اکبری

نام: 

جناب آقای مهندس

محل خدمت: 

مدیریت فنی دانشگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۸۵۲

سمت: 

مسئول سازه

شماره تلفن داخلی: 

۳۸۵۲