مرکز بهداشت شماره ۲ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان ستاد شبکه کارشناس سلامت خانواده ۳۶۶۱۶۹۶۲ ۲۳۵ ۳۶۶۱۸۳۲۸
۸۵ دکتر مریم آویژگان دانشکده پزشکی EDO کارشناس ۹۱۱۵
۸۶ خانم آیتی معاونت درمان معاونت درمان کارشناس امور پرتوها ۳۶۶۱۹۶۶۱-۲ ۲۷۶
۸۷ سرکار خانم آیتی حوزه ریاست هسته گزینش دانشگاه مسئول پذیرش خواهران ۳۶۶۸۵۱۴۸ ۳۸۹۰
۸۸ فریبا اباذری معاونت آموزشی EDC رابط رفاهی ۳۷۹۲۳۳۷۷ ۳۳۷۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۸۹ دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۹۰ دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی مدیر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۴۳
۹۱ فریبا اباذری معاونت آموزشی EDC مسئول کتابخانه ۳۷۹۲۳۳۷۷ ۳۳۷۷ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۹۲ دکتر پروانه اباذری دانشکده پرستاری ومامایی دانشکده پرستاری و مامایی عضو هیات علمی ۳۷۹۲۷۵۴۳ ۷۵۶۷
۹۳ اصغر اباذری معاونت آموزشی EDC مسئول چاپ و تکثیر ۳۷۹۲۳۳۷۲ ۳۳۷۲ ۳۶۶۸۸۳۲۳
۹۴ آقای اباذری-محرابی پور شهرستان شهرضا شبکه بهداشت ودرمان انبار ۵۳۲۲۳۰۷۱ ۲۲۷ ۵۳۲۲۹۶۰۳
۹۵ سنبل ابراهیم زاده مرکز بهداشت شماره ۱ اصفهان شبکه بهداشت ودرمان مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان پرستار ۳۵۲۴۵۰۰۲ ۳۵۲۴۵۰۰۱
۹۶ خانم ابراهیم شریف بیمارستان حضرت زهرا مدارک پزشکی ۳۵۵۱۱۱۹۵ ۵۲۰ ۳۵۵۲۲۲۴۳
۹۷ دکتر کریم ابراهیم نجف آبادی دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت عضو هیات علمی ۳۷۹۲۳۲۲۳ ۳۲۲۳
۹۸ دکتر کریم ابراهیم پور دانشکده بهداشت دانشکده بهداشت هیئت علمی ۳۷۹۲۳۲۲۶ ۳۲۲۶
۹۹ سرکار خانم ابراهیم پور معاونت بهداشتی ازمایشگاه رفرانس کارشناس ۳۴۴۸۵۵۳۹ ۲۹۴ ۳۴۴۷۱۰۰۵
۱۰۰ احمد رضا ابراهیمی شهرستان گلپایگان شبکه بهداشت ودرمان روابط عمومی-امورعمومی ۵۷۴۵۳۰۲۳ ۲۰۱ ۵۷۴۲۴۰۰۳

صفحه‌ها