آقاییان

نام: 

محمود

محل خدمت: 

مرکز سلامت جامعه قهجاورستان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۵۲۱۱۵۱۴

شماره فکس: 

۳۵۲۱۱۵۱۴

سمت: 

خدمات