مرکز آموزشی درمانی کودکان حضرت امام حسین(ع | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان