آقایی

نام: 

دکتر محمود

محل خدمت: 

گروه بیوشیمی بالینی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۰۶۴

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

مدیر تحصیلات تکمیلی- عضو گروه بیوشیمی

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۹۲۷۰۴۲