مرتضوی

نام: 

خانم دکتر

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

کارشناس واحد نظارت بر خدمات بستری

شماره تلفن داخلی: 

۲۸۲