ابراهیم زاده

نام: 

سنبل

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه شهید رضائیان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۲۴۵۰۰۲

شماره فکس: 

۳۵۲۴۵۰۰۱

سمت: 

پرستار