یوسفی

نام: 

مجتبی

محل خدمت: 

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۸۸۶۳

واحد: 

سمت: 

مسئول نمازخانه امام خمینی (ره)

شماره تلفن داخلی: 

۳۹۵۹