مدحج

نام: 

خانم

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

کارشناس اداره نظارت بر مراکز سرپایی

شماره تلفن داخلی: 

۲۴۴