کاردان پور

محل خدمت: 

بازرسی و پاسخگویی به شکایات

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۸۳۶۳۱

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۸۶۴

واحد: 

سمت: 

مسئول دفتر

شماره تلفن داخلی: 

۳۷۹۲۹۵۹۶