سجادی

نام: 

مهندس

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

کارشناس ICT

شماره تلفن داخلی: 

۲۶۴