گلزاری

نام: 

دکتر

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱-۲

سمت: 

رئیس اداره اعتبار بخشی

شماره تلفن داخلی: 

۲۷۳